Covid-19: Intensivering van EU-respons om de economie erbovenop te helpen  

Persbericht 
 
 
  • Maximale flexibiliteit voor inzet van ongebruikte EU-structuurfondsen ter bestrijding van de gevolgen van Covid-19 voor de EU-burgers 
  • Meer steun voor vissers, aquacultuurbedrijven en producenten van levensmiddelen in de EU 
  • Het Fonds voor Europese steun aan de meest behoeftigen zal hulp blijven verlenen waar deze het hardst nodig is. 

Parlement keurt maatregelen goed om EU-financiering onmiddellijk en met uitzonderlijke flexibiliteit te verstrekken in de strijd tegen de Covid-19-pandemie.

In de buitengewone plenaire vergadering van vrijdag heeft het Europees Parlement via de urgentieprocedure het "Corona Response Investment Initiative Plus" (CRII+)-pakket goedgekeurd dat door de Europese Commissie op 2 april werd voorgesteld.

De goedgekeurde voorstellen zijn:

Specifieke maatregelen voor flexibel gebruik van EU-fondsen

De goedgekeurde bepalingen maken het de lidstaten mogelijk fondsen over te dragen tussen de drie belangrijkste cohesiefondsen (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds), tussen de verschillende categorieën van regio's en tussen de specifieke prioriteitsgebieden van de fondsen.

Bij wijze van uitzondering zal het mogelijk zijn om cohesiebeleidsprogramma's in relatie tot Covid-19 met 100% EU-co-financiering in het boekjaar 2020-2021 te realiseren. De genomen maatregelen vereenvoudigen ook de goedkeuringsprocedure van de programma's zodat de uitvoering kan worden versneld, de financiële instrumenten gemakkelijker kunnen worden ingezet en de audits kunnen worden beperkt.

Dankzij nieuwe regels zullen landbouwers tegen gunstige voorwaarden leningen of garanties kunnen krijgen om hun operationele kosten tot een bedrag van 200 000 euro te dekken. Daarnaast worden ongebruikte landbouwgerelateerde middelen voor plattelandsontwikkeling vrijgemaakt om Covid-19 te bestrijden.

Het voorstel is met 689 stemmen voor, 6 tegen en één onthouding goedgekeurd.

Specifieke maatregelen om de gevolgen van de Covid-19-pandemie in de visserij- en aquacultuursector te verlichten

De maatregelen omvatten steun voor vissers die hun activiteiten tijdelijk moeten stopzetten, financiële steun voor aquacultuurproducenten die hun productie moeten opschorten of verminderen, steun aan producentenorganisaties voor tijdelijke opslag, alsmede een meer flexibele herverdeling van de nationale actiefondsen.

De leden van het Europees Parlement hebben ook, na een informeel akkoord met de Raad, een reeks verbeteringen goedgekeurd die het mogelijk maken om steun te geven aan nieuwe vissers en vissers te voet (d.w.z. degenen die zonder boot vissen). Deze aanpassingen zullen ook de ultraperifere regio's helpen om het hoofd te bieden aan de crisis, en zorgen voor budgettaire flexibiliteit om landen te steunen die alle toegewezen middelen reed s hebben gebruikt.

Het gewijzigde voorstel is aangenomen met 671 stemmen voor, 10 tegen en 15 onthoudingen.

Specifieke maatregelen voor de werking van het Fonds voor Europese steun aan de meest behoeftigen (FEAD) tijdens de Covid-19-pandemie

De maatregelen hebben onder meer betrekking op de financiering van beschermingsmiddelen voor werknemers en vrijwilligers, de tijdelijke 100% medefinanciering uit de EU-begroting en lichtere rapportage- en auditmaatregelen tijdens de Covid-19-crisis.

Na een informeel akkoord met de Raad hebben de leden van het Europees Parlement ook wijzigingen goedgekeurd die nieuwe manieren van hulpverlening mogelijk maken, bijvoorbeeld via elektronische of papieren vouchers, teneinde de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen en blijvend te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften van de meest kwetsbare mensen. De nieuwe bepalingen zijn bedoeld om de meest hulpbehoevende mensen te beschermen tegen Covid-19 en te blijven voorzien in voedselhulp en basis materiele hulp, zoals kleding, schoeisel en persoonlijke verzorgingsmiddelen, met inachtneming van sociale afstand en persoonlijke bescherming.

Het gewijzigde voorstel is aangenomen met 686 stemmen voor, 7 tegen en 3 onthoudingen.