Covid-19: EP roept op tot omvangrijk herstelplan en EU-coronasolidariteitsfonds 

Persbericht 
 
 
  • Gecoördineerde Europese respons op Covid-19 is essentieel, ook na de lockdown  
  • Economische hervorming met behulp van door de EU-begroting gegarandeerde "herstelobligaties"  
  • Oprichten van een EU-coronasolidariteitsfonds ter waarde van ten minste 50 miljard EUR  
  • Europarlementariërs staan zeer kritisch tegenover de recente politieke ontwikkelingen in Hongarije en Polen 
Sommige EP-leden hebben via videoconferentie deelgenomen aan het speciale plenaire debat over de EU-reactie op de Covid-19-pandemie  

EP-leden willen een omvangrijk herstelpakket om de Europese economie post-Covid-19 te steunen, inclusief door de EU-begroting gegarandeerde herstelobligaties

In een resolutie die vrijdag is aangenomen verwelkomt het Parlement de begrotingsmaatregelen en liquiditeitssteun van de EU om de gevolgen van de pandemie het hoofd te bieden. Afgezien van wat er al wordt gedaan, heeft Europa behoefte aan een omvangrijk herstel- en wederopbouwpakket dat moet worden gefinancierd door een ruimere langetermijnbegroting (MFK), bestaande EU-fondsen en financiële instrumenten, alsmede door "herstelobligaties" die door de EU-begroting worden gegarandeerd, aldus de leden van het Europees Parlement.

Dit pakket mag echter geen onderlinge verdeling van de bestaande schulden omvatten, maar moet gericht zijn op toekomstige investeringen. (alles in P17) De Europese Green Deal en de digitale transformatie moeten aan de basis staan van het herstel van de economie. (P18)

EU-coronavirussolidariteitsfonds

De Europarlementariërs vragen ook om een permanent Europees herverzekeringssysteem voor werkloosheid en willen een EU-coronasolidariteitsfonds oprichten van ten minste 50 miljard euro. Dit fonds zou de gezondheidszorgsectoren in alle lidstaten financieel ondersteunen en tevens investeringen mogelijk maken om de gezondheidszorgstelsels in de toekomst te versterken waarbij speciale aandacht moet uitgaan naar de meest hulpbehoevenden.

Meer EU-bevoegdheden om op te kunnen treden bij grensoverschrijdende bedreigingen van de volksgezondheid

Het Parlement benadrukt in de resolutie dat de Covid-19-crisis bovenal het belang van gezamenlijk Europees optreden heeft aangetoond. De Europese Unie moet niet alleen sterker uit deze crisis tevoorschijn komen, maar ook de bevoegdheden krijgen om op te treden als in geval van grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid. Dit zou de EU in staat stellen de gezamenlijke respons onverwijld te coördineren en de benodigde maatregelen te nemen daar waar deze het hardst nodig zijn, of het nu gaat om materiële zaken zoals mondkapjes, beademingsapparatuur en geneesmiddelen of om financiële hulp.

De EP-leden vragen ook om de Europese productie van belangrijke producten zoals geneesmiddelen, farmaceutische ingrediënten, medische apparatuur, uitrusting en materieel op te voeren, om zo beter voorbereid te zijn op toekomstige wereldwijde schokken.

Grenzen moeten openblijven voor essentiële goederen

Ze dringen erop aan dat de grenzen binnen de EU openblijven voor de doorgang van geneesmiddelen en beschermende uitrusting, medische hulpmiddelen, voedsel en essentiële goederen De interne markt van de EU is de bron van "onze collectieve welvaart" en de sleutel tot de onmiddellijke en duurzame reactie op Covid-19, benadrukken de MEPs.

Het Parlement dringt ook aan op de instelling van een Europees gezondheidsreactiemechanisme, om ervoor te zorgen dat er voortaan beter kan worden gereageerd op elk soort sanitaire- of gezondheidscrisis die zich op EU-niveau voordoet.

Er zou snel een beroep kunnen worden gedaan op gemeenschappelijke apparatuur, materiaal en medicijnvoorraden om zo levens te redden. De leden van het Europees Parlement willen tevens aanvullende EU-financiering voor onderzoek naar een vaccin.

Gecoördineerde aanpak na de lockdown is noodzakelijk

De leden van het Europees Parlement onderstrepen verder de noodzaak van een gecoördineerde exitstrategie voor na de lockdown, teneinde te voorkomen dat het virus opnieuw de kop opsteekt. Zij verzoeken de EU-landen met klem om samen criteria vast te stellen voor het opheffen van de quarantaine - en andere noodmaatregelen, en vragen de Europese Commissie om een doeltreffende exitstrategie te formuleren die voorziet in grootschalig testen en die persoonlijke beschermende uitrusting voor een zo groot mogelijk aantal burgers garandeert.

Rechtsstaat en democratie in Europa in tijden van corona: Hongarije, Polen

De Parlementsleden maken zich grote zorgen over de stappen die de Hongaarse regering heeft ondernomen om de noodtoestand van het land voor onbepaalde tijd te verlengen, om per decreet zonder tijdslimiet te regeren en om het parlementaire toezicht op de noodtoestand af te zwakken. De Parlementsleden benadrukken verder dat het besluit van de Poolse regering om de kieswet te wijzigen onwettig is en het houden van presidentsverkiezingen midden in een pandemie volledig onverenigbaar met de Europese waarden.

Ze roepen de Europese Commissie op om met spoed te beoordelen of de genomen noodmaatregelen in overeenstemming zijn met de EU-verdragen en gebruik te maken van alle beschikbare EU-instrumenten en sancties om deze ernstige en aanhoudende schending aan te pakken, met inbegrip van begrotingsmiddelen. De Raad moet de discussies en procedures met betrekking tot de lopende artikel 7-procedures tegen Polen en Hongarije weer op de agenda zetten.

Europese informatiebron voor het tegengaan van desinformatie

Tot slot wordt in de resolutie benadrukt dat desinformatie over Covid-19 een belangrijk punt van zorg voor de volksgezondheid is. Om alle burgers toegang te geven tot accurate en geverifieerde informatie moet de EU daarom een Europese informatiebron creëren. De EP-leden roepen ook de socialemediabedrijven op om proactief de noodzakelijke maatregelen te treffen om desinformatie en haatzaaiende taal in verband met het coronavirus te stoppen.

De tekst is aangenomen met 395 stemmen voor en 171 tegen, bij 128 onthoudingen.

Kijk het debat hier terug:

Klik op de naam van de individuele sprekers om hun bijdrage aan het debat te zien

Openingsspeech voorzitter Sassoli

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad

Esteban González Pons (EPP, ES)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Renew, RO)

Marco Campomenosi (ID, IT)

Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE)

Raffaele Fitto (ECR, IT)

Manon Aubry (GUE/NGL, FR)

Maroš Šefčovič, vice-voorzitter van de Europese Commissie