Noslēgusies Konference par Eiropas nākotni 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

Conference on the Future of Europe - Closing Event  

Eiropas dienā Eiropas Parlamenta, Komisijas un Padomes priekšsēdētāji saņēma galīgo ziņojumu ar ES reformēšanas priekšlikumiem.

Pirmdien, 9. maijā, noslēguma ceremonijā Strasbūrā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola Padomes prezidentūras vārdā, prezidents Emanuels Makrons un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena no konferences valdes līdzpriekšsēdētājiem saņēma galīgo ziņojumu par konferences rezultātiem.

Šis unikālais, gadu ilgušais diskusiju, debašu un iedzīvotāju un politiķu sadarbības process noslēdzās ar ziņojumu, kurā galvenā uzmanība vērsta uz 49 priekšlikumiem, kas ietver konkrētus mērķus, un uz vairāk nekā 320 pasākumiem, kurus ES iestādēm jāturpina veikt šādās deviņās jomās: klimata pārmaiņas un vide; veselība; spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība; ES pasaulē; vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība, digitālā pārveide, Eiropas demokrātija, migrācija, izglītība, kultūra, jaunatne un sports. Priekšlikumu pamatā ir ieteikumi, ko snieguši iedzīvotāji, kuri tikās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un valstu pilsoņu paneļdiskusijās un izklāstīja savas idejas daudzvalodu digitālajā platformā.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola: “Mūsu redzējuma par Eiropas nākotni pamatā ir iedzīvotāji, jo īpaši jaunieši. Viņi ir tieši ietekmējuši konferences rezultātus. Šis ir izšķirošs Eiropas integrācijas brīdis, un būtu jāņem vērā it visi ierosinājumi par izmaiņām. Mums nevajadzētu baidīties atraisīt Eiropas spēku uzlabotu cilvēku dzīves.”

Prezidents Emanuels Makrons: “Līdz ar krīzēm, ko kopīgi esam piedzīvojuši kopā pēdējo gadu laikā, Eiropa ir mainījusies. Mums jāturpina šī virzība un jānodrošina, ka Savienība atbilst iedzīvotāju paustajām cerībām un vēlmēm. Konference par Eiropas nākotni, kuru šodien noslēdzam, tvēruma ziņā ir unikāls un nepieredzēts pasākums, kas nes jaunas vēsmas mūsu kontinentam. Tās secinājumi ir bagātīgs priekšlikumu avots, kuri katrai iestādei ir jāizskata savas kompetences ietvaros. Padomei būs iespēja paust viedokli nākamajās nedēļās. Tā kā šis pasākums tuvojas noslēgumam Francijas prezidentūras laikā, es pateicos iepriekšējām prezidentvalstīm par apņēmīgo darbību un ar prieku nododu stafeti nākamajām prezidentvalstīm Čehijai un Zviedrijai turpmākus pasākumu īstenošanai atbilstoši konferences secinājumiem.”

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena: “Demokrātija, miers, personiskā un ekonomiskā brīvība. Tas ir tas, par ko Eiropa iestājas šodien, kad mūsu kontinentu atkal plosa karš. Tā ir konferences par Eiropas nākotni būtība. Eiropas Savienībai ir jāturpina rīkoties, lai Eiropas pilsoņu cerības īstenotos. Šodien viņu vēstījums ir saņemts un sadzirdēts. Tagad ir laiks ķerties pie darba.”

Iepriekšējā gada laikā konference ar daudziem pasākumiem un diskusijām visā ES, valstu un Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām, plenārsēdēm, kā arī viedokļu apmaiņām īpašajā daudzvalodu digitālajā platformā kļuva par patiesi atvērtu forumu, kurā tika apspriests, kādā Eiropā vēlamies dzīvot. Tā ļāva pārredzamā, iekļaujošā un strukturētā veidā debatēt ar Eiropas iedzīvotājiem par jautājumiem, kas ir svarīgi gan viņiem, gan viņu nākotnei.

Eiropas Parlamenta darbs

Eiropas Parlaments 4. maijā pieņemtajā rezolūcijā par Konferences par Eiropas nākotni rezultātiem atzinīgi novērtēja un apstiprināja konferences secinājumus. EP deputāti atzina, ka priekšlikumu īstenošanai nepieciešamas izmaiņas Līgumā, un lūdza Konstitucionālo jautājumu komiteju sagatavot priekšlikumus ES līgumu reformai, kas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 48. pantu notiktu ar Konventa starpniecību.

Gijs Ferhofštads, Konferences līdzpriekšsēdētājs no Eiropas Parlamenta puses, sacīja:

"Pilsoņu ieteikumi un konferences secinājumi ir ceļvedis tam, kā izvairīties no tā, ka Eiropas Savienība zaudē savu nozīmi vai pat izzūd. Jauna, efektīvāka un demokrātiskāka Eiropa ir iespējama. Eiropa, kas ir suverēna un spējīga rīkoties, kā to nepārprotami sagaida pilsoņi. Mums patiešām nav laika, ko zaudēt. Mums ir jāņem vērā konferences rezultāti un pēc iespējas ātrāk jāīsteno tās sniegtie ieteikumi."


Šeit (angliski) var atrast orientējošu kopsavilkumu par konferences plenārsēdes priekšlikumiem un atbilstošajām Eiropas Parlamenta iniciatīvām.

Turpmākie pasākumi

Tagad visas trīs iestādes katra savas kompetences jomas ietvaros un saskaņā ar Līgumiem izskatīs, kā efektīvi turpināt darbu saistībā ar šiem priekšlikumiem. 2022. gada rudenī notiks atsauksmju pasākums iedzīvotāju informēšanai.

Konteksts

Konference par Eiropas nākotni ir bijis jauns un novatorisks process, kas Eiropas iedzīvotājiem devis iespēju paust savu viedokli par to, ko viņi sagaida no Eiropas Savienības. Konferencē piedalījās dažāda dzimuma un vecuma Eiropas iedzīvotāji ar atšķirīgu ģeogrāfisko un sociālekonomisko izcelsmi un/vai izglītības līmeni, un svarīga loma bija Eiropas jauniešiem.