Eiropas Parlaments: tiesiskuma mehānisms ir jāpiemēro bez kavēšanās no 1. janvāra 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Eiropadomes politiskie paziņojumi par Tiesiskuma regulu ir “lieki” un nav juridiski saistoši  
  • Pieņemtā daudzgadu budžeta pakete, kas ietver atveseļošanās fondu un tiesiskuma nosacītības mehānismu, ir “vēsturiska” 
  • Vienprātības noteikums Padomē ir novecojis un neproduktīvs 
©AFP_Damien MEYER  

Rezolūcijā par pieņemtajiem daudzgadu budžeta pasākumiem, EP deputāti apstrīd Eiropadomes deklarāciju, ka jāatliek tiesiskuma nosacītīas mehānisma piemērošana, līdz par to lems ES Tiesa.

Rezolūcija par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, iestāžu nolīgumu, ES Atveseļošanas instrumentu un Tiesiskuma regulu tika pieņemta trešdienas vakarā ar 496 balsīm par, 134 pret un 65 atturoties.


EP deputāti rezolūcijā atzinīgi vērtē politiskās vienošanās saistībā ar daudzgadu budžetu, tostarp arī regulu, kas ievieš jauno tiesiskuma nosacītības mehānismu ES budžeta aizsardzībai, un uzsver panākto vienošanos vēsturisko nozīmi.


Tiesiskuma regula ir pilnībā jāpiemēro no 1. janvāra

Tomēr viņi uzsver, ka 11. decembra Eiropadomes secinājumi, kuros norādīts, ka Komisijai jāgaida ar Tiesiskuma regulas piemērošanu, līdz Eiropas Tiesa izskatīs prasību par tās atcelšanu, ir “lieki”. Viņi uzsver, ka vienošanās starp EP un Padomi nepārprotami norāda, ka regula ir spēkā no 1. janvāra.


Saskaņā ar ES pamatlīgumiem Eiropadome “neveic likumdošanas funkciju”. Tāpēc deputāti uzskata, ka Eiropadomes sniegtas politiskas deklarācijas “nevar uzskatīt par tiesību aktu interpretāciju”. Viņi atgādina, ka Komisija “ir pilnīgi neatkarīga”, un Eiropadomes secinājumi “nevar būt saistoši Komisijai tiesību aktu piemērošanā”.


Vienprātības likums nevajadzīgi kavē ES finansējumu

Parlaments pauž dziļu nožēlu par to, ka Padomes vienprātības noteikuma dēļ daudzgadu budžeta un pašu resursu apstiprināšana tikusi nepamatoti kavēta. Viņi uzskata, ka gaidāmajā konferencē par Eiropas nākotni cita starpā jāpievēršas tam, kā pārvarēt šādus šķēršļus.