EP prasa pārtraukt uzņēmumu nesodāmību par cilvēkiem un videi nodarīto kaitējumu 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Rosināti saistoši pienācīgas rūpības noteikumi, kas prasīs uzņēmumiem apzināt un risināt nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēktiesībām vai vidi 
  • Noteikumi jāattiecina uz visiem uzņēmumiem, kas darbojas ES iekšējā tirgū 
  • Jāaizliedz ievest produktus, kas saistīti ar smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, piespiedu darbu  

Parlaments aizsāk darbu pie jauna ES likuma, kas uzņēmumiem liktu risināt cilvēktiesību un vides jautājumus to ražošanas ķēdēs.

Likumdošanas iniciatīvas ziņojumā, ko EP pieņēma trešdien ar 504 balsīm par, 79 pret un 112 atturoties, aicināts steidzami pieņemt saistošu ES tiesību aktu, kas ļautu uzņēmumus saukt pie atbildības, ja tie kaitētu vai veicinātu kaitējumu cilvēktiesībām, videi un pārkāptu labas pārvaldības principus.

Jaunajiem noteikumiem būtu arī jāgarantē piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem cietušajiem, kam uzņēmumi nodarījuši kaitējumu ar savu darbību.

Komisija paziņojusi, ka jau šogad tā plāno iesniegt šāda tiesību akta priekšlikumu.

Ilgtspējība un laba pārvaldība

Saistoši ES pienācīgas rūpības noteikumi prasītu uzņēmumiem apzināt, risināt un neitralizēt esošo vai iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēktiesībām (arī sociālajām un darba tiesībām), vidi (piemēram, klimata pārmaiņām vai atmežošanu) un pareizu pārvaldību (piemēram, korupciju vai kukuļošanu), ko rada pašu uzņēmējdarbība, vai arī vērtības ķēžu — piegādātāju, starpnieku, ieguldītāju vai darījuma partneru darbības.

Deputāti uzsver, ka pienācīga rūpība galvenokārt ir preventīvs instruments, kas pieprasīs uzņēmumiem veikt pasākumus, kas ir samērīgi un atbilstoši to nelabvēlīgās ietekmes nopietnībai, kā arī darbības nozarei, piegādes ķēdes garumam, uzņēmuma lielumam un resursiem.

Pārmaiņu radīšana ārpus ES robežām

Savienības un trešo valstu uzņēmumiem, kas darbojas ES iekšējā tirgū, būs jāpierāda atbilstība pienācīgas rūpības standartiem cilvēktiesību un vides jomā.

Parlaments aicina veikt papildu pasākumus, piemēram, aizliegt tādu produktu ievešanu, kas saistīti ar nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, piespiedu darbu vai bērnu darbu. ES tirdzniecības nolīgumos šie mērķi būtu jāiekļauj tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības nodaļās. Viņi prasa Komisijai rūpīgi pārbaudīt Siņdzanā (Ķīnā) bāzētos uzņēmumus, kas eksportē produktus uz ES, lai apzinātu iespējamus cilvēktiesību pārkāpumus, it īpaši saistībā ar uiguru apspiešanu.

Lai garantētu cietušajiem efektīvu atlīdzību, uzņēmumiem būtu jāatbild par savu rīcību un jāsaņem naudas sods par kaitējuma nodarīšanu vai piedalīšanos kaitējumā, ja vien viņi nevarēs pierādīt, ka ir rīkojušies saskaņā ar pienācīgas rūpības pienākumiem un darījuši visu iespējamo, lai novērstu šādu kaitējumu.

Plaša darbības joma un palīdzība mazajiem uzņēmumiem

Sistēmai būtu jābūt plašai un tā jāpiemēro visiem lielajiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas ES tiesību akti vai kas reģistrēti Eiropas Savienībā, tostarp tiem, kas sniedz finanšu pakalpojumus. Noteikumiem būtu jāattiecas arī uz publiski kotētiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un augsta riska MVU, kuriem jāsaņem tehniskā palīdzība, lai izpildītu prasības.

Citāts

“Jaunais uzņēmumu pienācīgās rūpības likums noteiks atbildīgas uzņēmējdarbības standartus Eiropā un aiz tās robežām. Mēs atsakāmies vienkārsi pieņemt, ka mežu izciršana vai piespiedu darbs ir daļa no globālajām piegādes ķēdēm. Uzņēmumiem jāizvairās no kaitējuma nodarīšanas cilvēkiem un planētai. Jaunie noteikumi upuriem piešķirs likumīgas tiesības piekļūt atbalstam un prasīt atlīdzību, kā arī nodrošinās taisnīgumu, vienlīdzīgus konkurences apstākļus un juridisko noteiktību uzņēmumiem, darba ņēmējiem un patērētājiem”, teica ziņotāja Lara Voltersa (S&D, NL).