Wat is de meerjarenbegroting van de EU? 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Hoe wordt de EU gefinancierd en waaraan wordt het geld besteed? Lees verder om de meerjarenbegroting van de EU beter te begrijpen en hoe erover beslist wordt.

De EU-begroting helpt miljoenen studenten, duizenden onderzoekers, steden, bedrijven, regio’s en ngo’s.  

De meerjarenbegroting van de EU helpt miljoenen studenten, duizenden onderzoekers, steden, bedrijven, regio’s en ngo’s. Het draagt bij tot een gezondere en veiligere voeding, nieuwe en betere wegen, spoorwegen en luchthavens, een schoner milieu en betere veiligheid aan de buitengrenzen van de EU.

Het idee achter deze begroting is dat bundelen van middelen Europa sterker maakt en de kernvoorwaarde vormt voor welvaart. Dit gaat onverminderd verder door de financiering van projecten die het leven van miljoenen Europeanen verbeteren. Nu dat Europa de desastreuze sociale en economische impact van de coronapandemie moet aanpakken, is een ambitieuze EU-begroting om aan de verwachtingen van Europeanen te voldoen belangrijker dan ooit.

Wat is de meerjarenbegroting van de EU?

De meerjarenbegroting van de EU is ook bekend als het meerjarig financieel kader, of MFK. Het bepaalt de grens van hoeveel geld de EU kan spenderen aan verschillende beleidsgebieden tijdens een periode van ten minste vijf jaar. Recente meerjarenbegrotingen waren voor een periode van zeven jaar.

Eén van de redenen waarom de EU tegelijk een meerjarenbegroting en jaarlijkse begroting heeft, is voor de nodige voorspelbaarheid en doeltreffendheid van de programma’s die de EU wil financieren. Deze voorspelbaarheid is nodig voor bijvoorbeeld onderzoekers die aan wetenschappelijke projecten werken over meerdere jaren.

De langetermijnbegroting moet ook in zekere mate flexibel zijn om te kunnen omgaan met onvoorzienbare crisissen en noodgevallen, zoals bijvoorbeeld de Covid-19-uitbraak. Het bevat daarom een aantal mechanismen om ervoor te zorgen dat het geld gebruikt wordt waar het meest nodig is tijdens onvoorziene omstandigheden.

Bijvoorbeeld het solidariteitsfonds van de EU werd in het leven geroepen om financiële steun te bieden in geval van grote rampen in EU-lidstaten. Er bestaat ook een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering met het objectief om ontslagen werknemers – die vanwege de globalisering of een economische crisis hun baan verliezen - te helpen met een nieuwe baan vinden.

Vanaf het begin van de coronacrisis, is EU-financiering beschikbaar gemaakt om de socio-economische impact van de pandemie klein te krijgen en de zorgsector in de lidstaten te steunen. Ontdek meer via onze tijdlijn van EU-acties tegen Covid-19.

In tegenstelling tot nationale begrotingen, is de EU-begroting meer een investeringsbudget. Het biedt bijvoorbeeld geen financiering voor basisonderwijs of nationale defensie. Maar de focus gaat voornamelijk naar sectoren die een Europese meerwaarde leveren door groei en het concurrentievermogen te stimuleren, of solidariteit om te zetten in de praktijk door hen te steunen die het zwaarst getroffen zijn door de Covid-19-crisis.

Wat is de meerjarenbegroting?  

Hoe besteedt de EU het geld?

De begroting steunt onderzoek en innovatie, investeringen in trans-Europese netwerken en de ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven (KMO’s), die groei proberen te stimuleren en banen creëren in de EU.


Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), het gemeenschappelijk visserijbeleid en milieu ontvangen samen de meeste financiering uit de huidige meerjarenbegroting. Daarna volgen de ‘cohesie’-programma’s die de ongelijkheden in de ontwikkelingsniveaus tussen EU-regio’s helpen te verkleinen. De meerjarenbegroting financiert ook humanitaire hulp en ontwikkelingsprojecten.

Lees meer over de progamma’s die gesteund worden door de meerjarenbegroting en de projecten die in jouw regio gefinancierd worden.

Hoe wordt de meerjarenbegroting van de EU gefinancierd?

De meerjarenbegroting van de EU heeft verschillende bronnen van inkomsten en is erg complex. Deze zijn onder andere:


  • bijdragen van EU-landen
  • importheffingen op producten die van buiten de EU komen
  • sancties tegen bedrijven die inbreuk plegen op de EU-mededingingsregels

Om EU-landen te helpen besparen, vooral in het kader van de impact van de coronavirus-uitbraak, wil het Parlement de manier waarop de EU-begroting gefinancierd wordt hervormen en nieuwe bronnen van inkomsten.

