Tijdelijke commissie moet tekortkomingen in strijd tegen terrorisme oplijsten 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • anti-terrorrismemaatregelen bestuderen
  • problemen bij internationale juridische samenwerking en informatie-uitwisseling opsporen
  • impact op mensenrechten bepalen

Het EP keurde de oprichting van een commissie Terrorisme goed. Deze tijdelijke commissie moet de praktische en wettelijke tekortkomingen bij de strijd tegen terrorisme binnen de EU opsporen.

 

De bijzondere commissie zal “de mate waarin sprake is van terrorismegevaar op Europees grondgebied onderzoeken, analyseren en beoordelen en passende maatregelen voorstellen”. Ze zal ook de eventuele gebreken en defecten identificeren en analyseren die ervoor hebben gezorgd dat de recente terroristische aanslagen in diverse lidstaten konden plaatshebben.

 

Meer specifiek heeft de tijdelijke parlementscommissie als taken:

  • de tenuitvoerlegging van de bestaande maatregelen en instrumenten op het gebied van het beheer van de buitengrenzen onderzoeken en beoordelen
  • tekortkomingen bij de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten op het gebied van justitie, rechtshandhaving en inlichtingen blootleggen
  • interoperabiliteit van Europese gegevensbanken voor informatie-uitwisseling bekijken
  • de impact van de Europese anti-terrorismewetgeving op de mensenrechten analyseren
  • radicalisering en de doeltreffendheid van de-radicaliseringsprogramma’s
  • financiering van terrorisme en witwaspraktijken
  • uitwisseling van tips en de samenwerking tussen nationale autoriteiten en bevoegde EU-organen bij de bescherming van zg. ‘soft targets’ onderzoeken

 

Facts & figures

 

De tijdelijke commissie zal 30 leden tellen en heeft een mandaat van 12 maanden (te rekenen vanaf de datum van de eerste bijeenkomst). Deze termijn kan nog verlengd worden. De commissie zal een tussentijds en een eindverslag met resultaten van het onderzoek opstellen en aanbevelingen formuleren.

 

Om haar onderzoek te voeren, zal de commissie contacten leggen, bezoeken afleggen en hoorzittingen houden met de instellingen en bevoegde agentschappen van de Europese Unie en met de internationale en nationale instellingen, de nationale parlementen en de regeringen van de lidstaten en derde landen, functionarissen die bij de dagelijkse strijd tegen terrorisme betrokken zijn, zoals wetshandhavingsinstanties, politieautoriteiten, inlichtingendiensten, rechters en magistraten, en vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, zoals bijvoorbeeld verenigingen van slachtoffers.

Contact: