Kā ieceļ Eiropas Komisijas priekšsēdētāju un komisārus? 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Komisijas priekšsēdētājs

Eiropas Parlaments ievēlē Komisijas priekšsēdētāju. Pirmā iespēja to izdarīt būs jūlija II plenārsēde (15. - 18. jūlijs).

Pēc vēlēšanām viens no pirmajiem jaunā Parlamenta uzdevumiem ir ievēlēt jaunu ES izpildstruktūras Eiropas Komisijas priekšsēdētāju. Dalībvalstis izvirza amata kandidātu, taču tām jāņem vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti. Turklāt Parlamentam jāapstiprina jaunais Komisijas priekšsēdētājs ar absolūtu balsu vairākumu (puse no klātesošajiem EP deputātiem + 1). Ja kandidāts neiegūst nepieciešamo vairākumu, dalībvalstīm mēneša laikā jāpiedāvā cits kandidāts (Eiropadome rīkojas ar kvalificētu balsu vairākumu). Pirms 2014. gada vēlēšanām Parlaments ieviesa vadošo kandidātu sistēmu. Katra Eiropas politiskā partija izvirza kandidātu Komisijas priekšsēdētāja amatam, un partija, kas vēlēšanās saņēmusi vairāk balsu un spēj nodrošināt deputātu vairākuma atbalstu, var piedāvāt Parlamenta kandidātu izvirzīšanai Komisijas priekšsēdētāja amatam.

Komisāri

Arī komisāru kandidātiem ir jāiztur stingra parlamentārā pārbaude.

Padome sadarbībā ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju pieņem sarakstu ar komisāru kandidātiem (viens katrai dalībvalstij). Komisāru amatu kandidāti uzstājas Parlamenta komitejās atbilstīgi kandidātu paredzamajai atbildības jomai. Pēc tam katra komiteja sagatavo vērtējumu par kandidātu īpašajām zināšanām un veikumu un nosūta to Parlamenta priekšsēdētājam. Iepriekš negatīvs vērtējums ir licis kandidātiem atteikties no turpmākas dalības procesā. Pēc tam Parlamentam vienā balsojumā jāapstiprina pilnais Komisijas sastāvs, ietverot Komisijas priekšsēdētāju un Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos. Kad Parlaments ir apstiprinājis priekšsēdētāju un komisārus, tos oficiāli ieceļ Padome ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja Komisijas pilnvaru laikā būtiski mainās komisāru atbildības jomu sadalījums, tiek aizpildīta vakanta amata vieta vai iecelts jauns komisārs saistībā ar jaunas dalībvalsts pievienošanos, attiecīgos komisārus atkal uzklausa atbilstošajās komitejās.

.