Hoe worden de ondervoorzitters en quaestoren verkozen? 

 
 

Na de verkiezing van de Voorzitter kiest het Parlement de twee andere belangrijkste politieke organen die nodig zijn voor het functioneren van het Parlement, te weten: de 14 ondervoorzitters en de vijf quaestoren.

De voorwaarden voor de kandidaten zijn dezelfde als voor de voorzitter (artikel 15).

De ondervoorzitters worden door middel van één stemming verkozen. In de eerste stemronde worden, tot een maximum aantal van veertien en in de volgorde van het aantal behaalde stemmen, diegenen voor gekozen verklaard die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald. Indien het aantal aldus gekozen kandidaten kleiner is dan 14 wordt op dezelfde wijze overgegaan tot een tweede stemronde voor de resterende zetels. Indien een derde stemronde noodzakelijk is, volstaat een gewone meerderheid voor de nog te vervullen zetels. Bij staking van stemmen worden de kandidaten met de hoogste leeftijd voor gekozen verklaard. (artikel 17).

2. Onder voorbehoud van artikel 20, lid 1, wordt de rangorde van de ondervoorzitters bepaald door de volgorde waarin zij zijn gekozen, en, bij staking van stemmen, door hun leeftijd.

Indien ondervoorzitters bij acclamatie worden verkozen, wordt hun rangorde vervolgens bij geheime stemming bepaald.

De verkiezing van de quaestoren verloopt volgens dezelfde procedure als die voor de verkiezing van ondervoorzitters. In de praktijk proberen de fracties er voor te zorgen dat de ondervoorzitters en quaestoren in grote lijnen het numerieke gewicht van de fracties weerspiegelen en rekening houden met de uitslag van de verkiezing van de voorzitter van het Europees Parlement.

.