Overzicht van de vergoedingen 

Bij veel van hun werkzaamheden zijn de Parlementsleden weg van huis en buiten hun eigen land. Daarom is er een aantal vergoedingen om de daarmee samenhangende kosten te dekken) (cijfers telkens van 2022).

Reiskosten

De meeste vergaderingen van het Europees Parlement, zoals de plenaire vergaderingen, commissievergaderingen en fractievergaderingen, vinden plaats in Brussel of Straatsburg. De leden krijgen de werkelijke kosten van hun reiskaartjes voor het bijwonen van deze vergaderingen bij overlegging van de vervoersbewijzen vergoed tot een maximum van een vliegticket businessclass (of een vergelijkbare klasse), een treinkaartje eerste klas of €0,56 per km voor het reizen per auto (ten hoogste 1000 km). Verder zijn er vaste vergoedingen op basis van de afstand en de duur van de reis om overige reiskosten te dekken (zoals tol op snelwegen, kosten voor extra bagage of reserveringskosten).

Leden moeten vaak reizen buiten of binnen de lidstaat waar zij verkozen zijn, zowel voor hun officiële taken als om andere redenen (bijvoorbeeld om een conferentie bij te wonen of een werkbezoek af te leggen). Daarom kunnen de leden voor werkzaamheden buiten hun eigen land een vergoeding van maximaal €4.716 per jaar krijgen voor reis- en verblijfkosten en daarmee samenhangende kosten. Voor werkzaamheden binnen de lidstaat waar zij verkozen zijn, worden alleen reiskosten vergoed, met een jaarlijks maximum per land.

Leden krijgen de werkelijke kosten van hun reiskosten vergoed © Europees Parlement  

Dagvergoeding (ook wel "verblijfsvergoeding" genoemd)

Het Parlement keert voor verblijf en daarmee samenhangende kosten een forfaitaire vergoeding uit van €338 voor iedere dag waarop de leden voor officiële werkzaamheden in Brussel of Straatsburg aanwezig zijn, op voorwaarde dat zij een register tekenen dat hun aanwezigheid bevestigt. De vergoeding is bedoeld voor hotelkosten, maaltijden en overige kosten. De vergoeding wordt gehalveerd als leden meer dan de helft van de hoofdelijke stemmingen missen op een dag waarop in de plenaire vergadering wordt gestemd, zelfs als zij aanwezig zijn en het presentieregister hebben getekend.

Voor vergaderingen buiten de EU geldt een vergoeding van €169 (opnieuw op voorwaarde van ondertekening van het register), waarbij hotelkosten afzonderlijk worden vergoed.

Algemene kostenvergoeding

Deze forfaitaire vergoeding is bedoeld om de uitgaven te dekken die voortvloeien uit de parlementaire werkzaamheden van de leden, zoals de huur van een kantoorruimte en administratiekosten, telefoon- en abonnementskosten, vertegenwoordigingsactiviteiten, computers en telefoons, of de organisatie van conferenties en tentoonstellingen. De vergoeding wordt gehalveerd als leden zonder geldige reden niet de helft van het aantal plenaire vergaderingen in één parlementair jaar (september tot augustus) bijwonen.

In 2022 bedraagt deze vergoeding €4.778 per maand.

Medische kosten

De leden hebben recht op vergoeding van twee derde van hun medische kosten. Behalve het percentage van de vergoeding zijn de gedetailleerde regels en procedures van dit systeem gelijk aan die voor ambtenaren van de EU.

Overbruggingstoelage

Aan het eind van hun ambtstermijn hebben leden recht op een overbruggingstoelage, die evenveel bedraagt als hun salaris. Zij krijgen deze toelage gedurende het aantal maanden dat overeenstemt met het aantal jaar waarin zij deel uitmaakten van het EP. Deze vergoeding wordt gedurende ten hoogste twee jaar toegekend. Wanneer een voormalig Parlementslid een mandaat in een ander parlement of een openbaar ambt aanvaardt, wordt de overbruggingstoelage verlaagd met het salaris van deze nieuwe functie. Een lid dat ook recht heeft op een ouderdoms- of invaliditeitspensioen, moet een keuze maken: de toelage én het pensioen ontvangen kan niet.

Overige rechten

Het Parlement biedt zijn leden een uitgeruste kantoorruimte in zowel Brussel als Straatsburg. De leden kunnen op kantoordagen in beide steden gebruikmaken van de officiële voertuigen van het Parlement.