Pesticiden: blauwdruk voor verbeteren toelatingsprocedure 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Openbaar maken van studies die worden gebruikt bij toelatingsprocedure
  • EU-raamwerk moet innovatie stimuleren en pesticiden met laag risico promoten
  • Wetenschappelijke experts moeten studies over de kankerverwekkende invloed van glyfosaat beoordelen
  • Data-vereisten voor Gewasbeschermingsmiddelen moeten de mate van toxiciteit meenemen
De Bijzondere Commissie is ingesteld naar aanleiding van de controverse rond de hernieuwing van glyfosaat ©AP Images/European Union-EP  

Het Europees Parlement heeft plannen voorgesteld om het vertrouwen in de EU-toelatingsprocedure voor pesticiden te stimuleren door verbeterde transparantie en verantwoordelijkheid.

Europarlementariërs zijn overeengekomen dat studies die worden gebruikt in de toelatingsprocedure voor pesticiden openbaar moeten worden gemaakt. Onder het voorstel vallen ook alle ondersteunende data en informatie gerelateerd aan de aanvragen die worden gedaan door de “Bijzondere Commissie voor EU-toelatingsprocedure pesticiden.” Deze commissie heeft deze zaak het afgelopen jaar onderzocht en haar eindrapport is aangenomen met 526 stemmen voor, 66 tegen en 72 onthoudingen.

Gedurende de toelatingsprocedure moeten aanvragers verplicht worden om alle studies die zijn gedaan te registreren in een openbaar register. Tevens moet er gezorgd worden voor een “reactieperiode”, waarin belanghebbenden aanvullende data kunnen aanleveren om ervoor te zorgen dat alle relevante informatie wordt meegenomen in de besluitvorming.

Evaluatie en impact

Europarlementariërs roepen de Europese Commissie op maatregelen voor te stellen om kwetsbare groepen te beschermen en een eind te maken aan het gebruik van pesticiden over lange afstanden in de buurt van scholen, kinderdagverblijven, speelvelden, ziekenhuizen en zorginstellingen.

Het Europees Parlement wil dat de evaluatie na het op de markt brengen van pesticiden wordt versterkt en dat de Europese Commissie een epidemiologische studie uitvoert over de impact van pesticiden op de menselijke gezondheid. Verder doet het EP voorstellen voor de beoordeling van bestaande studies over de kankerverwekkende invloed van glyfosaat en het instellen van maximumwaarden in de grond en in het oppervlaktewater.

Europese Commissie verantwoordelijk voor hernieuwing toelatingsprocedure

Europarlementariërs uiten hun zorgen over het recht van aanvragers om een specifieke lidstaat te kiezen die rapporteert over de goedkeuring van een actieve stof bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Deze gang van zaken is volgens de Europarlementariërs niet transparant genoeg en kan zorgen voor belangenverstrengeling. EP-leden roepen de Europese Commissie op om deze toelatingshernieuwing toe te wijzen aan een andere lidstaat.

Politieke verantwoordelijkheid

Ten slotte benadrukken Europarlementariërs de noodzaak voor politieke verantwoordelijkheid wanneer toelating wordt uitgevoerd door middel van implementatie-wetgeving in de zogeheten “comitologieprocedure”. Commissie en lidstaten moeten gedetailleerde notulen publiceren en hun stemmingen openbaar maken.

Quotes

Co-rapporteur Norbert Lins (EVP, Duitsland): “Voor mij is het cruciaal dat de toelatingsprocedure gebaseerd blijft op de wetenschap. Als het gaat om dit soort belangrijke zaken is wetenschappelijk onderzoek de enige optie. Belangen of ideologieën hebben naar mijn mening geen plaats in deze discussie. De beslissing moet niet worden gebaseerd op de dagelijkse politiek of emoties.”

Co-rapporteur Bart Staes (Groenen/VAE, België): “De Bijzondere Commissie heeft in haar rapport ernstige tekortkomingen aan het licht gebracht op het gebied van de toelating van pesticiden en eist sterke verbetering. De overweldigende steun voor de hervorming van de toelatingsprocedure voor pesticiden door meer transparantie en onafhankelijk onderzoek schudt de EU-regeringen en de Europese Commissie wakker. Tevens is het een sprong vooruit als het gaat om het herstellen van het vertrouwen van burgers in EU-besluitvorming.”

Voorzitter van de PEST-commissie Eric Andrieu (S&D, Frankrijk): “Recente onthullingen van plagiaat bevestigen het werk van onze onderzoekscommissie. Wij dringen er bij de Europese Commissie op aan om het de huidige toelatingsprocedure voor pesticiden te herzien en om een onmiddellijke herziening van glyfosaat uit te voeren.”

Achtergrond

Negen jaar na de adoptie van de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EC) 1107/2009) en volgend op de controverse die is ontstaan over de hernieuwing van glyfosaat heeft het Europees Parlement op 6 februari 2018 besloten een Bijzondere Commissie op te richten met betrekking tot pesticiden. Het mandaat van deze PEST-commissie, zoals bepaald in de eerdergenoemde beslissing van het Europees Parlement, was het onderzoeken van de gehele EU-toelatingsprocedure van bestrijdingsmiddelen.