Maatregelen tegen jeugdwerkloosheid in de EU 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Deel deze pagina: 

© CoWomen, Unsplash  

Jeugdwerkloosheid blijft een belangrijk punt in Europa. Ontdek welke maatregelen de EU heeft genomen om daarbij te helpen.

De bevoegdheid over werkgelegenheids- en jeugdbeleid behoort tot de EU-landen. De EU heeft echter een aantal aanvullende nationale beleidsmaatregelen geïntroduceerd als onderdeel van de acties voor een socialer Europa.


Deze steun is gericht op de financiering van programma's voor werkgelegenheid voor jongeren, de verbetering van de kwaliteit van traineeships en stages, het aanbieden van internationaal onderwijs en kansen op werk en het opzetten van vrijwilligersprojecten voor jongeren.


Jeugdwerkloosheid in Europa in aantallen

Een eerste echte baan stelt jongeren in staat om onafhankelijke en zelfverzekerde burgers te worden. Werkloosheid en het gebrek aan vooruitzichten voor de toekomst vergroten de kans dat jongeren later opnieuw werkloos worden en verminderen daarnaast ook hun loopbaanperspectieven.


De mislukte zoektocht naar werk en opleidingsmogelijkheden creëert gevoelens van isolatie, afhankelijkheid en nutteloosheid bij jonge mensen. Afgezien hiervan zijn er negatieve effecten op de economie en op een vergrijzende samenleving.


Jongeren werden het zwaarst getroffen door de economische en financiële crisis. Het werkloosheidspercentage van personen tussen de 15-24 jaar in de EU steeg van 15% in 2008 tot 24% begin 2013, met pieken in Griekenland (60%), Spanje (56,2%), Kroatië (49,8%), Italië (44,1 %) en Portugal (40,7%).


De jeugdwerkloosheid in de EU is in het eerste kwartaal van 2019 gedaald naar 14,6% sinds de piek in 2013, wat sneller is dan de algemene daling van de werkloosheid.


Het aandeel van 15-24-jarigen in werk, opleiding of training daalde van 13,2% in 2012 tot 10,3% in het derde kwartaal van 2018. De jeugdwerkloosheid blijft echter hoger dan onder de algemene bevolking.

Ik stem deze keer voor minder jeugdwerkloosheid.  

Financiering van werkgelegenheidsprogramma's voor jongeren

Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, zijn EU-landen in 2013 overeengekomen de jongerengarantie in te voeren. Dit is een initatief van de EU dat jongeren onder de 25, binnen een periode van vier maanden nadat diegene werkloos is geworden of het formele onderwijs heeft verlaten, voorziet van een aanbod van werk, voortgezet onderwijs, een traineeship of een stage.


Het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief is het EU-instrument om maatregelen en programma's die door EU-landen zijn opgezet te helpen financieren zodat deze uitgevoerd kunnen worden.


Het initiatief ondersteunt voornamelijk projecten in regio's in de EU die een jeugdwerkloosheidscijfer van meer dan 25% hebben.


Volgens de Europese Commissie hebben meer dan 20 miljoen jongeren zich sinds 2014 ingeschreven voor jongerengarantieregelingen. Tegen eind 2017 bood het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief 2,4 miljoen jongeren directe ondersteuning.


Traineeships en stages met kwaliteit

De Europese Alliantie voor leerlingplaatsen werd opgezet om de jongerengarantie te ondersteunen en de kwaliteit van het leerlingwezen in Europa te verbeteren.


In 2014 bereikten de EU-landen overeenstemming over een kwaliteitskader met aanbevelingen voor stages. Op die manier wordt jongeren de mogelijkheid geboden werkervaringen van hoge kwaliteit op te doen onder veilige en eerlijke omstandigheden, wat hun inzetbaarheid vergroot.


Internationale kansen bieden

In de EU ligt de verantwoordelijkheid voor het hogeronderwijsbeleid en de opleidingsstelsels bij de EU-landen. De rol van de EU is de samenwerking tussen de EU-landen te coördineren door middel van beleidssamenwerking en ondersteuning van financieringsprojecten, zoals het Erasmus+-programma of EU-fondsen.


Het intergouvernementele Bolognaproces, dat in 1999 werd opgestart, heeft de wederzijdse erkenning van diploma's in het hoger onderwijs in 48 landen vergemakkelijkt. Vandaag bestaat er een Europees proces van niet-bindende wederzijdse erkenning van bachelor-, master- en doctoraatstitels.


In 2018 hebben de EU-landen een aanbeveling over de wederzijdse transnationale erkenning van hoger onderwijs en voortgezet onderwijs aangenomen ter bevordering van de erkenning van voortgezet onderwijs.


EU-landen worden aanbevolen om stappen te nemen om de automatische erkenning van diploma's tegen 2025 in te voeren.


Er bestaan reeds verschillende instrumenten die helpen bij de ondersteuning van de erkenning van kwalificaties en die de grensoverschrijdende validatie van certificaten voor opleiding en levenslang leren bevorderen, waaronder:

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport, waarvan de nadruk op mobiliteit en transnationale samenwerking ligt.


Wat startte als een uitwisselingsprogramma voor studenten in 1987, is Erasmus+ inmiddels geëvolueerd naar een overkoepelend programma voor school en hoger onderwijs (internationaal), beroepsonderwijs en -opleiding, volwasseneneducatie, niet-formeel en informeel leren voor jongeren en sport.


Erasmus+ stelt studenten in staat om in het buitenland te studeren, biedt onderwijs- en opleidingsmogelijkheden voor stafmedewerkers in het onderwijs, ondersteunt stageplaatsen en jongerenuitwisselingen. Organisaties, zoals scholen, universiteiten en jeugdorganisaties, kunnen strategische partnerschappen en allianties ondersteunen met organisaties uit andere landen.


Erasmus+ (2014-2020) biedt mobiliteitsmogelijkheden voor 4 miljoen mensen en vormt 25.000 strategische partnerschappen. Het Europees Parlement stelt voor om de begroting voor het volgende Erasmus+-programma van 2021-2027 te verdrievoudigen.


Het Je eerste EURES baan-initatief heeft tot doel de arbeidsmobiliteit te bevorderen door jongeren bewust te maken van banen in andere EU-landen.


Het platform brengt de cv's samen van jonge werkzoekenden tussen de 18 en 35 jaar oud die geïnteresseerd zijn in het vinden van professionele ervaring in het buitenland. Werkzoekenden vanuit alle 28 EU-landen, Noorwegen en IJsland kunnen het platform benutten. Daarnaast zijn er vacatures te vinden voor stages/traineeships van werkgevers die op zoek zijn naar jonge werknemers.


Empowerment van jongeren

Het Europees Solidariteitskorps, dat officieel eind 2016 werd gelanceerd, financiert vrijwilligerswerk, stages en banen voor jongeren in solidariteitsprojecten ten bate van gemeenschappen en mensen in Europa. Dit project wordt tot eind 2020 gefinancierd.


Halverwege 2018 hadden bijna 64.000 jongeren zich al aangemeld om deel te nemen.


In 2019 keurden Parlementsleden de prioriteiten goed voor het nieuwe programma voor 2021-2027, waaronder vrijwilligerswerk voor humanitaire hulp van buitenaf en het bieden van meer kansen voor kansarme jongeren, mensen uit afgelegen regio's of mensen met een migratieachtergrond.


Kom meer te weten over sociaal beleid in de EU: