EP gatavs sarunām par pasaulē pirmajiem droša mākslīgā intelekta noteikumiem 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • EP deputāti vēlas būtiski ierobežot mākslīgā intelekta (MI) izmantojuma mērķus 
  • Tādām MI sistēmām kā ChatGPT būs jāatklāj, ka saturu radījis mākslīgais intelekts 
  • MI sistēmas, ko izmanto vēlētāju ietekmēšanai, iekļaus augsta riska sarakstā 
EP vēlas aizliegt izmantot MI sistēmas sociālajai vērtēšanai, biometriskajai kategorizācijai un emociju atpazīšanai. ©AdobeStock_Goodpics  

Jauni noteikumi veicinās uzticamu un cilvēka vadītu mākslīgo intelektu un novērsīs tā radītos draudus cilvēku veselībai, drošībai, pamattiesībām un demokrātijai.

Gatavojoties sarunām ar ES dalībvalstīm par Mākslīgā intelekta akta galīgo tekstu, Eiropas Parlamenta deputāti ar 499 balsīm “par”, 28 — “pret” un 93 deputātiem atturoties trešdien vienojās par Parlamenta nostāju. Saskaņā ar jaunā akta noteikumiem Eiropā izstrādātajam un izmantotajam mākslīgajam intelektam būs pilnībā jāatbilst ES tiesībām un vērtībām, tostarp principam, ka mākslīgo intelektu pārrauga cilvēks. Būs arī jāgarantē cilvēku drošība, privātums, informācijas atklātība, nediskriminācija un sociālā un vides labklājība.

Aizliegtie MI izmantojuma veidi

Jaunajos noteikumos ir ievērota uz riska faktoriem balstīta pieeja, un pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem noteiktie pienākumi ir atkarīgi no MI radītā riska līmeņa. EP deputāti ierosina aizliegt MI sistēmas, kas rada nepieņemamu risku cilvēku drošībai, piemēram, klasificē cilvēkus, pamatojoties uz viņu sociālo uzvedību vai personiskajām īpašībām. Eiropas Parlamenta deputāti ir papildinājuši sarakstu ar traucējošiem un diskriminējošiem veidiem, kādos mākslīgo intelektu nedrīkst lietot, piemēram, būtu jāaizliedz:

  • reāllaika un vēlāklaika biometriskās tālidentifikācijas sistēmas sabiedriskās vietās,
  • sistēmas, kas veic biometrisko kategorizāciju pēc sensitīvām cilvēku iezīmēm (piemēram, dzimuma, rases, etniskās piederības, pilsonības statusa, reliģijas un politiskās orientācijas),
  • noziedzības prognozēšanas sistēmas (balstoties uz profilēšanu, atrašanās vietu vai agrāku noziedzīgu rīcību),
  • emociju atpazīšanas sistēmas tiesībaizsardzībā, robežu pārvaldībā, darba vietās un izglītības iestādēs,
  • sejas attēlu automatizēta vākšana jeb t. s. rasmošana internetā vai no videomateriāla, kas iegūts ar videonovērošanas sistēmas palīdzību, nolūkā radīt sejas atpazīšanas datubāzes (kas ir cilvēktiesību un privātuma tiesību pārkāpums).

Augsta riska mākslīgais intelekts

Parlamenta deputāti vēlas, lai par augsta riska lietojumprogrammām klasificētu arī tās MI sistēmas, kas būtiski apdraud cilvēku veselību, drošību un pamattiesības vai vidi. Par augsta riska sistēmām uzskata MI sistēmas, ar kuru palīdzību tiek ietekmēti vēlētāji un vēlēšanu rezultāti, un MI sistēmas, uz kurām balstās sociālo mediju platformu (ar vairāk nekā 45 miljoniem lietotāju) izmantotās rekomendāciju sistēmas.

