Veselības savienība: EP aicina nodrošināt piekļuvi zālēm par pieejamu cenu 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

EP aicina veikt pasākumus, lai garantētu drošus un pieejamus medikamentus ©gemenacom/AdobeStock  
  • Aicinājums izstrādāt uz pacientiem vērstu ES zāļu politiku 
  • Jānovērš zāļu trūkums, jāstiprina piegādes ķēdes un jāražo ilgtspējīgas zāles 
  • Atbalsts pārredzamai, konkurētspējīgai un novatoriskai ES farmācijas nozarei 

EP deputāti izvirzījuši priekšlikumus, lai veicinātu piekļuvi zālēm par pieejamu cenu, panāktu cenu pārredzamību un mudinātu uz kopīgu ES publisko iepirkumu.

EP deputāti ziņojumu, kas ir Parlamenta ieguldījums 2022. gadā plānotajai ES farmācijas jomas tiesību aktu atjaunināšanai, trešdien pieņēma ar 527 balsīm par, 92 pret un 70 atturoties.


Galvenie EP ieteikumi vērsti uz zāļu trūkuma pamatcēloņu novēršanu, drošas, pieejamas un efektīvas medikamentozās ārstēšanas nodrošināšanu pacientiem, kā arī uz to, lai palielinātu cenu pārredzamību un nodotu atklātībai informāciju par to, kā tiek izmandots publiskais pētniecības un izstrādes finansējums, stiprinātu ES ražošanas un piegādes noturību. Plašāka informācija par ziņojumā iekļautajiem priekšlikumiem ir pieejama šeit.


Plenārsēdes debatēs pirmdien EP deputāti norādīja, ka viena no galvenajām atziņām, ko politikas veidotāji ir guvuši no Covid-19 pandēmijas, ir ciešas ES līmeņa sadarbības nozīme, kā arī vajadzība uzlabot dalībvalstu veselības sistēmu ilgtspēju un noturību. Viņi norādīja, ka ES jācenšas atjaunot zāļu piegādes neatkarība un jāstiprina publiskā un privātā sektora partnerības. Vairums deputātu aicināja atjaunināt un stiprināt tiesisko regulējumu, lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu un efektivitāti, taisnīgu un pārredzamu cenu noteikšanu, un nodrošinātu, ka nozare pilda savas saistības vides jomā.


Citāts


Ziņotāja Dolorsa Monserata (EPP, Spānija) teica: "Šodien pieņemtais ziņojums uzlabo ES Zāļu stratēģiju, gatavojoties ES farmācijas tiesību aktu pārskatīšanai un atjaunināšanai, aicinot likt pacientus veselības politikas centrā. Mums ir nopietni jārisina medicīniskās vajadzības un jāveicina piekļuve zālēm, vienlaikus padarot mūsu valsts veselības aprūpes sistēmas ilgtspējīgākas. Tajā pašā laikā mums ir jāstiprina ES publiskā un privātā sektora partnerības, lai farmācijas nozare būtu stratēģiski autonoma un noturīga, un to atbalstītu ar efektīvu stimulu sistēmu un stabilu, atjauninātu un uz drošumu vērstu regulējumu.”

Turpmākie soļi

Paredzams, ka Komisija 2022. gada beigās iesniegs priekšlikumu par atjauninātiem ES tiesību aktiem farmācijas jomā.

Vispārīga informācija

Komisija 2020. gada 25. novembrī pieņēma Eiropas Zāļu stratēģiju, kas ir nozīmīga Eiropas Veselības savienības iniciatīva. Tās mērķis ir izveidot ilgtermiņa redzējumu ES farmācijas politikai: nodrošināt, ka tā ir noturīga pret krīzēm un ilgtspējīga, un stiprināt ES kā pasaules līdera pozīcijas, vienlaikus nodrošinot pacientiem piekļuvi zālēm par pieņemamām cenām.