EP keurt voorstel goed voor hervorming EU-emissiehandel 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Warmtecentrale in de stad  

Het emissiehandelssysteem van de EU is gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot van de industrie. Ontdek hoe het werkt en waarom een ​​hervorming nodig is.

Wat is het emissiehandelssysteem van de EU?

Hoewel de EU de op twee na grootste CO2-emissiebron ter wereld is, heeft ze ook de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen: de uitstoot met flink verminderen tegen 2030 en tegen 2050 terugbrengen tot nul.

Het in 2005 geïntroduceerde emissiehandelssysteem is één van de instrumenten die de EU heeft ingezet om dit doel te bereiken. Het richt zich specifiek op de industrie.

Bekijk onze infografiek over de vorderingen van de EU wat betreft het behalen van de 2020-doelstellingen voor klimaatverandering.


Hoe werkt het?

Het emissiehandelssysteem verplicht meer dan 10.000 energiecentrales en fabrieken om een ​​vergunning te hebben voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Dit zou een financiële prikkel moeten zijn om minder te vervuilen: hoe minder u vervuilt, hoe minder u betaalt.

Bedrijven moeten de rechten kopen via veilingen en de prijs volgt het spel van vraag en aanbod.

Sommige rechten worden echter gratis toegewezen, vooral in sectoren die het risico lopen dat bedrijven hun productie verplaatsen naar andere regio's met minder strenge emissiebeperkingen.

De prijs van koolstof reguleren

Na de financiële crisis van 2008 waren deze vergunningen erg goedkoop, omdat de vraag ernaar afnam, terwijl het aanbod constant bleef.

Een groot overschot en lage prijzen ontmoedigen bedrijven om in groene technologie te investeren, waardoor de efficiëntie van het plan tegen klimaatverandering wordt belemmerd.

Als oplossing werd een marktstabiliteitsreserve (Market Stability Reserve - MSR) opgericht om vraag en aanbod van emissierechten beter op elkaar af te stemmen door overtollige emissierechten in een reserve op te nemen, waaruit zij kunnen worden vrijgemaakt in geval van een tekort.


Hervorming van het ETS in het kader van de Green Deal van de EU

Om het ETS in lijn te brengen met de hogere emissiereductiedoelstellingen van de Europese Green Deal, werkt de EU aan een actualisering van de regeling. De Commissie stelt voor de emissies van de sector tegen 2030 met 61% te verlagen.

De voorgestelde veranderingen omvatten een verlaagde bovengrens voor de jaarlijkse emissies in de sector, herziene regels voor kosteloze emissierechten en de MSR, uitbreiding van de regeling met maritiem transport en de oprichting van een afzonderlijke ETS voor gebouwen en wegvervoer.

Wat wil het Parlement?

De EP-leden willen de ambitie van het Commissievoorstel verhogen door het aantal beschikbare jaarlijkse rechten tot 2030 verder te verlagen. Ze willen ook dat de verbranding van stedelijk afval vanaf 2026 in de sector wordt opgenomen.

Gratis emissierechten moeten tegen 2032 verdwijnen, wanneer het Parlement wil dat het EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie volledig operationeel is. Het mechanisme zou een koolstofprijs toepassen op ingevoerde goederen uit minder ambitieuze landen en voorkomen dat bedrijven hun productie verplaatsen naar een land met minder strenge regels voor de uitstoot van broeikasgassen.

Om de burgers tegen extra energiekosten te beschermen, wil het Parlement dat het nieuwe ETS alleen betrekking heeft op commercieel wegvervoer en gebouwen. Particulier vervoer en gebouwen zouden pas vanaf 2029 worden toegevoegd en daarvoor zou een nieuw Commissievoorstel nodig zijn.

Volgens de EP-leden moeten alle inkomsten uit het ETS uitsluitend worden gebruikt voor klimaatmaatregelen of voor de opleiding van werknemers die getroffen worden door de groene overgang, zowel op EU-niveau als op het niveau van de lidstaten. Een deel van de inkomsten uit het nieuwe ETS zal worden toegewezen aan het Sociaal Klimaatfonds, dat tot doel heeft huishoudens en bedrijven die met energiearmoede te maken hebben, te ondersteunen.

Volgende stappen

Op 22 juni heeft het Parlement zijn standpunt over de hervorming bepaald. Nu kunnen de Europarlementsleden aan de onderhandelingen over de definitieve regels met de EU-landen beginnen.


EU-inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen


Er zijn nog andere maatregelen om de EU te helpen haar toezeggingen in het kader van het akkoord van Parijs inzake klimaatverandering na te komen en de uitstoot in de EU tegen 2030 te verminderen in alle economische sectoren


Dit is een update van een artikel dat oorspronkelijk op 13 februari 2017 werd gepubliceerd.

Bekijk onze infografieken over de vooruitgang die de EU heeft geboekt om haar 2020-doelstellingen inzake klimaatverandering te bereiken.