Milieu: Europeanen willen meer actie op EU-niveau 

 
 
Veel Europeanen willen dat er actie wordt ondernomen voor het milieu en het klimaat ©AP Images/European Union-EP  

75% van de burgers wil meer EU-maatregelen voor milieubescherming. Lees verder over wat het Parlement doet om klimaatverandering te bestrijden en natuur en biodiversiteit te behouden.

Volgens een Eurobarometer-enquête van april 2017, zou driekwart van de EU-burgers de EU graag meer willen doen met betrekking tot milieubescherming. Dat zijn 8 procentpunten meer dan vorig jaar.

De EU werkt aan het beschermen van de natuur. Belangrijke wetgeving, bijvoorbeeld wat betreft plastic draagtassen of illegale afvoer van afvalstoffen, is al aangekomen en er komt meer wetgeving aan.

Klimaatverandering

Ondanks onzekerheden, vooral na het besluit van President Trump om de VS uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken, blijft het Parlement ervoor zorgen dat de EU haar ambitieuze klimaatdoelstellingen zal vervullen.

De leden werken aan: de hervorming van het EU-regeling voor de emissiehandel om de stimulansen voor innovatie in nieuwe duurzame technologieën te verhogen; nationale doelen om de uitstoot van broeikasgassen uit vervoer/bouw/afval/landbouw te verminderen en aan maatregelen om de capaciteit  van bossen en bodems in de EU te behouden en versterken om CO₂ op een duurzame manier te vangen.

In november 2017 zal een EP-delegatie in Bonn deelnemen aan de COP23-conferentie. Het doel ervan is vooruitgang te boeken bij de uitvoering van het akkoord van Parijs.

Circulaire economie

Het Parlement werkt aan het afvalpakket voor minder afval, een beter afvalbeheer en meer recycling.

Luchtvervuiling en uitstoot door auto’s

Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks ongeveer 400.000 vroegtijdige sterfgevallen in de EU. In 2016 heeft het Parlement ambitieuze emissiegrenswaarden goedgekeurd voor belangrijke luchtverontreinigende stoffen, waaronder stikstofoxiden (NOx), deeltjes en zwaveldioxide.

Momenteel werken de leden aan nieuwe EU-typegoedkeuringsregels om milieu- en veiligheidstests onafhankelijker te maken, met een strengere controle op auto's die al op de weg zijn.

Natuur en biodiversiteit

In maart 2017 heeft het Parlement opgeroepen tot een betere bescherming van het unieke en kwetsbare ecosysteem van de Noordpool, met inbegrip van een verbod op olie- en gaswinning op de Noordpool. Vorig jaar hebben de leden een verslag aangenomen over een actieplan van de EU tegen de handel in wilde dieren waarin de noodzaak van mondiale samenwerking wordt onderstreept.