Door de verwachte daling van het bruto nationaal inkomen van EU-landen door de pandemie en om tegelijk het herstel te financieren, wil het Parlement een hoger ‘plafond van de eigen middelen’ – dit is het maximumbedrag dat de EU aan lidstaten kan vragen om de begroting te financieren.

Ontdek meer details over de inkomsten van de EU .

Wat is het beslissingsproces over de EU-begroting?

Voordat de huidige begroting vervalt, stelt de Europese Commissie voor hoe de volgende eruit zal zien. Dit wordt gebruikt als basis voor de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Commissie en de Raad, die ministers van alle EU-landen samenbrengt.

De Commissie heeft haar voorstel voor de 2021-2027 begroting in mei 2018 al bekend gemaakt. Het Parlement heeft hierover in november 2018 gestemd en zijn standpunt ingenomen, en heeft dit nogmaals bevestigd in oktober 2019. De Raad had vóór de coronacrisis zijn onderhandelingspositie nog niet duidelijk gemaakt.

Om de uitbraak van het coronavirus en zijn gevolgen aan te kaarten, heeft het Parlement op 17 april en 15 mei 2020 een oproep gedaan voor een grootschalig herstelpakket om de Europese economie te herstarten en om hen te helpen die door de crisis het zwaarst getroffenen zijn. Als antwoord op de oproep van het Parlement, heeft de Europese Commissie een stimuleringsplan ter waarde van €750 miljard voorgesteld, samen met een nieuwe EU-begroting van €1,1 biljoen voor de periode van 2021-2027.

Ontdek meer over het EU-plan voor economisch herstel.

EU-leiders bereikten in juli 2020 een akkoord over de meerjarenbegroting en het Covid-19-herstel. In een resolutie na deze overeenkomst, betreurde het Parlement de voorgestelde besparingen op essentiële programma’s en riep op tot democratisch toezicht op het herstelplan en een duidelijk onderling verband tussen de rechtstaat in EU-landen en toegang tot financiering.

Het Parlement en de EU-regeringen hebben het voorstel van de Commissie besproken in onderhandelingen die eind augustus begonnen zijn.

Hoe zal de 2021-2027 EU-begroting eruit zien?


Na tien weken van intense onderhandelingen, bereikten de onderhandelaars van het Parlement en de Raad op 10 november 2020 een akkoord over het EU-investerings- en financieringsplan voor de komende zeven jaar. Na deze doorbraak zei Parlementsvoorzitter David Sassoli: “Dit is een goed akkoord voor Europeanen. Dit pakket van maatregelen zal EU-landen tegelijk helpen om te herstellen van de onmiddellijke crisis, en zal ook investeren in de toekomst van Europa op lange termijn”.

Tijdens de onderhandelingen kon het Parlement een bijkomende €15 miljard veiligstellen om essentiële EU-programma’s te versterken zoals EU4Health, Horizon Europe (onderzoek en innovatie) en Erasmus+ (onderwijs, jongeren en opleidingen), om levens in Europa te verbeteren. Een verdere €1 miljard zal de EU flexibeler maken om toekomstige crises aan te pakken.

Het Parlement heeft ook hard gevochten voor een wettelijk bindend kader over de introductie van nieuwe bronnen van EU-inkomsten. Dit zal ervoor zorgen dat de terugbetalingen van de Covid-19-herstelkosten niet op de schouders van de Europese belastingbetalers vallen of ten koste gaan van bestaande EU-programma’s. Onderdeel van deze nieuwe financieringsmiddelen zijn een heffing op niet-gerecycleerde plastic, en een belasting voor digitale reuzen en op financiële transacties.

Ten minste 30% van de EU-begroting en het €750 miljard Covid-19-herstelfondsen zal klimaatactie steunen. Het Parlement heeft nu ook verscherpt budgettair toezicht gekregen over het herstelfonds. Voor de 2021-2027 begroting is de uiteindelijke goedkeuring van het Parlement en unanimiteit van de Raad nodig. Het Parlement keurde de zevenjarenbegroting goed tijdens een stemming op 16 december, terwijl de Raad het de volgende dag goedkeurde. Samen met het Covid-19-herstelpakket, zal het de EU toelaten om €1 800 miljard te investeren.

EP-leden en de Raad bereikten ook een akkoord over de introductie van een nieuw mechanisme dat EU-financiering aan lidstaten voorwaardelijk maakt van het handhaven van de rechtstaat door de lidstaten. Het nieuwe mechanisme zal niet alleen geactiveerd worden wanneer een inbreuk gebeurt die EU-financiering treft, maar ook wanneer er een ernstig risico op dergelijke inbreuk is. In ieder geval worden eindbegunstigden van EU-financiering wel beschermd. Nadat het op 16 december door het Parlement werd aangenomen als wetgeving, zal de nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn. Een recente enquête in opdracht van het Parlement toont aan dat acht op de tien Europeanen wil dat EU-financiering gebonden is aan respect voor de rechtstaat.