Green Deal: essentieel voor een klimaatneutrale en duurzame EU 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
De Green Deal staat centraal  

Het Parlement wil dat de Green Deal centraal staat in het Covid-19-herstelpakket van de EU. Ontdek meer over het traject naar een klimaatneutraal Europa.

Tijdens de coronapandemie waren er minder economische activiteiten, met een vermindering van de CO2-uitstoot terwijl de EU in recessie ging. Het Parlement riep in een resolutie die op 15 mei 2020 werd goedgekeurd, op tot een ambitieus herstelplan, met de Green Deal als basis.

Als reactie hierop kwam de Europese Commissie met Next Generation EU, het EU-plan voor economisch herstel, dat in februari 2021 door het parlement werd goedgekeurd.Het plan, samen met de volgende EU-meerjarenbegroting voor 2021-2027, heeft tot doel een groener, inclusiever, digitaal en duurzaam Europa te creëren en de weerbaarheid tegen toekomstige crises zoals de klimaat crisis.

In november 2019 riep het Parlement een klimaatnoodtoestand uit en vroegen ze aan de Commissie om in al haar voorstellen de doelstelling van 1,5°C op te nemen om de opwarming van de aarde te beperken en te verzekeren dat de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk vermindert.

Daarop reageerde de Commissie met de Europese Green Deal, een stappenplan voor Europa om klimaatneutraal te worden tegen 2050.

Ontdek meer over de vorderingen van de EU op weg naar haar klimaatdoelstellingen.

De eerste stappen van de Green Deal


De groene transitie financieren

In januari presenteerde de Commissie het Duurzaam Europa Investeringsplan, de strategie om de Green Deal te financieren door het komende decennium ten minste een biljoen euro aan openbare en privé-investeringen aan te trekken.

Als deel van het investeringsplan zal het mechanisme voor een rechtvaardige transitie de socio-economische impact verlichten voor werknemers en gemeenschappen die het meeste getroffen worden door de veranderingen. In mei 2020 stelde de Commissie een een mechanisme voor de overheidssector ter ondersteuning van groene investeringen voor regio’s die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het mechanisme werd in juni 2021 goedgekeurd door het Europees Parlement.

Het Parlement en de Raad bereikten een akkoord over de introductie van nieuwe bronnen van inkomsten om de begroting en het herstelplan te financieren. Deze zouden onder andere opbrengsten zijn van het emissiehandelssysteem en van een mechanisme voor het aanpassen van de koolstofgrenzen dat de import van bepaalde goederen een heffing zou opleggen.

Om investeringen in milieuvriendelijke activiteiten te stimuleren en ‘groenwassen’ te voorkomen, heeft het Parlement in juni 2020 een nieuwe wetgeving inzake duurzame investeringen goedgekeurd. In november 2020 vroegen EP-leden ook een transitie naar een duurzaam economisch systeem, essentieel voor de strategische autonomie van de EU op lange termijn en om de veerkracht van de EU te verbeteren.

Ontdek hoe het fonds voor een rechtvaardige transitie de EU-regio’s zal helpen bij de transitie naar een groenere economie.

Klimaatneutraliteit vastleggen in de wet

In maart 2020 stelde de Commissie de klimaatwet voor, een wettelijk kader om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. In januari, riep het Parlement op tot ambitieuzere emissiereductiedoelstellingen dan de voorstellen van de Commissie.

Het Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt om de EU-doelstelling voor emissiereductie voor 2030 te verhogen van 40 procent naar ten minste 55 procent. Het Parlement heeft op 24 juni 2021 de EU-klimaatwet aangenomen. De doelstelling voor 2030 en de doelstelling van klimaatneutraliteit voor 2050 zullen juridisch bindend zijn, waardoor de EU dichter bij haar doelstelling van negatieve emissies na 2050 komt en haar leiderschap bevestigt in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering, voorafgaand aan de COP26 in november 2021.

