Groene investeringen: Parlement stelt criteria voor duurzame beleggingen vast 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Nieuwe regels moeten 'groenwassen' tegengaan en groene investeringen stimuleren  
  • Draagt bij tot de verwezenlijking van een klimaatneutrale EU  
  • Europese Commissie krijgt mandaat om activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu in kaart te brengen 

Nieuwe Europese regels om te bepalen of een economische activiteit bijdraagt aan de groene transitie zijn klaar om te worden toegepast

Het Parlement heeft nieuwe wetgeving over voorwaarden waaraan duurzame investeringen moeten voldoen aangenomen.

Europarlementariër voor GroenLinks Bas Eickhout is hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement voor de Europese wet.

De wet legt zes milieudoelstellingen vast en maakt het mogelijk om economische activiteiten als duurzaam te bestempelen als ze bijdragen aan ten minste één van de doelstellingen zonder dat ze een van de andere doelstellingen significant schaden.

De zes doelstellingen zijn:

  • beperking klimaatverandering;
  • aanpassing aan klimaatverandering
  • duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen;
  • transitie naar een circulaire economie, met inbegrip van afvalpreventie en toegenomen gebruik van secundaire grondstoffen;
  • preventie en bestrijding van verontreiniging;
  • bescherming van biodiversiteit en gezonde ecosystemen, en herstel van aangetaste ecosystemen

Groene investeringen stimuleren

Het vaststellen van duidelijke Europese "groene" criteria voor investeerders is essentieel voor meer publieke en private financiering om van Europa het eerste klimaatneutrale continent in 2050 te maken, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal, en om het "groenwassen" te voorkomen van producten die ten onrechte als milieuvriendelijk worden aangemerkt.

De Commissie schat dat Europa ongeveer 260 miljard euro per jaar aan extra investeringen nodig heeft om de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te halen. In een resolutie (15.05.2020) hebben de leden van het Europees Parlement ook aangedrongen op de prioritering van investeringen in de Green Deal in het kader van het Covid-19-herstelplan.

"Alle financiële producten die beweren duurzaam te zijn, zullen dit moeten bewijzen aan de hand van strenge en ambitieuze EU-criteria. De wetgeving bevat ook een duidelijk mandaat voor de Commissie om een begin te maken met het in kaart brengen van activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu. Het uitfaseren van deze activiteiten en investeringen is net zo belangrijk voor het bereiken van klimaatneutraliteit als het ondersteunen van CO2-neutrale activiteiten", aldus Bas Eickhout (Groenlinks, NL), hoofdonderhandelaar van de EP-commissie economische zaken.

"De taxonomie voor duurzame investeringen is waarschijnlijk de belangrijkste ontwikkeling voor de financiële sector sinds het boekhouden. Het wordt een revolutie in de strijd tegen klimaatverandering", aldus de hoofdonderhandelaar van de EP-milieucommissie, Sirpa Pietikainen (EVP, FI). "De vergroening van de financiële sector is een eerste stap in de richting van investeringen ten dienste van de overgang naar een klimaatneutrale economie", voegde ze eraan toe.

Transitie - en faciliteringsactiviteiten

Activiteiten die niet klimaatneutraal zijn, maar wel noodzakelijk worden geacht voor de overgang naar een klimaatneutrale economie, vallen in de categorieën ‘transitie’ of ‘faciliterend’. Zij moeten een uitstootniveau hebben dat overeenkomt met de best haalbare prestatienormen in de sector.

Vaste fossiele brandstoffen, zoals steenkool of bruinkool, zijn uitgesloten, maar gas en kernenergie zouden kunnen worden bestempeld als een faciliterende of transitieactiviteit, echter met volledige inachtneming van het beginsel "geen significante schade veroorzaken".

Volgende stappen

De wet treedt in werking na publicatie in het Publicatieblad. De Europese Commissie zal de technische selectiecriteria voor de ‘transitie’ of ‘faciliterend’ categorieën regelmatig bijwerken. Deze moeten uiterlijk op 31 december 2021 zijn herzien. Daarnaast zal de Europese Commissie criteria vaststellen om te bepalen welke activiteiten schadelijk zijn.