Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: een helpende hand voor ontslagen werknemers 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Deel deze pagina: 

Het Parlement pleit voor nieuwe regels om het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering toegankelijker te maken en toe te rusten voor uitdagingen inzake digitalisering en milieu

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering is een van de instrumenten om werkloosheid aan te pakken. Doordat de globalisering grote structurele veranderingen met zich mee kan brengen voor de internationale handel, kunnen er ontslagen vallen.


In 2006 heeft de EU het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) opgericht om ontslagen werknemers de helpende hand te bieden: werknemers die vanwege de globalisering of de financiële en economische crisis hun baan verliezen – en wier ontslagen een zware wissel trekken op regionale of lokale economieën – komen voor steun in aanmerking. Het EFG is een noodsolidariteitsfonds. De financiële middelen van dit speciale financiële instrument worden op ad-hocbasis vrijgemaakt en worden ingezet voor de medefinanciering van projecten ter ondersteuning van werknemers bij het vinden van een nieuwe baan of het opzetten van een eigen bedrijf.


Wat doet de EU om de globalisering in goede banen te leiden?


Er zijn specifieke regels waarin is vastgelegd wanneer en voor hoe lang werknemers een beroep kunnen doen op het EFG.

De EFG-dossiers worden beheerd door nationale of regionale instanties. De medefinanciering van onder meer pensioenen en werkloosheiduitkeringen valt buiten de reikwijdte van het EFG.


Het Parlement werkt momenteel aan een nieuwe verordening betreffende het EFG voor de periode na 2020.


  • Verruiming van de steun is hierbij het doel. Wel blijft het specifieke karakter overeind: EFG-steun wordt verstrekt in het geval van grote herstructureringen in verband met de digitalisering, de automatisering en de overgang naar een koolstofarme economie. Door diverse EP-leden is voorgesteld om de naam van het fonds te veranderen in het "Europees Fonds voor transitie".
  • Omdat veel werknemers in dienst zijn bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), en ontslagen in dit geval ook hun weerslag kunnen hebben op kleine regio's, is daarnaast een voorstel ingediend om de minimumdrempel voor het verlies van banen te verlagen van 500 naar 200. Ook is voorgesteld om de referentieperiode te verlengen.
  • Verder wordt aangedrongen op versnelde aanvraagprocedures.

Volgende stappen

Momenteel proberen het Parlement, de Raad en de Commissie overeenstemming te bereiken over de definitieve regels.