Groene waterstof: welke voordelen heeft het voor de EU? 

 
 
©AFP/DAMIEN MEYER  

Lees wat de voordelen zijn van groene waterstof en hoe de EU het wil gebruiken voor de groene transitie.

Schone energie: De sleutel tot een klimaatneutraal Europa

Op weg naar een klimaatneutraal Europa en een schonere planeet is het in het kader van de Europese Green Deal essentieel om de algehele energievoorziening te vernieuwen en een volledig geïntegreerd energiesysteem te creëren. De groene transitie van de EU-economie moet worden gecombineerd met toegang tot schone, betaalbare en veilige energie voor bedrijven en consumenten.


De EU staat voor een uitdaging, aangezien haar energieproductie en -verbruik in 2018 goed was voor 75 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Daarnaast wordt 58 procent van de energie in de EU, voornamelijk olie en gas, geïmporteerd.


In juli 2020 heeft de Commissie een waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa voorgesteld. Deze strategie heeft als doel de ontwikkeling van schone waterstof te versnellen en zorgt ervoor dat waterstof een hoeksteen vormt voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050.

Lees meer over het EU-beleid voor schone energie.

Is waterstof duurzame energie?

Er zijn verschillende soorten waterstof, ingedeeld naar productieproces en de resulterende uitstoot van broeikasgassen. Schone waterstof ('hernieuwbare waterstof' of 'groene waterstof') wordt geproduceerd door elektrolyse van water met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en stoot tijdens de productie geen broeikasgassen uit.


Europarlementariërs benadrukken het belang van een classificatie van de verschillende soorten waterstof en willen daarom een uniforme EU-brede terminologie om een duidelijk onderscheid te maken tussen hernieuwbare en CO2-arme waterstof.


In een stemming tijdens de plenaire vergadering van mei in reactie op het voorstel van de Commissie zeiden EP-leden dat alleen groene waterstof - geproduceerd uit hernieuwbare bronnen - duurzaam kan bijdragen aan het bereiken van klimaatneutraliteit op de lange termijn.


Momenteel speelt waterstof slechts een ondergeschikte rol in de totale energievoorziening. Er zijn uitdagingen in termen van kostenconcurrentievermogen, productieschaal, infrastructuurbehoeften en waargenomen veiligheid. De verwachting is echter dat waterstof in de toekomst emissievrij transport, verwarming en industriële processen mogelijk zal maken, evenals energieopslag tussen de seizoenen.


Europarlementariërs willen dat de Commissie en EU-landen de productie en het gebruik van brandstof uit hernieuwbare bronnen stimuleren.


Wat zijn de voordelen van waterstof?

Van het energiegebruik in de EU vertegenwoordigt waterstof ongeveer 2 procent, waarvan 95 procent wordt geproduceerd met fossiele brandstoffen, waarbij jaarlijks 70 - 100 miljoen ton CO2 vrijkomt.


Volgens onderzoek zouden hernieuwbare energiebronnen in 2050 een substantieel deel van het Europese energieverbruik kunnen leveren, waarvan waterstof tot 20 procent zou kunnen uitmaken, met name 20 tot 50 procent van de energievraag in het vervoer en 5 tot 20 procent in de industrie.


Gezien zijn eigenschappen kan waterstof een goede brandstof zijn omdat:

  • het geen uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt, aangezien water het enige bijproduct van het proces is
  • het gebruikt kan worden om andere gassen te produceren, evenals vloeibare brandstoffen
  • bestaande infrastructuur (gastransport en gasopslag) kan worden herbestemd voor waterstof
  • het een hogere energiedichtheid heeft dan batterijen en dus kan worden gebruikt voor transport over lange afstanden en om zware goederen te vervoeren

Wat wil het Parlement?

  • prikkels om de vraag aan te moedigen en om een Europese waterstofmarkt en snelle uitrol van waterstofinfrastructuur te creëren
  • fossiele waterstof zo snel mogelijk uitfaseren
  • alle waterstofimport moet op dezelfde manier worden gecertificeerd als in de EU geproduceerde waterstof, inclusief productie en transport om CO2-lekkage te voorkomen
  • het beoordelen van de mogelijkheid om bestaande gasleidingen opnieuw te gebruiken voor het transport en de ondergrondse opslag van waterstof.

Strategie voor de integratie van het energiesysteem

Tijdens de plenaire vergadering van mei stemden de leden van het Europees Parlement op dezelfde dag ook over een afzonderlijk rapport over de strategie voor de integratie van het Europese energiesysteem.