De werkzaamheden van Parlementsleden 

Parlementsleden zijn de verkozen vertegenwoordigers van het volk in de EU, en vertegenwoordigen de belangen van dat volk en van hun steden of regio's in Europa. Zij luisteren naar de lokale en nationale punten van zorg van burgers, belangengroepen en het bedrijfsleven. Zij zijn wetgever in de EU, maar kunnen de Commissie en de Raad van ministers ook ondervragen. De leden spelen een belangrijke rol in de aanpak van de grote kwesties van vandaag, zoals de klimaatverandering, migratie, mensenrechten in de wereld en de regulering van onze financiële markten.


Het dagelijkse werk van de leden bestaat uit hun werk voor de kiezers in hun thuisland, hun werk in de commissies, de debatten in hun fractie en de debatten en stemmingen in de plenaire vergadering. De leden wonen commissie-, fractie- en vele andere vergaderingen bij. Zij kunnen ook deel uitmaken van een delegatie voor de betrekkingen met derde landen, waarvoor incidentele reizen buiten de EU nodig kunnen zijn.

Achter de schermen van een plenaire zitting © Europees Parlement  

Werk in de commissies


De leden zijn onderverdeeld in twintig gespecialiseerde commissies, die als eerste de ingediende wetgevingsvoorstellen behandelen.


Deze commissies behandelen de wetgevingsvoorstellen door verslagen met amendementen goed te keuren. (Tussen de stemmingen in de commissies en de debatten en stemmingen in de plenaire vergadering worden de amendementen en resoluties besproken door de fracties.) De commissies duiden ook een team aan van Parlementsleden om onderhandelingen over EU-wetgeving te voeren met de Raad. Zij keuren ook initiatiefverslagen goed, organiseren hoorzittingen met deskundigen en controleren de andere EU-instellingen en -organen.


Een commissie bestaat uit 25 tot 73 gewone leden en eenzelfde aantal plaatsvervangers.


Elke commissie verkiest onder haar gewone leden een voorzitter en maximaal vier ondervoorzitters, die samen het "commissiebureau" vormen, voor een ambtsperiode van tweeënhalf jaar. De politieke samenstelling van de commissies weerspiegelt die van de plenaire vergadering.


Het Parlement kan ook subcommissies en bijzondere tijdelijke commissies voor de behandeling van specifieke kwesties oprichten en mag enquêtecommissies instellen om vermeende inbreuken op of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het recht van de Unie te onderzoeken.


De parlementaire commissies komen gewoonlijk in Brussel bijeen. De debatten zijn openbaar en zijn over het algemeen via webstreaming te volgen.