EP steunt oproep van EU-burgers om einde te maken aan kooien in de veehouderij 

Persbericht 
 
 
  • Alternatieven voor kooien in de veehouderij bestaan en moeten aangemoedigd worden 
  • Verbod gebaseerd op effectbeoordeling en soortspecifieke aanpak 
  • Transitieperiode en voldoende steun voor landbouwers en veehouders 
  • Volledige overeenstemming van ingevoerde dierlijke producent met EU-wetgeving over kooivrije systemen 
EP-leden willen een geleidelijk einde aan het gebruik van kooien in de veehouderij om het dierenwelzijn te vergroten ©Acceptfoto/Adobe Stock  

Het gebruik van kooien in de veehouderij moet tegen 2027 uitgefaseerd zijn in de Europese Unie, stellen Europarlementariërs.

In hun reactie op het Europees Burgerinitiatief (EBI) “End the Cage Age” vragen de Europarlementariërs de Europese Commissie om wetsvoorstellen te doen om kooien in de veehouderij te verbieden in de EU. Zo mogelijk, moet dit al in 2027 ingevoerd zijn, na een transitieperiode en nadat er een degelijke effectbeoordeling is gedaan. De resolutie werd op donderdag aangenomen met 558 stemmen voor, 37 stemmen tegen en 85 onthoudingen.


De EP-leden stellen dat er alternatieven zijn voor het gebruik van kooien in veehouderij die in verschillende lidstaten succesvol gebruikt worden. Deze methodes moet verder verbeterd en aangemoedigd worden op het niveau van de lidstaten. Om een gelijk speelveld voor landbouwers in de EU te behouden is er EU-wetgeving nodig, benadrukken de leden.


Soortspecifieke aanpak en een goed gefinancierde transitie

Het geleidelijke einde aan het gebruik van kooien moeten gebaseerd zijn op een soortspecifieke aanpak. Hierbij moeten de kenmerken van verschillende dieren in acht worden genomen en er moet gezorgd worden dat de verblijfsystemen bij hun specifieke behoeften aansluiten. Voordat er veranderingen aan de wetgeving worden gemaakt moeten landbouwers en veehouders voldoende steun en een overgangsperiode voor de geleidelijke aanpassing krijgen. Dit moet bestaan uit passende adviesdiensten en opleidingen, stimulansen en financieringsprogramma’s om te voorkomen dat hun concurrentievermogen vermindert en de EU-productie wordt verplaatst naar niet-EU-landen die minder ambitieus zijn op het gebied van dierenwelzijn als de EU.


Europarlementariërs roepen ook op tot een meer alomvattend voedselbeleid om de verschuiving naar een duurzamer voedselsysteem te steunen. Hierbij moet ook voorkomen worden dat met name kleine en middelgrote landbouwbedrijven zich verder uit de veeteelt terugtrekken en de veeteelt zich verder concentreert in een beperkt aantal grote bedrijven.


Dezelfde standaarden voor alle geïmporteerde producten

Het Europees Parlement stelt dat een eerlijk handelsbeleid, dat een gelijk speelveld waarborgt, een voorwaarde is voor hogere Europese normen. De Commissie en de lidstaten moeten zich daarom meer richten op effectieve grens- en douanecontroles, om te zorgen dat geïmporteerde levensmiddelen voldoen aan de EU-dierenwelzijnstandaarden.


De Europarlementariërs willen dat alle dierlijke producten die de EU in worde gebracht volledig voldoen aan de relevante EU-wetgeving, zo ook het gebruik van kooivrije systemen. Zij dringen erop aan dat bestaande handelsakkoorden opnieuw bekeken moeten worden om te zorgen dat dezelfde maten van dierenwelzijn en productkwaliteit gewaarborgd kan worden. De leden roepen de Commissie ook op om dierenwelzijn internationaal onder de aandacht te brengen.


Verbod op onnodige dwangvoeding bij eenden en ganzen

De EP-leden roepen de Commissie ook op om te komen met een voorstel voor een verbod op de wrede en onnodige dwangvoeding bij eenden en ganzen voor de productie van foie gras.


Achtergrond

Het Europees Burgerinitiatief “End the Cage Age” werd op 5 september 2018 geregistreerd bij de Europese Commissie. Tegen de tijd dat het werd ingediend had het burgerinitiatief de benodigde drempel al gehaald, 1.4 miljoen handtekeningen EU-burgers uit 18 verschillende lidstaten. Tijdens een publieke hoorzitting op 15 april 2021 spraken de Europarlementariërs de initiatiefnemers, Eurocommissarissen en vertegenwoordigers van andere EU-instellingen.