Havendiensten: verbetering efficiëntie en stimulering van de handel 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

Het EP heeft dinsdag ingestemd met nieuwe regels om in EU-zeehavens de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Transparantie bij de vaststelling van tarieven voor havendiensten en infrastructuur en inzicht in de overheidsfinanciering die havens ontvangen, zou moeten helpen om prijsmisbruik en verstoringen van de markt te voorkomen en daarmee de handel te stimuleren. Huidige regelingen voor havendiensten kunnen blijven bestaan mits ze aan minimumvereisten voldoen.

Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie zou de vrije markttoegang tot het algemene beginsel voor de levering van havendiensten hebben gemaakt maar het EP vindt dat "één enkel systeem niet gepast zou zijn, aangezien het havensysteem van de Unie veel verschillende modellen voor de organisatie van havendiensten omvat”. Het voorstel werd daarom veranderd om ervoor te zorgen dat "de bestaande havenbeheermodellen in de lidstaten op nationaal niveau behouden kunnen blijven”.


"We zijn erin geslaagd om de gedwongen vrije markttoegang voor havendiensten eruit te halen. Vooral als het gaat om veiligheid, moeten de havens in staat zijn om zelf te beslissen over de organisatie van de diensten,” zei rapporteur Knut Fleckenstein (S&D, DE). "Voor het eerst in de loop van een lange discussies over het havenpakket, hebben we de havens, de terminalexpoitanten en de vakbonden aan boord," voegde hij eraan toe.


Instellen van de minimumvereisten voor aanbieders van havendiensten


Het EP pleit daarom voor gemeenschappelijke regels voor de lidstaten en havenbeheerders die het aantal aanbieders willen beperken, door minimumvereisten voor hen in te stellen of door zelf diensten te verlenen als een "interne exploitant".


De minimumvereisten voor aanbieders van havendiensten moeten worden beperkt tot beroepskwalificaties maar er moet ook voldaan worden aan maritieme veiligheid en milieuvereisten evenals de nationale sociale normen,” aldus het EP.


De lijst van "gerechtvaardigde gevallen", waarin de vrijheid van dienstverlening kan worden beperkt, bevat “schaarste aan beschikbare ruimte aan de waterzijde", speciale kenmerken van het havenverkeer en de noodzaak om ”veilige, betrouwbare en ecologisch duurzame havenactiviteiten te waarborgen.”


Transparantie van overheidsfinanciering en vergoedingen voor het gebruik van infrastructuur en havendiensten

 

Publieke middelen moeten transparant in de boekhoudingen van de havens worden weergegeven en er moeten gescheiden boekhoudingen worden gevoerd voor met behulp van openbare middelen uitgevoerde activiteiten of investeringen en andere activiteiten.


Om ongerechtvaardigde prijsstellingen als gevolg van het ontbreken van marktmechanismen te voorkomen, moeten regelingen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de toegepaste heffingen "niet onevenredig zijn ten opzichte van de economische waarde van de geleverde diensten” en op “transparante en niet-discriminerende wijze zijn bepaald.” Heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur moeten zijn vastgesteld in overeenstemming met de eigen commerciële en investeringsstrategie van de haven.


Verder moeten de lidstaten een of meer instanties aanwijzen voor het uitvoeren van onafhankelijk toezicht.


Opleiding van het personeel en arbeidsvoorwaarden


De nieuwe regels mogen de toepassing van sociale en arbeidsregelgeving van lidstaten niet aantasten. Personeel moet arbeidsvoorwaarden krijgen op basis van bindende nationale, regionale of lokale sociale normen en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat werknemers de vereiste opleiding krijgen.


Volgende stappen

 

Met de goedkeuring van de amendementen op de ontwerpverordening hebben de EP-onderhandelaars een mandaat gekregen om de onderhandelingen met de Raad over de definitieve formulering van de tekst, op basis van de aangenomen amendementen, te starten.

74%  ; 74% van de handelsgoederen in de EU gaat via zeehavens