Digitale transformatie: belang, voordelen en EU-beleid 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Ontdek hoe de EU bijdraagt aan een Europese digitale transformatie die mensen, bedrijven en het milieu ten goede komt.

De digitale transformatie is één van de prioriteiten van de EU. Het Europees Parlement geeft mede het beleid vorm dat ertoe strekt de capaciteiten van Europa op het gebied van nieuwe digitale technologieën te versterken, nieuwe kansen te creëren voor bedrijven en consumenten, de groene transitie van de EU te ondersteunen en de EU te helpen om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Met dit beleid wordt ook de ontwikkeling van digitale vaardigheden van mensen en scholing van werknemers aangemoedigd en aan overheidsdiensten hulp geboden bij het digitaliseren, met inachtneming van de grondrechten en -waarden.

In mei 2021 heeft het Parlement een verslag aangenomen over het vormgeven van de digitale toekomst van Europa, waarin het de Europese Commissie oproept om zich te blijven richten op de uitdagingen van de digitale transitie. Met name wordt gevraagd de kansen van de digitale eengemaakte markt te benutten, het gebruik van artificiële intelligentie te verbeteren alsook digitale innovatie en de ontwikkeling van digitale vaardigheden aan te moedigen.

Wat is digitale transformatie? 
  • Wanneer we spreken over digitale transformatie, hebben we het over de integratie van digitale technologieën door bedrijven en de impact van deze technologieën op de samenleving. 
  • Digitale platforms, het internet der dingen, cloud computing en artificiële intelligentie zijn technologieën die invloed hebben op... 
  • ... uiteenlopende sectoren, van vervoer tot energie, agrovoeding, telecommunicatie, financiële diensten, fabrieksproductie en gezondheidszorg. Zij veranderen het dagelijks leven van mensen. 
  • Technologieën kunnen bijdragen tot het optimaliseren van de productie, het verminderen van emissies en afval, het vergroten van de concurrentievoordelen voor bedrijven en het leveren van nieuwe diensten en producten aan consumenten. 

Financiering van de digitale prioriteiten van de EU

Digitalisering staat centraal in alle beleidslijnen van de EU. Door de COVID-crisis is nog duidelijker geworden dat er behoefte is aan een respons die op lange termijn voordelen oplevert voor de samenleving en het concurrentievermogen. Digitale oplossingen bieden belangrijke kansen en zijn van essentieel belang om te zorgen voor het herstel van Europa en om de concurrentiepositie van Europa in de wereldeconomie te garanderen.

Volgens het EU-plan voor economisch herstel moeten de lidstaten ten minste 20 % van de 672,5 miljard EUR uit de faciliteit voor herstel en veerkracht besteden aan de digitale transitie. Ook investeringsprogramma’s zoals het onderzoeks- en innovatiegerichte Horizon Europa en de infrastructuurgerichte Connecting Europe Facility wijzen aanzienlijke bedragen toe voor digitale vooruitgang.

Hoewel het algemene EU-beleid erin bestaat digitale doelstellingen via alle programma’s te promoten, zijn sommige investeringsprogramma’s en nieuwe regels specifiek gericht op de verwezenlijking ervan.Programma Digitaal Europa

In april 2021 nam het Parlement het programma Digitaal Europa aan, het eerste financiële instrument van de EU dat specifiek gericht is op het introduceren van technologie bij bedrijven en mensen. Het is de bedoeling te investeren in digitale infrastructuur, zodat strategische technologieën het concurrentievermogen en de groene transitie van Europa kunnen helpen versterken en tegelijkertijd de technologische soevereiniteit kunnen waarborgen.

Met dit programma zal 7,6 miljard EUR worden geïnvesteerd in de volgende vijf gebieden: supercomputers (2,2 miljard EUR), artificiële intelligentie (2,1 miljard EUR), cyberveiligheid (1,6 miljard EUR), geavanceerde digitale vaardigheden (0,6 miljard EUR), en het garanderen van een breed gebruik van digitale technologieën in de hele economie en samenleving (1,1 miljard EUR).

