Klimaatverandering: gebruik van EU-bossen om koolstofemissies te compenseren 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Bossen zijn essentieel voor de bestrijding van de klimaatverandering. Het Europees Parlement wil ervoor zorgen dat de lidstaten de bossen gezond houden.

Bossen in de EU  

Bossen in de EU

Er is 182 miljoen hectare bos in de EU, dit is 43% van het grondgebied van de EU. De bosdekking varieert aanzienlijk van de ene lidstaat tot de andere. Bekijk de infografiek voor meer informatie.

Waarom bossen belangrijk zijn

Bossen helpen de bodem te beschermen tegen erosie, maken deel uit van de watercyclus, beschermen de biodiversiteit door een leefgebied voor talrijke soorten te bieden en regelen het lokale klimaat. Gezonde bossen zijn ook van cruciaal belang voor de bestrijding van de klimaatverandering omdat ze CO₂ uit de atmosfeer opnemen.

Absorptie broeikasgassen  

Ontbossing

Door verandering van het landgebruik, vooral van bossen naar andere grondgebieden zoals akkerland, kan de uitstoot van broeikasgassen omhoog gaan. Enerzijds omdat er dan activiteiten kunnen worden ontplooid die voor uitstoot zorgen, door landbouw of het houden van vee. Daarnaast wordt door ontbossing minder CO₂ uit de atmosfeer gehaald door absorptie. EU-bossen absorberen per jaar het equivalent van 8,9% van de totale broeikasgasuitstoot van de EU.

Wat wil het Parlement?

De leden willen voorkomen dat er meer uitstoot komt als gevolg van ontbossing. Verder willen zij elke lidstaat verplichten om de veranderingen in het grondgebruik te compenseren door beter bosbeheer of uitbreiding van het bosgebied.

De voorgestelde verordening legt een wettelijk kader vast vanaf 2021 in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs.

Compensatie uitstoot broeikasgassen  

EU-inspanningen om de uitstoot van broeikgassen te beperken

Het voorstel om de effecten van de verandering in landgebruik op bossen aan te pakken is één van de drie voorstellen om de verplichtingen van de EU binnen het klimaatakkoord van Parijs te helpen nakomen. De huidige emissiereductiedoelstelling is 40% tegen 2030 ten opzichte van het niveau in 1990. Op 8 oktober riepen Europarlementariërs op tot een ambitieuzere doelstelling van 60%, om tegen 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn.

De andere twee voorstellen zijn een herziening van het EU emissiehandelssysteem (uitstoot door de industrie) en de verdeling van de inspanningen van de lidstaten om de uitstoot van broeikasgassen uit transport, bouw, afval en landbouw te verminderen.

EP-leden namen op 8 oktober 2020 hun standpunt in over de nieuwe EU-bosbouwstrategie. Het Parlement erkent de essentiële klimaatvoordelen van bossen en de bosbouwsector, en benadrukt de noodzaak om de ecologische, economische en sociale duurzaamheid van bossen en bosbeheer op een evenwichtige manier te stimuleren.

De EU werkt ook aan een voorstel voor nieuwe beperkingen van de uitstoot van auto's.

Dit artikel werd gepubliceerd op 13 september 2017 en wordt regelmatig bijgewerkt.