Eiropas Parlaments: tiesiskums Polijā un Ungārijā ir pasliktinājies 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Padomei jārīko regulārākas un strukturētas uzklausīšanas ar konkrētiem ieteikumiem  
  • EP vēlas oficiāli iesaistīties uzklausīšanās 
  • Vajadzīgs pastāvīgs ES mehānisms demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ievērošanas kontrolei 

Ceturtdien Eiropas Parlaments vērsa uzmanību uz to, ka ES dalībvalstu sarunas ar Poliju un Ungāriju nav uzlabojušas pamattiesību ievērošanu šajās dalībvalstīs.

Rezolūcijā, ko EP ceturtdien pieņēma ar 446 balsīm par, 178 pret un 41 atturoties, EP norāda, ka, saskaņā ar Komisijas, ANO, EDSO un Eiropas Padomes ziņojumiem, “stāvoklis Polijā un Ungārijā kopš LES 7. panta 1. punkta procedūras sākšanas ir pasliktinājies”.

Viņi uzsver, ka Polijas un Ungārijas uzklausīšanas, ko Padome rīkojusi saskaņā ar LES 7. pantu, nav bijušas ne regulāras, ne strukturētas. Viņi aicina Padomi attiecīgajām valstīm sniegt konkrētus ieteikumus par ES likumu ievērošanu, norādot šo ieteikumu īstenošanas termiņus.

“Tas, ka Padome LES 7. pantu neizmanto iedarbīgi, apdraud kopīgo Eiropas vērtību integritāti, savstarpējo uzticēšanos un Savienības uzticamību kopumā”, saka Eiropas Parlaments.

Tekstā deputāti arī mudina Komisiju “pilnībā izmantot pieejamos instrumentus, lai novērstu drošu varbūtību, ka Polija un Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība”, jo īpaši paātrinātās pārkāpuma procedūras un pagaidu pasākumu piemērošanu Tiesā.

EP ietekme 7. panta uzklausīšanās

EP deputāti sūdzas, ka viņiem nav atļauts oficiāli piedalīties rīkotajās uzklausīšanās, īpaši Ungārijas gadījumā, kad tieši Parlaments aizsāka 7. panta procesu. Viņi uzstāj, ka Parlamentam jādod iespēja oficiāli iesniegt Padomei arī tā pamatotu priekšlikumu.

ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisms

Visbeidzot rezolūcijā uzsvērta neatliekamā vajadzība pēc ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma, atbilstoši Parlamenta priekšlikumam. Tas jāveido kā ikgadējs neatkarīgs pārskats, kurā ar vienlīdzīgiem nosacījumiem tiek novērtēta visu ES dalībvalstu atbilstība LES 2. pantā noteiktajām vērtībām.

Situācijas izklāsts

Eiropas Parlaments 2018. gada septembrī prasīja Padomei rīkoties, lai neļautu Ungārijas varas iestādēm pārkāpt ES pamatvērtības. EP deputātiem galvenās bažas raisīja tiesu iestāžu neatkarība, vārda brīvība, korupcija, minoritāšu tiesības, kā arī migrantu un bēgļu stāvoklis.

Polijas gadījumā Eiropas Komisija 2017. gada decembrī pieprasīja ES rīcību, ņemot vērā iespējamos draudus tiesu varas neatkarībai. Eiropas Parlaments 2018. gada marta rezolūcijā pievienojās Komisijas viedoklim tiesiskuma apdraudējumu Polijā.

Saskaņā ar ES Līguma 7. pantu pēc šiem lūgumiem Padome var konstatēt, var konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpj ES vērtības. Pirms šādas konstatācijas ES dalībvalstu ministriem ir jāuzklausa attiecīgo dalībvalstu viedoklis.

ES ministri ir sarīkojuši divas uzklausīšanas ar Ungārijas valdību 2019. gada septembrī un 2019. gada decembrī. EP deputāti ir atkārtoti pauduši neapmierinātību, ka šajās sarunās nav oficiāli pārstāvēts Parlaments. Savukārt Polijas valdība Padomes priekšā no 2018. gada jūnija līdz decembrim ir aizstāvējušās jau trīs reizes.