EU definieert groene investeringen om duurzame beleggingen te stimuleren  

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Om de overschakeling naar milieuvriendelijke investeringen te maken, introduceert de EU regels om vast te leggen wat geldt als groene of duurzame activiteiten.

Elektrische auto's ©Georgii Timakov/AdobeStock  

Tijdens de plenaire sessie in juni, hebben EP-leden een overeenkomst goedgekeurd die duurzame activiteiten zal definiëren. Dit zorgt voor  een gemeenschappelijk klasseringsysteem voor de hele EU, geeft bedrijven en investeerders duidelijkheid, en stimuleert privé-financiering voor de overschakeling naar een klimaatneutrale maatschappij.

Onderhandelaars van het Parlement en de Raad hadden al een voorlopig akkoord bereikt in december 2019. De Parlementaire commissies economische zaken en milieu steunden het akkoord op 28 mei.

Nood aan een gemeenschappelijke definitie

Duurzame ontwikkeling behoudt natuurlijke bronnen en respecteert sociale basisrechten en mensenrechten. Klimaatactie is een belangrijk aspect, nu dat de noodzaak om de effecten van klimaatverandering tegen te houden en te beperken steeds dringender worden.

De EU heeft beslist om stapsgewijs de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Volgens de Europese Green Deal, dat het EU-kerninitiatief is voor klimaatactie, moet de EU tegen 2050 een nul-uitstoot bereiken.

Om deze doelstelling te behalen, moet de EU investeren in nieuwe technologieën. De Europese Commissie schat dat Europa tijdens de komende 10 jaar ongeveer elk jaar €260 miljard aan bijkomende investeringen nodig zal hebben.

Openbare investeringen zullen niet voldoende zijn, en de privé-sector zal mee moeten investeren in het klimaat. Duidelijke criteria zijn nodig om uit te maken wat dan precies duurzaam en milieuvriendelijk is. Dit is nodig om ‘greenwashing’ te vermijden, een bekende praktijk om valselijk te beweren dat producten of investeringen groen zijn.

Sommige EU-landen zijn al begonnen met het maken van klasseringssystemen. Zowel bedrijven die op zoek zijn naar financiering als investeerders met interesse voor duurzame projecten zouden hun voordeel kunnen halen uit gemeenschappelijke EU-normen.

Recyclagefabriek ©Romaset/AdobeStock  

Welke economische activiteiten komen in aanmerking als ‘duurzaam’

De “verordening inzake taxonomie” bepaalt zes milieudoelstellingen, en activiteiten kunnen enkel duurzaam beschouwd worden als ze tot minstens één doelstelling bijdragen zonder aan enige andere doelstelling schade toe te brengen.

Het principe van “geen schade toebrengen” (dat gedefinieerd zal worden door de Europese Commissie) bepaalt dat een economische activiteit die meer schade toebrengt dan voordelen oplevert voor het milieu, niet geklasseerd kan worden als duurzaam. Ecologisch duurzame activiteiten zouden ook mensenrechten en arbeidsrecht moeten respecteren.

De milieudoelstellingen zijn:

  • De mitigatie van klimaatverandering (broeikasgassen voorkomen/ verminderen of doen toenemen van de broeikasgas verwijdering)
  • De adaptatie aan klimaatverandering (het beperken of voorkomen van de negatieve impact op het huidige of toekomstige klimaat, of de risico’s van dergelijke negatieve impact)
  • Het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene rijkdommen
  • De overschakeling naar een circulaire economie (nadruk op het hergebruik en recyclage van materialen en grondstoffen)
  • De preventie en bestrijding van verontreiniging
  • De bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen

Financiële spelers op de markt die financiële producten verkopen en grote bedrijven met meer dan 500 werknemers, zullen bekend moeten maken hoe en in welke mate hun activiteiten bijdragen aan de milieudoelstellingen. Als ze niet kunnen beweren dat ze “duurzaam” zijn, moet dit duidelijk gemaakt worden.

Volgende stappen

 De Europese Commissie zal technische criteria ontwikkelen voor elke doelstelling.

De criteria voor klimaatadaptatie en -mitigatie zouden moeten klaar zijn tegen het einde van 2020. De deadline voor de andere doelstellingen is 2021. De criteria voor elke doelstelling zullen één jaar na het opstellen ervan geldig worden.