EP ierosina juridiski saistošu mehānismu ES vērtību aizsardzībai 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

Foto: EP deputāti no Komisijas gaida visaptverošu priekšlikumu ikgadējam tiesiskuma uzraudzības mehānismam ©AdobeStock_Sergign  
  • EP ierosina instrumentu demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai ES 
  • Eiropas Savienībai pašlaik nav mehānismu, lai novērstu pamatvērtību neievērošanu 
  • Tiesību akta priekšlikums tagad ir Komisijas rokās 

ES nepieciešami katrai valstij paredzēti ikgadēji ieteikumi, kas ļautu vajadzības gadījumā uzsākt ES vērtību aizsardzības pasākumus, pārkāpuma procedūras un budžeta sankcijas.

Rezolūcijā, ko ceturtdien pieņēma ar 521 balsīm par, 152 — pret un 21 deputātam atturoties, Eiropas Parlaments ierosina ES mehānismu demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai un stiprināšanai.


Nepieciešamība pēc efektīva mehānisma

Priekšlikumā deputāti ar bažām norāda, ka vairākās ES dalībvalstīs pieaug un nostiprinās ne vien autokrātiskas un neliberālas tendences, ko vēl vairāk pastiprina Covid-19 pandēmija, bet arī korupcija, dezinformācija un valsts varas izmantošana savtīgās interesēs. Tajā arī teikts, ka ES trūkst instrumentu, lai risinātu šo līdz šim nepieredzēto un pieaugošo pamatvērtību krīzi, un norādīts, ka Padomei nav izdevies panākt būtisku progresu notiekošajās LES 7. panta procedūrās un ka tas dalībvalstīm “ļauj turpināt novirzīties” no šīm vērtībām.


Novirzīšanās no LES 2. pantā minētajām vērtībām vērojama arvien biežāk, un tas apdraud ES tiesību sistēmu, iedzīvotāju pamattiesības un ES uzticamību starptautiskā līmenī. Tāpēc Parlaments ierosina ieviest uz pierādījumiem balstītu instrumentu, ko vienādi, objektīvi un taisnīgi piemērotu visām dalībvalstīm, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu.


Iestāžu nolīgums par ES vērtību ikgadējo uzraudzības ciklu

Jaunajā “ikgadējā uzraudzības ciklā” būs jāsniedz katrai valstij paredzēti preventīvi un korektīvi ieteikumi, kuros norādīti īstenošanas termiņi un mērķi konkrētiem pasākumiem, tostarp LES 7. pantā paredzētajām procedūrām, pārkāpumu procedūrām un budžeta nosacījumiem (tiklīdz tie stāsies spēkā). Ar Parlamenta priekšlikumu tiktu konsolidēti un aizstāti tādi pastāvošie mehānismi kā nesen pieņemtais EK ziņojums par tiesiskumu.


Ziņotājs: Eiropas Savienībai jāizturas nopietni pret savu konstitucionālo pamatu aizsardzību

“Mūsu priekšlikums aizstāj un papildina vairākus instrumentus, kas izrādījušies neefektīvi, ar vienotu ikgadējo uzraudzības ciklu. Ja ar šī mehānisma palīdzību konstatētu nopietnus pārkāpumus un tie netiktu risināti, varētu piemērot konkrētus korektīvus pasākumus, kas darbotos efektīvāk par pašreizējo neskaidro regulējumu, it īpaši kad šie pasākumi būs saistīti ar budžeta nosacījumiem. Iestāžu nolīguma noslēgšana liktu skaidri saprast, ka Eiropas Savienība pret savu konstitucionālo pamatu aizsardzību attiecas nopietni,” sacīja ziņotājs Mihals Šimečka (Renew, Slovākija).


Turpmākie soļi

EP deputāti gaidīs, kad Komisija nāks klajā ar priekšlikumu, kurā ņemti vērā šajā rezolūcijā izklāstītie ieteikumi.


Vispārēja informācija

Parlaments kopš 2016. gada ir prasījis izveidot pastāvīgu mehānismu demokrātijas un tiesiskuma aizsardzībai. Kopš 2018. gada tas ir uzstājis, ka šādam jaunam instrumentam vajadzētu būt saistītam ar ES budžeta aizsardzību, ja kāda dalībvalsts pastāvīgi neievērotu tiesiskumu. Deputāti ir arī norādījuši, ka no pašreiz pieejamajiem instrumentiem noderīgs šajā kontekstā varētu būt Eiropas pusgada cikls.