Het moet ervoor zorgen dat de doelstellingen gemakkelijker kunnen worden toegepast op wetgeving en moet voordelen opleveren, zoals: schonere lucht, water en bodem, lagere energierekeningen, gerenoveerde huizen, beter openbaar vervoer en meer laadstations voor e-auto's, minder afval, gezonder voedsel, en een betere gezondheid voor huidige en toekomstige generaties.
Het bedrijfsleven zal er ook van profiteren als er kansen worden gecreëerd in gebieden waar Europa ernaar streeft mondiale normen te stellen. Verwacht wordt dat het ook banen zal opleveren, bijvoorbeeld in hernieuwbare energie, energiezuinige gebouwen en processen.

Meer lezen over de bijdrage van de EU aan de wereldwijde onderhandelingen over klimaatverandering via onze tijdlijn.

De Europese Industrie en kmo’s (of mkb’s) versterken

In maart 2020 presenteerde de Commissie een nieuwe industriestrategie voor Europa, om te verzekeren dat Europese bedrijven de overgang kunnen maken naar klimaatneutraliteit en een digitale toekomst. In november vroeg het Parlement om het voorstel te herzien, om de weerslag van de pandemie in de industriële sector te verduidelijken. EP-leden willen dat de EU de industrie ondersteunt tijdens een eerste herstelfase en zich tijdens de tweede fase richt op transformatie en het verbeteren van autonomie. In mei 2021 heeft de Commissie de geactualiseerde industriële strategie voorgesteld.

Omdat 99% van de Europese bedrijven kleine en middelgrote bedrijven (kmo’s of mkb’s) zijn, goed voor 50% van de het bbp van de EU en verantwoordelijk voor 2 op 3 banen, stelde de Commissie in parallel een nieuwe kmo-strategie voor, om innovatie te stimuleren; bureaucratie te verminderen en voor een betere toegang tot financiën. EP-leden stemden tijdens de plenaire sessie in december over hun standpunt inzake de oorspronkelijke kmo-strategie. Ze vroegen de Commissie om deze aan te passen naar aanleiding van de coronacrisis, met de nadruk op liquiditeitsproblemen, digitale aspecten, en steun voor de transitie naar een groenere economie.

Meer lezen over de uitdagingen die de nieuwe EU-industriestrategie moet aanpakken.

De circulaire economie stimuleren

De Commissie presenteerde in maart 2020 ook het nieuwe actieplan voor een circulaire economie, met maatregelen rond de levenscyclus van producten om circulaire economische processen te stimuleren, duurzaam gebruik te bevorderen en minder afval te garanderen. Het zal zich richten op:

Ontdek meer over de voordelen van circulaire economie en hoe het EP plasticvervuiling aanpakt.

Een duurzaam voedingssysteem creëren

De voedingssector is één van de hoofdschuldigen van klimaatverandering. Hoewel landbouw in de EU de enige grote landbouwsector in de wereld is die zijn broeikasgassen verminderd heeft (met 20% sinds 1990), is het nog steeds verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot (waarvan 70% door dieren).

De ‘van boer tot bord-strategie’ die in mei 2020 door de Commissie voorgesteld werd, garandeert een eerlijk en milieuvriendelijk voedingssysteem, terwijl het ook het voortbestaan van landbouwers waarborgt. Het betreft de volledige voedselketen, van het gebruik van pesticiden en de verkoop van antimicrobiële stoffen te halveren, tot het verminderen van het gebruik van kunstmeststoffen en het stimuleren van organische landbouw.

Ontdek hoe het Parlement pesticiden in voedsel bestrijdt.

Biodiversiteit behouden

De EU wil tegelijkertijd het verlies van biodiversiteit aanpakken, inclusief de mogelijke uitsterving van 1 miljoen plant- en diersoorten. De EU-biodiversiteitstrategie voor 2030, voorgesteld in mei 2020, wil de natuur beschermen, de aantasting van ecosystemen terugdraaien en het verlies van biodiversiteit te stoppen

Het Parlement nam op 8 juni zijn standpunt aan over de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030: de natuur terug in ons leven brengen en dringt erop aan dat de uitvoering ervan in overeenstemming is met andere Europese Green Deal-strategieën.

Het Parlement is voorstander vanduurzaam bosbeheer omdat bossen een essentiële rol spelen in het absorberen en compenseren van koolstofemissies. EP-leden erkennen ook de bijdrage van bosbeheer aan het creëren van banen op het platteland en van de rol die de EU kan spelen in het beschermen en herstellen van bossen wereldwijd.