Coronavirus: Urgentieprocedure voor hulp aan burgers, regio's en landen 

Persbericht 
 
 

De EP-Commissie Regionale ontwikkeling volgt de spoedprocedure om de maatregelen in het kader van het Corona-investeringsinitiatief goed te keuren

Namens de Commissie Regionale ontwikkeling (REGI) verzoekt voorzitter Younous Omarjee, na overleg met de politieke coördinatoren, het Europees Parlement om gebruik te maken van de "urgentieprocedure" (zoals gedefinieerd in artikel 163 van het Reglement), om de door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen op doeltreffende wijze goed te kunnen keuren.

Dit houdt een versnelling van het wetgevingsproces in aangezien REGI het Commissievoorstel niet amendeert, maar rechtstreeks ter goedkeuring naar de plenaire vergadering stuurt. Hierdoor kunnen de beschikbare EU-middelen zo snel mogelijk worden doorgesluisd naar de burgers, regio's en landen die het hardst door de Coronapandemie zijn getroffen.

De voorzitter van de EP-Commissie Regionale ontwikkeling, Younous Omarjee (GUE/NGL, FR), zei: " Om de rampzalige gevolgen van het Coronavirus te beperken moeten we zo snel mogelijk reageren door alle middelen die in het kader van het cohesiebeleid beschikbaar zijn te mobiliseren. Iedere vertraging in dit proces leidt tot meer slachtoffers en extra moeilijkheden voor de Europese regio's, bedrijven en burgers. Onze commissie is volledig op de hoogte van de situatie en in staat om snel te werken. Alle politieke fracties zijn eensgezind. De deur staat open en ik ben ervan overtuigd dat de Raad in dezelfde geest zal handelen. In deze cruciale tijden kan het zoeken naar iets beters dan wat er reeds op tafel ligt meer kwaad dan goed doen".

Volgende stappen

Wijzingen in de EU-financieringsregels vallen onder de medebeslissingsprocedure, derhalve moeten zowel het Parlement als de Raad instemmen. Het Parlement maakt binnenkort de details van de urgentieprocedure bekend.

Achtergrond

Op 13 maart is een wetgevingsvoorstel tot wijziging van de verordening inzake gemeenschappelijke bepalingen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de verordeningen inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij gepubliceerd.

De Commissie heeft voorgesteld om in het kader van het cohesiebeleid 37 miljard euro uit te trekken voor de bestrijding van de Coronacrisis, door dit jaar af te zien van de verplichting om de lidstaten te verzoeken ongebruikte voorfinanciering van de structuurfondsen terug te betalen. Dit komt neer op ongeveer 8 miljard euro uit de EU-begroting, die de lidstaten kunnen gebruiken in aanvulling op 29 miljard euro aan structurele financiering in de hele EU.