Parlement keurt zevenjarenbegroting 2021-2027 goed 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
Het EP onderhandelde toekomstige EU-fondsen voor onderzoek, gezondheid, studenten en investeringen in de groene en digitale economie ©KT/AFP  
  • Stemming bevestigt akkoord in de Europese Raad 
  • EP onderhandelde flinke verhogingen voor EU-vlaggenschipprogramma’s zoals het Gezondheidsprogramma, Horizon (onderzoek) en Erasmus+ 
  • Juridisch bindende routekaart voor het introduceren van nieuwe bronnen voor EU-inkomsten overeengekomen 
  • Versterkte rol van het Parlement in het monitoren van de herstelfondsen 
  • Sterkere bepalingen vastgesteld voor biodiversiteit en gender 

Het Parlement heeft woensdag ingestemd met het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) zodat vanaf begin volgend jaar EU-steun aan burgers kan worden gegeven

De tekst die op 10 november is overeengekomen met de Raad over de langetermijnbegroting voor 2021-2027 werd woensdag goedgekeurd met 548 stemmen voor, 81 tegen en 66 onthoudingen. De met de Raad overeengekomen tekst van het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) werd goedgekeurd met 550 stemmen voor, 72 tegen en 73 onthoudingen.

Een totale verhoging van 15 miljard voor de belangrijkste EU-programma’s


De verhoging is het gevolg van de inzet van het Parlement in de onderhandelingen om tien geselecteerde vlaggenschipprogramma’s voor de komende zeven jaar te versterken. Daardoor zullen burgers beter beschermd zijn tegen de COVID-19 pandemie, zullen er betere kansen komen voor toekomstige generaties en zullen Europese waarden behouden blijven. Door dit compromis verdrievoudigt het Europees Parlement de envelop voor EU4Health, zorgt het voor een equivalent van een jaar extra financiering voor Erasmus+ en verzekert het dat financiering van onderzoek blijft stijgen.


  • 11 miljard komt voornamelijk uit de corresponderende bedragen van de mededingingsboetes (die bedrijven moeten betalen als ze niet voldoen aan de EU- regels). Dit is overeenkomstig de al langer geuite wens van het het Parlement dat geld dat door de Europese Unie gegenereerd is in het EU-budget moet blijven. Deze 11 miljard zal het overkoepelende MFK-plafond (vastgesteld op €1,074.3 miljard in prijzen van 2018) langzamerhand verhogen tot €1,085.3 miljard.
  • 4 miljard wordt gefinancierd uit reallocaties en marges binnen het MFK.
  • Daarnaast wordt €1 miljard opzijgezet voor toekomstige behoeftes en crises, of om toe te voegen aan de vlaggenschipprogramma’s.Nieuwe Eigen Middelen


Onderhandelaars bereikten overeenstemming over het principe dat de middellange- of langetermijnkosten voor het afbetalen van de schuld van het herstelfonds niet ten koste mogen gaan van succesvolle bestaande investeringsprogramma’s in het MFF. Ook mogen ze niet resulteren in hogere op het BNP gebaseerde afdrachten van lidstaten. EP-onderhandelaars hebben daarom een routekaart ontwikkeld om nieuwe Eigen Middelen te introduceren die de komende zeven jaar naar het EU-budget zullen vloeien.


De routekaart is onderdeel van het ‘Interinsitutioneel Akkoord”, een juridisch bindend document. Naast de bijdrage die vanaf 2021 wordt geïnd op basis van de hoeveelheid niet-gerecycled plastic die een land heeft, bevat de routekaart ook eigen middelen gebaseerd op een ETS (emissiehandelssysteem) dat in moet gaan in 2023 en mogelijk wordt gelinkt aan een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. Andere onderdelen zijn een digitale heffing (vanaf 2023), een belasting op financiële transacties en een financiële bijdrage die het bedrijfsleven moet leveren of een nieuwe grondslag voor vennootschapsbelasting (vanaf 2026).


Het parlement zal in de gaten houden hoe Next Generation EU-fondsen worden besteed


Aangaande de besteding van Next Generation EU-fondsen heeft het Parlement binnengehaald dat er regelmatige bijeenkomsten komen van de drie instellingen om de implementatie van de fondsen die beschikbaar zijn op basis van artikel 122 te monitoren. Deze buitengewone fondsen, die buiten de reguliere begroting vrij worden gemaakt met als doel om de hard getroffen economie te herstellen, zullen op een transparante manier worden uitgegeven. Het Parlement zal samen met de Raad iedere afwijking van eerder overeengekomen plannen controleren.


Het herstelfonds (Next Generation EU) is gebaseerd op een artikel uit het EU Verdrag (artikel 122 VWEU) waarin geen rol voor het Europees Parlement voorzien is. EP-onderhandelaars hebben daarom succesvol ingezet op een nieuwe procedure met een “constructieve dialoog” tussen het Parlement en de Raad. Zodra de Commissie de begrotingsimplicaties van een nieuw voorgestelde rechtshandeling heeft vastgesteld op basis van artikel 122, begint de dialoog tussen het Parlement en de Raad.Horizontale kwesties: biodiversiteitsdoelen, gender en gelijke kansen


Er komt ook verbeterde controle om er zeker van te zijn dat ministens 30 % van het totale Europese budget en de uitgaven onder Next Generation EU ten gunste komt van klimaatbescherming. Vanaf 2024 wordt 7,5 % van de jaarlijkse uitgaven besteed aan biodiversiteitsdoelen, vanaf 2026 is dit 10 %.


Man-vrouwgelijkheid en gender mainstreaming krijgen nu prioriteit in het MFK, door middel van een gender impact assessment en het monitoren van de programma’s.Het EP-onderhandelingsteam voor de komende langetermijn EU-begroting en de hervorming van de Eigen Middelen

Johan Van Overtveldt (ECR, BE), Voorzitter van de Begrotingscommissie

Jan Olbrycht (EVP, PL), MFK co-rapporteur

Margarida Marques (S&D, PT), MFK co-rapporteur

José Manuel Fernandes (EVP, PT), Eigen Middelen co-rapporteur

Valérie Hayer (RENEW, FR), Eigen Middelen co-rapporteur

Rasmus Andresen (Groenen/EFA, DE)Volg ze op Twitter: https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866Quotes


De verklaringen van de onderhandelaars van het Europees Parlement zijn hier te vinden.Volgende stappen

De Raad van de EU moet formeel de MKF-verordening en het Interinstitutioneel Akkoord goedkeuren, waarna deze bekend worden gemaakt in het publicatieblad en in werking treedt op 1 januari.