EU-actie tegen klimaatverandering 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

De aanpak van klimaatverandering is een prioriteit van het Europees Parlement. Kom meer te weten over hoe de EU en het Parlement zich daarvoor inspannen.

De aanpak van klimaatverandering is een prioriteit van het Europees Parlement. Foto: Ezra Comeau-Jeffrey / Unsplash  

Beperking van de opwarming van de aarde: een stijging van 2 ° C

Sinds de industriële revolutie zijn de gemiddelde wereldtemperaturen aanzienlijk gestegen. Het laatste decennium (2009-2018) was het warmste aller tijden. Van de 18 warmste jaren vonden er 17 plaats sinds het jaar 2000.


Volgens data van de Copernicus Klimaatveranderingsservice is 2019 het warmste gemeten jaar in Europa. Het merendeel van de data duidt erop dat dit veroorzaakt wordt door de toename van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door menselijke activiteiten.


De gemiddelde temperatuur op aarde is momenteel 0,91-0,96°C hoger dan aan het einde van de 19e eeuw. Wetenschappers beschouwen een verhoging van 2°C ten opzichte van pre-geïndustrialiseerde niveaus als een drempel die gevaarlijke en catastrofale gevolgen voor het klimaat en het milieu heeft.


De internationale gemeenschap is het daarom eens dat de opwarming van de aarde ver onder de 2°C moet blijven.

Waarom is actie op Europees niveau van belang?

Volgens het Europees Milieuagentschap is de EU de derde grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, na China en de Verenigde Staten. De energiesector was verantwoordelijk voor 80,7% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU in 2017.


Gemeenschappelijke mitigatie-inspanningen zijn van cruciaal belang aangezien klimaatverandering alle EU-landen op verschillende manieren treft. Het Middellandse Zeegebied kan extremere temperaturen en minder regen verwachten, terwijl landen in de continentale regio een groter risico lopen op overstromingen van rivieren en bosbranden.


De inspanningen van de EU werpen hun vruchten af. In 2008 heeft de EU het doel gesteld om tegen 2020 de uitstoot met 20% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. De EU ligt goed op schema om dit doel te bereiken: in 2015 liet de broeikasgasuitstoot in de EU een daling van 22% zien ten opzichte van het niveau van 1990.


Bekijk onze infografiek over klimaatverandering in Europa.

Internationaal klimaatbeleid en de EU

De EU is een belangrijke speler in VN-klimaatonderhandelingen. In 2015 heeft het de Overeenkomst van Parijs geratificeerd, de eerste universele overeenkomst ter bestrijding van de klimaatverandering. Het doel is om de klimaatverandering met 1,5°C te verminderen in vergelijking met pre-geïndustrialiseerde tijden.


In het kader van de Overeenkomst van Parijs heeft de EU zich ertoe verbonden de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met ten minste 40% onder het niveau van 1990 te verminderen.


Verschillende maatregelen werden getroffen om dit doel te bereiken.

Vermindering van broeikasgasemissies

Afhankelijk van de sector heeft de EU heeft verschillende soorten mechanismen ingevoerd. Om uitstoot van elektriciteitscentrales en industrie te verminderen, heeft de EU de eerste grote koolstofmarkt opgezet.


Met het Emissions Trading System (ETS), een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar doelstellingen te bereiken, worden bedrijven verzocht om vergunningen te kopen om CO2 uit te stoten. Dat wil zeggen dat hoe minder bedrijven vervuilen, hoe minder ze betalen. Dit systeem dekt 45% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.


Voor de andere sectoren zullen reducties worden bereikt door overeengekomen nationale uitstootdoelstellingen. Deze worden berekend op basis van het bruto binnenlands product per capita.


Betreffende het wegvervoer, heeft het Europees Parlement in het voorjaar van 2019 wetgevingen gesteund om de CO2-emissies tegen 2030 met 37,5% te verminderen voor nieuwe auto's, 31% voor bestelwagens en 30% voor nieuwe vrachtwagens.


De EU wil ook de CO2-absorptiemacht van bossen gebruiken om klimaatverandering te bestrijden. Het Parlement heeft in 2017 een verordening aangenomen om uitstoot als gevolg van ontbossing en verandering van landgebruik te voorkomen.


Meer informatie over EU-maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Aanpak van de energie-uitdaging

De EU bestrijdt klimaatverandering ook met een nieuw beleid voor schone energie dat werd aangenomen door het Parlement in 2018.


De focus ligt op het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie tot 32% in 2030 en het creëren van de mogelijkheid voor mensen om hun eigen groene energie te produceren. Daarnaast wil de EU de energie-efficiëntie tegen 2030 met 32,5% verbeteren en werd wetgeving aangenomen inzake gebouwen en huishoudelijke apparaten.


Meer uitleg over de EU-maatregelen voor schone energie.

De Europese Green Deal

Het Parlement riep een klimaatnoodtoestand uit in november 2019 en vroeg aan de Commissie om al haar voorstellen op één lijn te brengen met de doelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken en te verzekeren dat de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk vermindert.

De Commissie von der Leyen reageerde met het voorstel van de Green Deal, een stappenplan om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Eén van de objectieven is een wettelijk kader voor het klimaat - de EU-klimaatwet.

Het EU-plan voor een groener en duurzamer Europa heeft betrekking op een ruim aantal sectoren met als doel: de biodiversiteit behouden, een gezonder voedselsysteem verzekeren, de circulaire economie en groene investeringen stimuleren, industrieën ondersteunen bij hun groene transitieen tegelijk de socio-economische impact van de transitie op werkers en gemeenschappen opvangen.

Meer lezen over de Green Deal.

EU-financiering voor het klimaat

Om de Green Deal te financieren, presenteerde de Europese Commissie in januari 2020 het Duurzame Europese Investeringsplan, dat ten minste één biljoen euro aan openbare en privé-investeringen wil aantrekken tijdens het komende decennium.

Als deel van het investeringsplan, werd het mechanisme voor een rechtvaardige transitie opgericht om regio’s en gemeenschappen te steunen die het meeste getroffen worden door de groene transitie - bijvoorbeeld regio’s die sterk afhankelijk zijn van steenkool.

De EU heeft ook een nieuwe wetgeving geïntroduceerd om vast te leggen wat groene en duurzame activiteiten zijn met de bedoeling om investeringen in milieuvriendelijke activiteiten te stimuleren en tegelijk financiering te voorkomen van het ‘groenwassen’ van projecten, die beweren dat ze groen zijn maar het niet zijn.