Klimaatverandering: gebruik van EU-bossen om koolstofemissies te compenseren 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Bossen zijn essentieel voor de bestrijding van de klimaatverandering. Het Europees Parlement wil ervoor zorgen dat de lidstaten de bossen gezond houden.

Bossen in de EU

Er is 182 miljoen hectare bos in de EU, dit is 43% van het grondgebied van de EU. De bosdekking varieert aanzienlijk van de ene lidstaat tot de andere. Bekijk de infografiek voor meer informatie.

Absorptie broeikasgassen  

Waarom bossen belangrijk zijn

Bossen helpen de bodem te beschermen tegen erosie, maken deel uit van de watercyclus, beschermen de biodiversiteit door een leefgebied voor talrijke soorten te bieden en regelen het lokale klimaat. Gezonde bossen zijn ook van cruciaal belang voor de bestrijding van de klimaatverandering omdat ze CO₂ uit de atmosfeer opnemen.

Ontbossing

Door verandering van het landgebruik, vooral van bossen naar andere grondgebieden zoals akkerland, kan de uitstoot van broeikasgassen omhoog gaan. Enerzijds omdat er dan activiteiten kunnen worden ontplooid die voor uitstoot zorgen, door landbouw of het houden van vee. Daarnaast wordt door ontbossing minder CO₂ uit de atmosfeer gehaald door absorptie. EU-bossen absorberen per jaar het equivalent van 8,9% van de totale broeikasgasuitstoot van de EU.

Bossen in de EU  

Het voorstel van de milieucommissie

Op 11 juli werd door de milieucommissie een voorstel aangenomen met betrekking tot ontbossing. De leden willen voorkomen dat er meer uitstoot komt als gevolg van ontbossing. Verder willen zij elke lidstaat verplichten om de veranderingen in het grondgebruik te compenseren door beter bosbeheer of uitbreiding van het bosgebied. De voorgestelde verordening legt een wettelijk kader vast vanaf 2021.

In december 2017 bereikten het Parlement en de Raad overeenstemming.

Compensatie uitstoot broeikasgassen  

Voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs


De huidige emissiereductiedoelstelling is 40% tegen 2030 ten opzichte van het niveau in 1990. Op 8 oktober riepen Europarlementariërs op tot een ambitieuzere doelstelling van 60%, om tegen 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn.

Momenteel worden meerdere wetsvoorstellen besproken om dit mogelijk te maken. Naast de hierboven besproken verordening, wordt momenteel een herziening van het EU emissiehandelssysteem (uitstoot door de industrie) besproken en de verdeling van de inspanningen van de lidstaten om de uitstoot van broeikasgassen uit transport, bouw, afval en landbouw te verminderen. De EU werkt ook aan een voorstel om nieuwe limieten in te stellen voor de CO2-uitstoot van auto's.

Op dinsdag 17 april is de wetgeving inzake LULUCF en de herziening van het EU emissiehandelssysteem aangemomen.

De rapporteur is Norbert Lins (EVP, DE) .

Volgende stappen

De tekst behoeft de formele goedkeuring van de Raad voordat deze in werking treedt.