Nieuwe richtlijnen om hergebruik van water in de landbouw te stimuleren 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Waterschaarste is een toenemend probleem in Europa. EP-leden willen de zoetwaterbronnen van de EU veiligstellen door het hergebruik van water in de landbouw te stimuleren.

Bevolkingstoename, verstedelijking en toerisme hebben allemaal bijgedragen tot waterschaarste en droogteperiodes die steeds vaker grote delen van Europa treffen, in het Middellands zeegebied in het bijzonder. Wateraanvoer staat onder druk en er wordt verwacht dat de situatie zal verergeren met klimaatverandering. Naar schatting, zal de helft van de rivierbekkens in Europa tegen 2030 aan waterschaarste lijden.


Om de zoetwatervoorziening voor de komende jaren veilig te stellen, heeft het Parlement de nieuwe verordering goedgekeurd over het hergebruik van afvalwater. 


De nieuwe richtlijnen willen het gebruik van gezuiverd afvalwater stimuleren voor landbouwirrigatie, goed voor ongeveer de helft van het watergebruik in de EU. Meer water hergebruiken in de landbouwsector zou de druk op de waterbronnen jaarlijks met 5% kunnen verlichten.


Om de gewassen te vrijwaren, zullen de nieuwe richtlijnen minimum vereisten inhouden voor de kwaliteit van het water, zal er veelvuldig toezicht nodig zijn en zullen afvalwaterzuiveringsstations verplicht zijn om een risicobeheerplan op te stellen. De bevoegde instanties in de lidstaten zouden vergunningen verstrekken aan de zuiveringsstations en het naleven van de richtlijnen opvolgen.


Uniforme regels in de hele EU brengen iedereen op hetzelfde niveau, zowel uitbaters van regeneratie installaties als landbouwers, en ze voorkomen belemmeringen voor het vrije verkeer van landbouwproducten.