Platformeconomie

Onlineplatforms vormen een belangrijk onderdeel van de economie en van het dagelijks leven. Zij bieden aanzienlijke kansen als marktplaatsen en zijn belangrijke communicatiekanalen, maar brengen ook grote uitdagingen met zich mee.

De EU werkt aan nieuwe wetgeving inzake digitale diensten, die erop gericht is het concurrentievermogen, de innovatie en groei te bevorderen en tegelijkertijd de onlineveiligheid te vergroten, illegale inhoud aan te pakken, en de bescherming te garanderen van de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de democratie.

Zie voor meer informatie over hoe en waarom de EU de platformeconomie wil reguleren

Cyberveiligheid

Nu de digitale en fysieke wereld steeds meer met elkaar vervlochten zijn, ontstaan er nieuwe gevaren. Hierdoor wordt cyberveiligheid belangrijk op allerlei gebieden: van consumentenveiligheid online tot de normale werking van ziekenhuizen, water- en stroomvoorzieningen.

Om Europeanen en bedrijven beter te beschermen tegen cyberdreigingen hebben de leden van het Europees Parlement opgeroepen tot gemeenschappelijke cyberdefensiecapaciteiten op EU-niveau. Vervolgens hebben zij op 11 november 2021 hun onderhandelingspositie bepaald met betrekking tot de richtlijn die ertoe strekt een hoog niveau van cyberveiligheid in de EU te garanderen.

Het Parlement heeft onlangs ook regels aangenomen voor een nieuw Europees centrum voor cyberveiligheid en om de online verspreiding van terroristische propaganda te voorkomen.


Lees hier waarom cyberveiligheid belangrijk is en wat de voornaamste en nieuwe bedreigingen voor onze cyberveiligheid zijn.


Artificiële intelligentie en datastrategie

Artificiële intelligentie (AI) kan mensen ten goede komen door de gezondheidszorg nog beter, auto’s veiliger en aangepaste dienstverlening mogelijk te maken. AI kan de productieprocessen optimaliseren en een concurrentievoordeel opleveren voor Europese bedrijven, ook in sectoren waar deze al sterke marktposities hebben, zoals in de groene en circulaire economie, de machinebouw, de landbouw en het toerisme.

Om ervoor te zorgen dat Europa het potentieel van AI optimaal benut, hebben de leden van het Europees Parlement gewezen op het belang van mensgerichte AI-wetgeving. Hiermee moet een kader worden vastgesteld dat betrouwbaar is, uitvoering kan geven aan ethische normen, werkgelegenheid bevordert, bijdraagt aan de opbouw van een concurrerende “AI made in Europe” en invloed heeft op wereldwijde normen. De Commissie heeft haar voorstel voor een verordening betreffende AI ingediend op 21 april 2021.

Lees ook:

 

Het succes van de AI-ontwikkeling in Europa hangt in grote mate af van een succesvolle Europese datastrategie. Het Parlement heeft gewezen op het potentieel van industriële en publieke data voor bedrijven en onderzoekers in de EU en aangedrongen op Europese dataruimtes, infrastructuur voor big data en wetgeving die het vertrouwen versterkt.

Meer informatie over waar het Parlement naartoe wil met de Europese datastrategie


Digitale vaardigheden en onderwijs

Uit de COVID-19-pandemie is gebleken hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn voor het beroepsleven en voor contacten met anderen. Maar tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat de digitale vaardigheidsniveaus erg uiteenlopend zijn en dat het digitale onderwijs verbeterd moet worden. Het Parlement wil met de Europese vaardighedenagenda ervoor zorgen dat mensen en bedrijven optimaal kunnen profiteren van de technologische vooruitgang.

42%  ; van de EU-burgers heeft geen digitale basisvaardigheden

Eerlijke belasting van de digitale economie

De meeste belastingregels zijn ruim vóór het ontstaan van de digitale economie vastgesteld. Om belastingontwijking te verminderen en belastingen eerlijker te maken dringen EP-leden aan op een wereldwijd minimumbelastingtarief en op nieuwe belastingrechten. Op die manier kunnen meer belastingen worden geheven op de plaats waar waarde ontstaat en niet waar de belastingtarieven het laagst zijn.

Andere interessante artikelen