• Lijst van 30 leden aangenomen
  • Commissie moet antiterreurmaatregelen beoordelen
  • Mandaat om zich te buigen over de tekortkomingen in de strijd tegen het terrorisme en verbeteringen voor te stellen

De plenaire vergadering keurde dinsdag de lijst met 30 namen van permanente leden voor de nieuwe bijzondere parlementscommissie Terrorisme goed.

Opdracht van de commissie is om de ernst van de terreurdreiging in Europa na te gaan en eventuele gebreken, tekortkomingen en haperingen bij de antiterreurmaatregelen bloot te leggen.

 

Om haar onderzoek te voeren, zal de commissie contacten leggen, bezoeken afleggen en hoorzittingen houden met de instellingen en bevoegde agentschappen van de Europese Unie en met de internationale en nationale instellingen, de nationale parlementen en de regeringen van de lidstaten en derde landen, functionarissen die bij de dagelijkse strijd tegen terrorisme betrokken zijn, zoals wetshandhavingsinstanties, politieautoriteiten, inlichtingendiensten, rechters en magistraten, en vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, zoals bijvoorbeeld verenigingen van slachtoffers. Tijdens haar mandaat van 12 maanden, moet de commissie een tussentijds verslag en een eindverslag met vaststellingen en aanbevelingen publiceren.

 

De commissie telt 30 permanente leden. Daaronder (o.a.) Ivo Belet (EPP, BE), Jeroen Lenaers (EPP, NL), Helga Stevens (ECR, BE), Gérard Deprez (ALDE, BE), Judith Sargentini (Groenen/EVA, NL), André Elissen (ENF, NL). De volledige lijst vindt u hier. Daarnaast worden nog 30 plaatsvervangers aangeduid door de fracties.

 

De eerste commissievergadering vindt plaats op donderdag 14 september in Straatsburg. Daar worden de voorzitter, ondervoorzitters en verslaggevers aangeduid.

Achtergrond

 

Het mandaat van de bijzondere commissie werd tijdens de plenaire zitting op 6 juli 2017 goedgekeurd. Meer specifiek heeft de tijdelijke parlementscommissie als taken:

  • de tenuitvoerlegging van de bestaande maatregelen en instrumenten op het gebied van het beheer van de buitengrenzen onderzoeken en beoordelen
  • tekortkomingen bij de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten op het gebied van justitie, rechtshandhaving en inlichtingen blootleggen
  • interoperabiliteit van Europese gegevensbanken voor informatie-uitwisseling bekijken
  • de impact van de Europese anti-terrorismewetgeving op de mensenrechten analyseren
  • radicalisering en de doeltreffendheid van de-radicaliseringsprogramma’s
  • financiering van terrorisme en witwaspraktijken
  • uitwisseling van tips en de samenwerking tussen nationale autoriteiten en bevoegde EU-organen bij de bescherming van zg. ‘soft targets’ onderzoeken