Conflictmineralen: EP verzekert zorgvuldigheidsverplichtingen voor importeurs 

Persbericht 
 
 

Een ontwerp EU verordening om te voorkomen dat handel in mineralen gebruikt wordt om conflict en mensenrechtenschendingen te financieren, is donderdag goedgekeurd door het Europees Parlement. Deze “conflictmineralen” wet verplicht alle, behalve de kleinste, importeurs van tin, wolfraam, tantaal en goud om “passende zorgvuldigheid” controles uit te voeren op hun leveranciers. Grote producenten zullen ook openbaar moeten maken hoe zij van plan zijn na te gaan dat hun bronnen voldoen aan de regels.

“De nieuwe verordening heeft de potentie om de levens te veranderen van mensen die vastzitten in een oorlog. Ons systeem, daarentegen, zal ter plaatse werken als het flexibel blijft en als alle betrokken actoren blijven leren en verantwoordelijk blijven handelen”, aldus rapporteur Iuliu Winkler (EVP, RO).


“We kunnen ons niet afsluiten voor het leed dat we veroorzaken in andere delen van de wereld. Deze regels hebben de basis gelegd voor een effectief middel om de link tussen conflict, mensenrechtenschendingen en onze consumptie van alledaagse producten te verbreken.”, voegde de voorzitter van de commissie Internationale handel Bernd Lange (S&D, DE) daar aan toe.


De ontwerpverordening werd aangenomen met 558 stemmen voor, 17 tegen en 45 onthoudingen.

 

Parlement verzekert verplichte controles voor importeurs

 

De leden van het Europees Parlement zijn erin geslaagd om in een informeel akkoord dat in november 2016 bereikt werd de lidstaten te overtuigen van de noodzaak van verplichte zorgvuldigheidscontroles, in overeenstemming met de richtlijnen van de OECD, voor importeurs van tin, wolfraam, tantaal, goud en de mineralen daarvan uit conflict- en hoog risicogebieden. De Europese Commissie en de Raad hadden aanvankelijk alleen vrijwillige controles voorgesteld. Nationale autoriteiten in de lidstaten zijn straks verantwoordelijk voor controle van de naleving van bedrijven. Gerecycled materiaal en kleine importeurs, zoals juweliers en tandartsen (goed voor 5 % van de import), worden uitgezonderd van de regels om onredelijke administratieve lasten te voorkomen.


EU producenten en verkopers moeten inkooppraktijken openbaar maken

 

Het Parlement heeft in de onderhandelingen ook zeker gesteld dat grote bedrijven (meer dan 500 werknemers) die tin, tantaal, wolfraam and goud inkopen voor hun productie aangespoord worden om te rapporteren over hun inkooppraktijken; zij zullen zich kunnen inschrijven in een EU register.


Hoge standaarden

De verordening bepaalt dat bestaande controlemechanismen van de industrie zullen worden gebruikt om dubbele lasten te voorkomen, maar het Parlement heeft wel verzekerd dat deze mechanismen regelmatig gecontroleerd worden zodat de hoge standaarden behouden blijven, in overeenstemming met de OECD richtlijnen.


Herzieningsclausule

De Europese Commissie zal de effectiviteit van de nieuwe wet regelmatig moeten herzien, en daarbij kijken naar zowel het effect ter plaatse als naar de naleving van EU bedrijven. Zij mag ook aanvullende verplichtende maatregelen voorstellen in het geval dat de “passende zorgvuldigheid” door de bedrijven niet de gewenste resultaten oplevert.


Volgende stappen


Zodra de Raad de overeenkomst heeft goedgekeurd, zal deze worden gepubliceerd in het EU publicatieblad. De passende zorgvuldigheidscontroles zullen per 1 januari 2021 in werking treden om lidstaten de tijd te geven om bevoegde instanties aan te wijzen en om importeurs bekend te maken met hun verplichtingen.


Noot voor de redactie

Landen die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen en die gebukt gaan onder een conflict, hebben te maken met een vicieuze cirkel waarin inkomsten van illegaal gewonnen hulpbronnen een voedingsbodem zijn voor gewapende opstand. De verordening is van toepassing op alle conflict- en hoog risicogebieden in de wereld, waarvan de Democratische Republiek Congo en het Grote Merengebied de meest voor de hand liggende voorbeelden zijn. Experts zullen een niet-uitputtende lijst van gebieden maken, maar het land van herkomst is niet de enige indicator: informatie over doorvoer of een onverantwoordelijke leverancier zou ook reden moeten zijn voor een extra controle.

 

Tin, tantaal, wolfraam en goud worden gebruikt in de productie van veel hightech apparaten in industrieën zoals automotive, elektronica, aerospace, verpakking, constructie, verlichting, industriële machinerie en werktuigbouw, en in sieraden. “Passende zorgvuldigheid” wordt gedefinieerd aan de hand van internationale OECD richtlijnen om bedrijven te helpen mensenrechten te respecteren en om te voorkomen dat via de handel in mineralen wordt bijgedragen aan conflict. Momenteel hebben deze richtlijnen de status van aanbevelingen.

procedure: gewone wetgevende procedure (akkoord in 1e lezing)

27  ; Minstens 27 conflicten in Afrika op dit ogenblik hebben te maken met grondstoffen