Noteikumi vispārīga lietojuma MI sistēmām

Patlaban strauji attīstās vispārīga lietojuma MI sistēmas. Pirms šādu sistēmu laišanas ES tirgū to izstrādātājiem būs jānovērtē un jāmazina to iespējamie riski (veselībai, drošībai, pamattiesībām, demokrātijai un tiesiskumam) un tās jāreģistrē ES datubāzē. Ģeneratīvajām MI sistēmām, tādām kā ChatGPT, būs jāatbilst informācijas atklātības prasībām (jānorāda, ka saturu radījis mākslīgais intelekts, arī palīdzot atšķirt tā sauktos dziļviltojumus no īstiem attēliem) un jāīsteno aizsardzības pasākumi, lai nepieļautu nelikumīga satura radīšanu. Būs arī jādara publiski pieejama detalizēta informācija par ģeneratīvo MI sistēmu mācīšanā izmantotajiem datiem, kurus aizsargā autortiesības.

Atbalsts inovācijai un iedzīvotāju tiesību aizsardzība

Lai veicinātu inovāciju MI jomā un atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus, Parlaments ir iecerējis Mākslīgā intelekta aktu neattiecināt uz pētniecību un MI komponentiem, kam ir atklātā pirmkoda licence. Akta noteikumi paredz īpašu atbalstu “regulatīvajām smilškastēm” jeb īpaši radītām testēšanas vidēm. Par regulatīvo smilškastu veidošanu ir atbildīgas publiskās iestādes, un to nolūks ir testēt mākslīgo intelektu reālos apstākļos pirms tā laišanas tirgū.

Deputāti arī vēlas paplašināt iedzīvotāju tiesības iesniegt sūdzības par MI sistēmām un saņemt skaidrojumus par lēmumiem, kas pieņemti ar augsta riska MI sistēmu palīdzību un kas būtiski ietekmējuši viņu pamattiesības. Parlaments ir arī izmainījis līdzšinējās Eiropas Savienības MI pārraudzības komisijas lomu. Turpmāk tās uzdevums būs uzraudzīt, kā MI noteikumi tiek īstenoti praksē.

Citāti

Pēc balsojuma ziņotājs Brando Benifei (S&D, Itālija) sacīja: “Šodien visi skatieni ir pievērsti mums. Kamēr lielie tehnoloģiju uzņēmumi ceļ trauksmi par pašu radīto risinājumu bīstamību, Eiropa uzņemas iniciatīvu un ierosina konkrētu atbildi uz riskiem, ko sācis radīt mākslīgais intelekts. Mēs vēlamies, lai tiktu izmantots mākslīgā intelekta pozitīvais radošuma un produktivitātes potenciāls, bet sarunās ar Padomi cīnīsimies arī par savu nostāju, lai novērstu draudus mūsu demokrātijai un brīvībām".

Ziņotājs Dragošs Tudorake (“Renew”, Rumānija) sacīja: “Šis akts noteiks toni mākslīgā intelekta attīstībā un pārvaldībā visai pasaulei, nodrošinot, ka šī tehnoloģija, kuras sniegtās milzu priekšrocības varētu radikāli mainīt mūsu sabiedrību, attīstīsies un tiks izmantota saskaņā ar Eiropas demokrātijas, pamattiesību un tiesiskuma vērtībām.”

Turpmākie soļi

Tagad var sākties sarunas ar Padomi par tiesību akta galīgo tekstu.

Izstrādājot šo tiesību aktu, EP deputāti reaģē uz pilsoņu priekšlikumiem, kas izskanēja konferencē par Eiropas nākotni, proti, attiecībā uz to, lai saglabātu cilvēka vadību ar mākslīgo intelektu saistītos procesos (35(3) priekšlikums), par mākslīgā intelekta potenciāla pilnīgu izmantošanu (35(8)) un par mākslīgā intelekta un tulkošanas tehnoloģiju izmantošanu, lai pārvarētu valodas barjeras (37(3)).

Preses konference

Šodien, 14. jūnijā, plkst. 14.00 līdzziņotāji Brando Benifei (S&D, Itālija) un Dragošs Tudorake (“Renew”, Rumānija) rīko preses konferenci, lai skaidrotu šodienas balsojuma rezultātus un turpmākos soļus.