Konference par Eiropas nākotni: centrā jābūt iedzīvotāju vēlmēm 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

Konference par Eiropas nākotni: centrā jābūt iedzīvotāju vēlmēm  

Iedzīvotāju un jauniešu forumiem ir jākļūst par nākamās ES reformas pamatu, saka EP deputāti trešdien pieņemtajā rezolūcijā.

  • Tematiskajos forumos iesaistīs iedzīvotājus no visām sabiedrības grupām un dalībvalstīm 
  • Konferencei jāsāk ES reforma, izmantojot augšupēju, pārredzamu, iekļaujošu, līdzdalīgu un līdzsvarotu pieeju 
  • Jādod iespēja mainīt ES pamatlīgumu un jāizveido pastāvīgs pilsoņu līdzdalības mehānisms 

Eiropas Parlaments pēc debatēm ar Eiropas Komisijas viceprieksšēdētāju demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravku Šuicu un Horvātijas prezidentūras pārstāvi Nikolinu Brnjaču pieņēma rezolūciju, kurā izklāstīts tā redzējums gaidāmajai konferencei par Eiropas nākotni. 494 deputāti balsoja par rezolūciju, 147 bija pret un 49 atturējās.

Sarunu tonis jānosaka iedzīvotājiem

Deputāti vēlas, lai iedzīvotāji būtu plašu diskusiju centrā par to, kā risināt Eiropas iekšējās un ārējās problēmas, kuras nebija pilnībā paredzētas Lisabonas līguma pieņemšanas laikā.

Visu grupu pārstāvji, pilsoniskā sabiedrība un ieinteresētās personas Eiropas, valsts, reģionālajā un vietējā līmenī jāiesaista ES prioritāšu noteikšanā, izmantojot augšupēju, pārredzamu, iekļaujošu, līdzdalīgu un līdzsvarotu pieeju, uzsver deputāti.

Parlaments ierosina izveidot vairākas “pilsoņu agoras” (iedzīvotāju pārstāvju tematiskos forumus) un vismaz divus jauniešu agoras, kuru sastāvā vajadzētu būt 200–300 pilsoņiem, vismaz pa trim no katras dalībvalsts.

Agoras secinājumus jāapspriež konferences plenārsēdē, ar tiem iepazīstinot EP deputātus un dalībvalstu parlamentu pārstāvjus, ES Padomes ministrus, Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekus un citu ES iestāžu, struktūru un sociālo partneru pārstāvjus.

Iestāžu iesaistīšanās

Viņi arī uzsver, ka būtu jānodrošina triju galveno ES iestāžu augsta līmeņa “patronāža” konferencei. EP arī aicina Padomi un Komisiju pieļaut iespēju pēc konferences veikt ES līguma grozījumus.

Visbeidzot Parlaments prasa pastāvīgu mehānismu iedzīvotāju iesaistīšanai Eiropas nākotnes veidošanā.

Citāts

Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli debašu sākumā paziņoja, ka “ir jāpārskata visi demokrātiskās pārvaldības mehānismi, kas seko pēc Eiropas vēlēšanām. Tas jāveic sadarbībā ar dalībvalstu pārvaldes iestādēm un iesaistot Eiropas pilsoņus. Mēs aizsākam jaunu reformu laikmetu.”

Nākamie soļi

Parlaments ir pirmā no trim galvenajām ES iestādēm, kas pieņem nostāju par gaidāmās konferences izveidi un darbības jomu. Sarunas ar Komisiju un Eiropadomi būtu jāpabeidz savlaicīgi, lai konferenci varētu sākta 2020. gada Eiropas dienā (9. maijā), un tā varētu ilgt līdz 2022. gada vasarai.

Debašu videoierakstu var noklausīties šeit:

Horvātijas prezidentūras pārstāves Nikolina Brnjačas un Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieces Dubravkas Šuicas paziņojumi

EP priekšsēdētāja Dāvida Sasoli uzruna un EP deputātu debates