Hervorming wetgeving gedetacheerde werknemers 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Het Parlement wil gedetacheerde werknemers beschermen en oneerlijke concurrentie een halt toeroepen.

Op dinsdag 28 mei heeft het Parlement nieuwe regels goedgekeurd voor de detachering van werknemers om te zorgen voor gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats.


Het doel van de hervorming is het garanderen van betere bescherming voor gedetacheerde werknemers en eerlijke concurrentievoorwaarden tussen lokale en detacherende bedrijven.


Het levendige debat over dit onderwerp is gestoeld op de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen de sociale rechten van werknemers, werkgelegenheid en de economische concurrentie.

Wat is detachering?

Gedetacheerde werknemers worden door hun werkgever tijdelijk naar een andere lidstaat uitgezonden. Zij vallen nit onder de regels van de arbeidsmarkt van het gastland maar blijven vallen onder de sociale zekerheid van het land van herkomst.


Naast zuivere economische redenen wordt detachering gebruikt om tijdelijke vaardigheidstekorten op te vullen en om tegemoet te komen aan de behoefte aan hooggekwalificeerd personeel. In sommige economische sectoren komt detachering meer voor, zoals bijvoorbeeld in de bouwsector.

Gedetacheerde werknemers moeten niet worden verward met burgers die naar een ander EU-land verhuizen om daar langdurig of permanent te werken. Zij zijn onderworpen aan dezelfde rechten en verplichtingen als de burgers van het gastland en vallen onder dezelfde sociale zekerheid.

Waarom een hervorming van de wetgeving?

De huidige wetgeving staat uit 1996. De afgelopen twintig jaar is de economische- en arbeidsmarktsituatie in de EU sterk veranderd, waardoor de wetgeving moet worden herzien. Verschillen in arbeidskosten en lonen creëerden financiële prikkels voor detachering van werknemers en mazen in de wetgeving en wettelijke onzekerheden leidden tot een toename van "creatief" misbruik en frauduleuze praktijken (zoals brievenbusbedrijven of nep-uitbesteding) die zorgen voor uitbuiting van gedetacheerde werknemers.

Hoofdpunten van de hervorming

• Alle regels van het gastland met betrekking tot beloningen (vastgelegd bij wet of bepaalde collectieve overeenkomsten), zijn van toepassing op gedetacheerde werknemers;
• De werkgever moet betalen voor reis-, bestuurs- en verblijfkosten (in plaats van aftrek van salarissen van werknemers);
• De maximale detacheringsperiode is vastgesteld op 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Daarna zullen de arbeidsvoorwaarden afhankelijk zijn van de arbeidsregels van het gastland;
• Uitzendbureaus moeten aan gedetacheerde werknemers dezelfde voorwaarden garanderen als voor uitzendkrachten die zijn aangenomen in het land waar het werk wordt gedaan;
• Samenwerking op het gebied van fraude wordt versterkt;
• De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op de transportsector zodra de sectorspecifieke wetgeving in werking treedt.

Detachering in cijfers
In 2016 waren er 2,3 miljoen gedetacheerde werknemers in de EU. Tussen 2010 en 2016 was er een toename met 69%. Het aandeel gedetacheerde werknemers in het totale personeelsbestand blijft echter laag, aangezien zij slechts 0,4% van de totale werkgelegenheid in de EU vertegenwoordigen.


In absolute termen ontvangen Duitsland, Frankrijk en België het grootste aantal gedetacheerde werknemers (samen ongeveer 50%). De meeste gedetacheerde werknemers komen uit Polen, Duitsland en Slovenië.

Volgende stappen
Na de inwerkingtreding van de richtlijn hebben de lidstaten twee jaar om de regels om te zetten in nationale wetgeving.