Hemm bżonn regoli tal-UE kontra kawżi abbużivi mmirati lejn ilħna kritiċi  

Stqarrija 
 
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

Daphne Caruana Galizia kienet qed tiffaċċja 47 kawża, li ntirtu mill-familja tagħha wara li nqatlet ©AFP  
  • Kawżi Strateġiċi Kontra l-Parteċipazzjoni Pubblika (SLAPPs) jimminaw il-valuri tal-UE u s-sistema tal-ġustizzja tal-UE
  • Proposti għal anulazzjonijiet bikrija ta’ SLAPPs, sanzjonijiet għar-rikorrenti, u appoġġ għall-vittmi
  • Tħassib dwar SLAPPs li qed jiġu ffinanzjati mill-baġits tal-istat

Il-Parlament jitlob għal regoli ġodda tal-UE biex irażżnu l-azzjonijiet legali vessatorji maħsuba biex jintimidaw u jssiktu leħen kritiċi.

F’rapport adottat b’444 vot favur, 48 kontra u 75 astensjoni, il-MPE jipproponu sensiela ta’ miżuri biex jikkontrobattu t-theddida li joħolqu l-Kawżi Strateġiċi Kontra l-Parteċipazzjoni Pubblika (SLAPPs) għall-ġurnalisti, l-NGOs u s-soċjetà ċivili fl-Ewropa. Is-SLAPPs huma azzjonijiet legali frivoli bbażati fuq pretensjonijiet eżaġerati u spiss abbużivi, li għandhom l-għan li jintimidaw u jiskreditaw b’mod professjonali il-persuni li jimmiraw, bl-objettiv aħħari ta’ rikatt u ta’ silenzjar.

Il-MPE jinkwetaw dwar l-effett ta’ dawn il-kawżi fuq il-valuri tal-UE, is-suq intern u s-sistema tal-ġustizzja tal-UE. It-test jenfasizza l-iżbilanċ frekwenti tal-poter u r-riżorsi bejn ir-rikorrenti u l-konvenuti, li jdgħajjef id-dritt għal proċess ġust. Il-MPE huma partikolarment imħassba dwar is-SLAPPs li qed jiġu ffinanzjati mill-baġits tal-istat, u l-użu tagħhom flimkien ma’ miżuri oħra tal-istat kontra mezzi tal-midja indipendenti, il-ġurnaliżmu u s-soċjetà ċivili.

Miżuri biex jiġu protetti l-vittmi u jiġu sanzjonati dawk li jabbużaw

Il-Parlament jiddispjaċih li l-ebda Stat Membru s’issa ma għadda leġiżlazzjoni mmirata kontra is-SLAPPs. Għalhekk, huwa jappella lill-Kummissjoni biex tippreżenta pakkett ta’ miżuri, inkluża l-leġiżlazzjoni. Skont il-MPE, dawn għandhom jinkludu:

  • Direttiva tal-UE kontra SLAPPs li tistabbilixxi standards minimi, li għandhom jipproteġu lill-vittmi filwaqt li jipprevjenu u jissanzjonaw l-użu ħażin ta’ miżuri kontra s-SLAPPs;
  • Qafas legali ambizzjuż fl-Att dwar il-Libertà tal-Midja li jmiss;
  • Il-prevenzjoni ta’ “turiżmu tal-libell” jew “forum shopping” — fejn ir-rikorrenti jagħżlu li jippreżentaw l-azzjonijiet tagħhom fil-ġurisdizzjoni l-aktar favorevoli — permezz ta’ regoli ta’ malafama uniformi u prevedibbli, u billi jiġi stabbilit li l-kawżi għandhom jiġu deċiżi mill-qrati fil-post ta’ residenza abitwali tal-konvenut;
  • Regoli dwar l-annulazzjoni bikrija mill-qrati sabiex il-kawżi abbużivi jkunu jistgħu jitwaqqfu malajr abbażi ta’ kriterji oġġettivi; Ir-rikorrent għandu jiffaċċja sanzjonijiet jekk jonqos milli jiġġustifika b’liema mod l-azzjoni tiegħu ma tkunx abbużiva;
  • salvagwardji kontra SLAPPs kombinati, jiġifieri dawk li jikkombinaw akkużi ta’ responsabbiltà kriminali u ċivili, u miżuri li jiżguraw li l-malafama ma tkunx tista’ tintuża għal SLAPPs; U
  • fond tal-UE biex jappoġġa lill-vittmi tas-SLAPPs u l-familji tagħhom, kif ukoll taħriġ adegwat tal-imħallfin u l-avukati.

Kwotazzjonijiet

Il-korelatur Roberta Metsola (PPE, MT) qalet: “Dan ir-rapport għandu jservi bħala pjan biex jipproteġi lill-ġurnalisti, jipproteġi lil dawk li qed ifittxu l-verità, jissalvagwardja l-libertà tal-espressjoni u jiddefendi d-dritt tagħna li nkunu nafu x’qed jiġri. Dan ir-rapport trasversali bejn il-kumitati jimmarka mument importanti għall-ġurnaliżmu fil-ġlieda kontra kawżi abbużivi. M’hemmx lok għal abbuż tas-sistemi ġudizzjarji tagħna — dan huwa l-messaġġ li bgħatna bil-vot qawwi tagħna llum.”

Il-korelatur Tiemo Wölken (S & D, DE) qal: “Ma nistgħux noqgħodu ma nagħmlu xejn filwaqt li l-istat tad-dritt qiegħed jiġi dejjem aktar mhedded, u l-libertajiet tal-espressjoni, tal-informazzjoni u tal-assoċjazzjoni qed jiddgħajfu. Huwa d-dmir tagħna li nipproteġu lill-ġurnalisti, lill-NGOs u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jirrappurtaw dwar kwistjonijiet ta’ interess pubbliku. Il-qrati tagħna m’għandhom qatt ikunu pjattaforma għal individwi, kumpaniji jew politikanti sinjuri u b’saħħithom, u lanqas m’għandhom ikunu mgħobbija żżejjed jew abbużati għal gwadann personali.”

Il-passi li jmiss

Fl-4 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni Ewropea nediet konsultazzjoni pubblika biex tikkontribwixxi għal inizjattiva futura biex jiġu indirizzati kawżi abbużivi mressqa kontra ġurnalisti u difensuri tad-drittijiet. Il-Kummissjoni mistennija tippreżenta Att Ewropew dwar il-Libertà tal-Midja fl-2022, immirat biex jissalvagwardja l-indipendenza u l-pluraliżmu tal-midja.