Parlement strijdt voor gendergelijkheid in de EU 

 
 

Ontdek hoe de EU en het Europees Parlement strijden voor vrouwenrechten en de bevordering van gelijkheid tussen vrouwen en mannen op het werk, in de politiek en nog vele andere gebieden.

Foto door Brooke Cagle op Unsplash  

Wat doet de EU om ongelijkheid te overwinnen?

De EU heeft vanaf het begin het gendermainstreamingprincipe gevolgd in de strijd voor gendergelijkheid en ter bevordering van een sociaal Europa.


De EU heeft wetgeving aangenomen, doet aanbevelingen en verstrekt financiering ter ondersteuning van acties en initiatieven van de EU-landen. Concepten van EU-beleid inzake gendergelijkheid werden gevormd door uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Het Europees Parlement keurt regelmatig eigen initiatiefverslagen over genderkwesties goed en doet oproepen tot meer inspanningen om gendergelijkheid te verbeteren.


Het Europees Parlement is altijd zeer actief geweest op het gebied van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en heeft een vaste commissie voor de rechten van vrouwen en gendergelijkheid. Jaarlijks wordt Internationale Vrouwendag op 8 maart uitgelicht door het Parlement. Bewustwording betreffende de verschillende kwesties rondom gendergelijkheid wordt onder andere gestimuleerd door het organiseren van evenementen.

EU-gendergelijkheidsstrategie 2020-2025

 De Europese Commissie stelde in maart 2020 haar ambitieuze gendergelijkheidsstrategie voor, met concrete actiepunten om geweld en intimidatie tegen vrouwen te bestrijden, voor een gelijk loon voor gelijk werk, een betere balans tussen werk en privé en een stimulans voor vrouwen in leidinggevende posities. Het doel is ook om een genderperspectief te integreren in alle beleidsvormen en om financiering te garanderen voor projecten met betrekking tot gendergelijkheid. Deze strategie is de basis voor toekomstige wetsvoorstellen en -initiatieven.

 

In een resolutie die in januari 2020 aangenomen werd, eisen EP-leden bindende voorzieningen voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen, loontransparantie voor de privé en publieke sector, en duidelijke doelstellingen om de vooruitgang op te volgen. Ze willen ook investeringen in onderwijs voor kinderen, in zorg en familievriendelijke werkomstandigheden, en maatregelen om de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Daarnaast steunt het Parlement acties tegen opleiding stereotypes.

 

Gendergelijkheid op het werk

In 2019 keurde de EU nieuwe regels goed betreffende gezins- en zorggerelateerd verlof en flexibelere arbeidsvoorwaarden. Vaders worden zo gestimuleerd om gezinsgerelateerd verlof op te nemen en de arbeidsparticipatie van vrouwen wordt daarmee ook bevorderd.

EU-wetgeving inzake gendergelijkheid op het werk 
  • Regels voor werkgelegenheid, waaronder gelijke beloning, sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden en intimidatie 
  • Regels voor zelfstandig ondernemerschap 
  • Recht op zwangerschaps-, vaderschaps- en ouderschapsverlof  

Het Parlement roept ook op tot expliciete maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen, die in 2018 gemiddeld 15% bedroeg, te verkleinen. Hetzelfde geldt voor de pensioenkloof die in 2017 35,7% omvatte. Gezien vrouwen een grotere kans hebben op armoede dan mannen, drong het Parlement daarnaast aan op maatregelen voor de aanpak van armoede onder vrouwen.

Europa heeft een grote genderkloof in de digitale sector. Vrouwen zijn minder geneigd studies te kiezen in dit gebied waardoor zij ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. In een resolutie - aangenomen in 2018 - heeft het Europees Parlement de EU-landen opgeroepen om maatregelen te treffen om de volledige integratie van vrouwen in ICT-sectoren te waarborgen, en hun participatie te bevorderen in onderwijs op het gebied van ICT, technologie, bouwkunde en wiskunde.

Geweld tegen vrouwen voorkomen

De EU pakt geweld tegen vrouwen aan op verschillende manieren. Het Parlement heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een EU-strategie ter versterking van beleid op dit gebied. Ook wil het de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa, en de ondertekening door alle EU-landen, afronden.


Het Parlement heeft ook de aandacht gevestigd op de noodzaak om specifieke vormen van geweld te bestrijden, waaronder seksuele intimidatie, mensenhandel, gedwongen prostitutie, vrouwenbesnijdenis, cyberstalking en online geweld.


In 2014 heeft het Europees Parlement de Congolese gynaecoloog dr. Denis Mukwege de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken toegekend. De prijs werd toegekend omwille van Mukwege's toewijding voor de hulpverlening aan duizenden slachtoffers van groepsverkrachting en seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo, en zijn strijd voor de waardigheid van vrouwen, gerechtigheid en vrede in zijn land.

Migratiebeleid tot EU-handel

Het Parlement heeft de Commissie herhaaldelijk opgeroepen om de samenhang van beleid op het gebied van handel, ontwikkeling, landbouw, werkgelegenheid, migratie en gendergelijkheid te verbeteren.


In een resolutie, aangenomen in 2016, heeft het Parlement opgeroepen tot een reeks EU-brede genderrichtlijnen als onderdeel van bredere hervormingen van het migratie- en asielbeleid.


In een rapport dat in 2018 werd aangenomen, pleitten Parlementsleden voor een gendersensitievere aanpak in het klimaatbeleid om de positie van vrouwen te versterken en ter bescherming van de meest kwetsbaren.


Alle handelsovereenkomsten van de EU moeten bindende en afdwingbare bepalingen bevatten om te zorgen dat gendergelijkheid en mensenrechten worden gerespecteerd, aldus een resolutie die in 2018 werd aangenomen.

Vrouwen in de politiek

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk de focus op gendergelijkheid in de politiek onderstreept. Hierdoor wordt de gelijkheid van vrouwen in besluitvormingsprocessen bevorderd op elk niveau.


In een rapport, aangenomen in januari 2019, heeft het Parlement de Europese politieke partijen opgeroepen ervoor te zorgen dat zowel vrouwen als mannen worden voorgedragen voor het bestuur van de organen van het Europees Parlement in de negende zittingsperiode.

In het begin van de nieuwe termijn van het Europees Parlement, officieel opgericht in juli 2019, waren er meer vrouwen dan ooit. 41% van de Parlementsleden is vrouw, in vergelijking met 36,5% aan het einde van de vorige zittingsperiode.


Meer informatie over wat de EU doet op het gebied van sociaal beleid: