Deel deze pagina: 

  • Verhoging van het budget voor Erasmus+-programma na 2020
  • Middelen van andere fondsen aan Erasmus+ toewijzen
  • Grotere nadruk op levenslang leren, mobiliteit van stagiairs en informeel leren

Door de financiering voor de volgende Erasmus+-begroting aanzienlijk te verhogen, kan het potentieel van dat programma beter worden benut. Andere EU-fondsen kunnen hiervoor aangewend worden.

Het Parlement vraagt om het Erasmus +-programma na 2020 uit te breiden om zo meer mensen en een meer divers publiek te bereiken. Hiervoor moet het budget worden verhoogd en moeten de middelen strategischer worden gebruikt.

 

Tijdens het debat wezen de parlementsleden er op dat een groot aantal sterke projecten bedreigd is door een gebrek aan financiële middelen voor het Erasmus+-programma. Ze verzetten zich tegen pogingen om geld van Erasmus+ te gebruiken voor andere nieuwe initiatieven, zoals het Europees Solidariteitskorps.

 

Verdere aanbevelingen uit de resolutie

  • De lidstaten moeten meer inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat studenten de studiepunten die ze verkregen zijn tijdens een Erasmus+-periode eenvoudig kunnen laten erkennen.
  • Het Erasmus+-programma moet meer inzetten op levenslang leren, met formele en informele vormen van opleiding.
  • Het onderdeel voor beroepsonderwijs en -opleiding moet gemoderniseerd worden, zodat het aangepast is aan de digitale samenleving. De mobiliteit voor leerlingen en stagiairs uit beroepsopleidingen moet verbeteren.

 

Het Parlement gaf ook aan dat het een post-Brexit-overeenkomst voor voortgezette mobiliteit voor studenten en docenten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, zou steunen.

 

De resolutie werd met handopsteking goedgekeurd.

We moeten ervoor zorgen dat iedere jongere onder de 27 jaar minstens een keer kan deelnemen aan Erasmus+

Petra Kammerevert (S&D, DE) 

voorzitter van de commissie Cultuur en onderwijs

Cijfers 
  • 9 000 000 Erasmus+-deelnemers (zowel uit de EU als daarbuiten) tijdens de voorbije 30 jaar 
  • 2 110 000 000 euro besteedt de EU jaarlijks aan onderwijs, opleiding, jeugd en sport