Compromis EU-meerjarenbegroting: EP krijgt €16 miljard meer voor belangrijke programma’s 

Persbericht 
 
 
  • Burgers profiteren van het aanvullen van belangrijke EU-programma’s, zoals Horizon (onderzoek) en Erasmus+ 
  • Bindende routekaart die nieuwe eigen inkomsten voor de EU introduceert 
  • Rol van het Parlement in onderzoeken van herstelfinanciering versterkt 
  • Sterkere bepalingen voor biodiversiteit en gender 

De EP-begrotingsonderhandelaars en het voorzitterschap van de Raad hebben een compromis bereikt. Het politiek akkoord zet de toekomstige EU-financiering uiteen.

Na tien weken van intense onderhandelingen bereikten de EP-begrotingsonderhandelaars op dinsdag een compromis met het voorzitterschap van de Raad. Daarmee schetsen zij een akkoord over het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor 2021-207 en nieuwe eigen middelen. Het compromis moet nog goedgekeurd worden door beide instellingen.


In het compromis krijgt het Parlement €16 miljard bovenop het pakket dat de regeringsleiders in juli overeengekomen waren. €15 miljard daarvan zal gebruikt worden om belangrijke EU-programma te versterken, om burgers te beschermen tegen de coronapandemie, kansen te creëren voor de volgende generatie en Europese waarden te behouden. €1 miljard wordt gebruikt om de flexibiliteit te verhogen voor toekomstige crises.


De hoogste prioriteit van het Parlement was om een verhoging voor de belangrijkste EU-programma’s veilig te stellen. Deze liepen het risico om ondergefinancierd te worden in het akkoord van de Europese Raad van juli 2020. Daarmee kwamen EU-verplichtingen en -prioriteiten in gevaar, in het bijzonder de Green Deal en de digitale agenda.


De aanvullende middelen worden voornamelijk gehaald uit concurrentieboetes (bedrijven die zich niet aan de EU-regels houden moeten deze betalen). Dit is in lijn met de wens van het Parlement dat inkomsten die genereerd wordt door de Europese Unie in de EU-begroting blijven.


Dankzij deze compromis verdrievoudigt het Europees Parlement onder meer het budget voor EU4Health, zorgt het voor het equivalent van een extra jaar financiering voor Erasmus+ en verzekert het dat financiering voor onderzoek blijft groeien.


Nieuwe eigen middelen


De onderhandelaars kwamen overeen dat de middel- tot langetermijnkosten van het terugbetalen van de schuld voor het herstelfonds niet ten koste moeten gaan van bestaande investeringsprogramma’s in het MFK en ook niet mag leiden tot hoger op bnp-gebaseerde bijdrages van de lidstaten. De EP-onderhandelaars hebben daarom een routekaart geïntroduceerd voor nieuwe eigen middelen voor de komende zeven jaar. Deze routekaart is geïncorporeerd in het ‘Interinstitutioneel Akkoord’, en is een wettelijk bindende tekst. In aanvulling op de bijdrage gebaseerd op plastics vanaf 2021 bevat de routekaart op het ETS (emissiehandelsysteem) gebaseerde eigen inkomsten (vanaf 2023, mogelijk gelinkt aan het koolstofcorrectiemechanisme), een digitale heffing (vanaf 2024), FTT-gebaseerde eigen inkomsten en een financiële bijdrage gelinkt aan de bedrijfssector of een nieuwe gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (vanaf 2026).


Controleren hoe middelen van Next Generation EU uitgegeven worden


Rond het uitgeven van de middelen onder Next Generation EU heeft het Parlement weten veilig te stellen dat de drie instellingen met regelmaat de implementatie van de financiën beoordelen op basis van Art. 122. De uitgaves worden gedaan op een transparante manier en het Parlement, samen met de Raad, zal controleren of er niet afgeweken wordt van de gemaakte plannen.


Het herstelinstrument (Next Generation EU) is gebaseerd op een artikel uit het EU-verdrag (Art. 122 VWEU), hierin staat geen rol voor het Europees Parlement beschreven. De EP-onderhandelaars hebben ook een nieuwe procedure verkregen en zetten daarom een “constructieve dialoog” op tussen Parlement en Raad, op de basis van een beoordeling van de Commissie, om op basis van artikel 122 overeenstemming te bereiken over de budgettaire gevolgen van elk voorstel voor een nieuwe rechtshandeling.


Horizontale vraagstukken: doelstellingen inzake biodiversiteit, gender en gelijke kansen


Er zullen betere methodologieën voor het volgen van klimaat en biodiversiteit worden toegepast om ervoor te zorgen dat ten minste 30% van het totale bedrag van de EU-begroting en de uitgaven van Next Generation EU de klimaatdoelstellingen ondersteunen, en om ervoor te zorgen dat 7,5% van de jaarlijkse uitgaven wordt besteed aan biodiversiteitsdoelstellingen vanaf 2024 en 10% vanaf 2026.


Een andere horizontale prioriteit in het MFK is het bevorderen van gendergelijkheid en mainstreaming, vergezeld van een grondige gendereffectbeoordeling en monitoring van de programma's.


Het EP-onderhandelteam voor de volgende EU-meerjarenbegroting en de herziening van de eigen middelen


Johan Van Overtveldt (ECR, BE), voorzitter van de Begrotingscommissie

Jan Olbrycht (EPP, PL), MFK co-rapporteur

Margarida Marques (S&D, PT), MFK co-rapporteur

José Manuel Fernandes (EPP, PT), Eigen middelen co-rapporteur

Valérie Hayer (RENEW, FR), Eigen middelen co-rapporteur

Rasmus Andresen (Greens/EFA, DE)


Volg ze op Twitter:
https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20


Quotes


Vind hier de verklaringen van de EP-onderhandelaars


Achtergrondinformatie


Het bereikte akkoord tussen het EP-onderhandelingsteam en het voorzitterschap van de Raad moet nog worden bekrachtigd door de Raad, de voorzitter van het EP en leiders van de politieke groepen. Daarnaast moet er nog over gestemd worden in de Begrotingscommissies en de plenaire vergadering.