Globalisering: kansen benutten en verstorende gevolgen verzachten 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
De EU probeert de negatieve gevolgen van globalisering te verzachten ©AP Images/European Union-EP  

Mondialisering kan veel rijkdom en banen creëren maar kan ook een verstorende werking hebben. De Europese Commissie heeft hierover een discussienota gepubliceerd.

Lees verder over wat het Parlement al recentelijk op dit gebied gedaan heeft.

De EU is de grootste speler in de wereldhandel en maakt gebruik van haar economisch gewicht om hoge normen op te leggen aan producten die de EU binnekomen en om haar waarden in het buitenland te bevorderen. In de recente onderhandelingen over het handelsakkoord met Canada, CETA, is onder druk van het Parlement de controversiële geschillenbeslechting tussen investeerders en staten vervangen door een stelsel van investeringsgerechten om de transparantie te bevorderen en de overheidscontrole op de keuze van rechters te waarborgen.

De leden pleiten ook regelmatig voor maatregelen ter bestrijding van oneerlijke concurrentie van buiten de EU, bijvoorbeeld toen zij een EU-strategie vroegen om de EU-invoer van de spoorwegvoorzieningen te beperken. Om Europese banen te beschermen, dringt het Parlement aan op een snelle overeenkomst over de modernisering van de EU-instrumenten voor handelsbescherming. Zoals altijd gaat het om het vinden van het juiste evenwicht, zoals in het geval van China.

Om te voorkomen dat de handel in mineralen gelieerd is aan conflicten en mensenrechtenschendingen, hebben de EP-leden in maart ontwerpwetgeving aangenomen om controle op leveranciers van tin, wolfraam, tantalium en goud te verplichten. Grote fabrikanten moeten ook bekendmaken hoe zij ervoor willen zorgen dat hun bronnen aan de wetgeving voldoen.

Het Parlement heeft verder de herziening van EU-regels goedgekeurd om te voorkomen dat handel in goederen en diensten die kunnen worden gebruikt om te martelen of doden ook een verbod bevatten op doorvoer van middelen die worden gebruikt voor wrede, onmenselijke en vernederende behandeling van mensen.

Het Parlement dringt ook vaak aan op nieuwe wetgeving door middel van het aannemen van een initiatiefresoluties. Zo deden de leden in april een oproep tot EU-regels die textiel- en kledingleveranciers verplicht om de werknemersrechten te respecteren. In april hebben de leden ook opgeroepen tot één ​​ certificeringsregeling voor palmolie die de EU-markt opkomt, om de gevolgen van niet-duurzame palmolieproductie, zoals ontbossing en afbraak van leefgebieden, tegen te gaan.

De leden zijn ook actief op het gebied van de gevolgen van globalisering op de werkgelegenheid  door het steunen van initiatieven voor de versterking van werknemersrechten. Het Parlement werkt momenteel aan de bescherming van mensen in nieuwe banen die zijn gecreëerd door de digitale economie. Het Parlement steunt ook het Europees Fonds voor de aanpassing aan de globalisering, waardoor boventallige werknemers nieuwe banen vinden. Op 11 mei zal de begrotingscommissie naar verwachting € 2,6 miljoen goedkeuren voor hulp aan 821 oud-Nokiawerknemers in Finland.

De Commissie publiceert de komende maanden vijf bezinningsdocumenten die dienen als uitgangspunt voor een debat over de toekomst van de Europese integratie. Elk document is gewijd aan een specifiek thema: Europa’s sociale dimensie, globalisering, de economische en monetaire unie, defensie en financiën. De documenten bevatten ideeën en scenario's voor hoe Europa er in 2025 uit zou kunnen zien maar zij bevatten geen specifieke voorstellen. Het initiatief loopt tot half september wanneer Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in het Parlement zijn jaarlijkse toespraak geeft over de Staat van de Unie.

De leden gaan op dinsdag 16 mei in debat over hoe de EU de globalisering kan aanpakken in reactie op de plannen van de Commissie. Volg het debat live online vanaf 09:00 uur.

Lees verder over het debat over de toekomst van Europa.
 
Dit artikel is op 15 mei 2017 bijgewerkt.

Meeste respondenten in de Eurobarometer-enquête willen dat de EU meer doet aan: 
  • Bevorderen van vrede en democratie in de wereld (73%) 
  • Economisch beleid (58%) 
  • Buitenlands beleid (57%)