EU-klimaatwet: EP bevestigt deal over klimaatneutraliteit tegen 2050 

Persbericht 
 
 
  • Koolstofputten (‘carbon sinks’) zullen de doelstelling voor het terugdringen van broeikasgassen in 2030 de facto verhogen naar 57%  
  • Broeikasgasbegroting moet leidend zijn voor 2040-doelstelling  
  • Nieuw onafhankelijk wetenschappelijk EU-orgaan om de voortgang bij te houden  
De EU-klimaatwet geeft bedrijven de juridische zekerheid om zich voor te breiden op klimaatneutraliteit tegen 2050 ©AdobeStock/Marcinjozwiak  

De nieuwe EU-klimaatwet verhoogt de EU-emissiereductiedoelstelling voor 2030 van 40 % naar minstens 55 %. Met de bijdragen uit nieuwe koolstofputten kan dit oplopen tot 57 %.

Het Parlement heeft de klimaatwet, waarover in april een informeel akkoord werd bereikt met de lidstaten, bekrachtigd met 442 stemmen tegen 203 en 51 onthoudingen. De wet zet de politieke belofte uit de Europese Green Deal om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, om in een bindende verplichting. Ook geeft de wetgeving Europese burgers en bedrijven de juridische zekerheid en voorspelbaarheid die nodig is om deze transitie voor te bereiden. Na 2050 zal de EU inzetten op negatieve uitstoot.

De ambitie voor 2030 verhogen

De nieuwe EU-klimaatwet verhoogt de EU-doelstelling voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 van 40 % naar minstens 55 % in vergelijking met het niveau van 1990. Daarnaast zal een aankomend voorstel van de Commissie voor een LULUCF-verordening, die broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw zal reguleren, zorgen voor meer EU-koolstofputten en zal daardoor de 2030-doelstelling van de EU oplopen naar 57 %.

Broeikasgasbegroting moet leidend zijn voor de volgende doelstelling voor 2040

De Commissie zal tenminste zes maanden na de eerste tussentijdse evaluatie in 2023, voorzien in het klimaatakkoord van Parijs, een voorstel maken voor een doelstelling voor 2040. Rekening houdend met het voorstel van het Parlement, zal de Commissie een maximale hoeveelheid broeikasgassen publiceren die de EU naar verwachting kan uitstoten tot 2050 zonder de onder het akkoord aangegane verplichtingen in gevaar te brengen. Deze zogenoemde “broeikasbegroting” zal een van de criteria zijn voor het vaststellen van de herziene EU-doelstelling voor 2040.

Tegen 30 september 2023, en iedere vijf jaar daarna, zal de Commissie de gezamenlijke voortgang die alle EU-landen hebben gemaakt evalueren, Ze zal ook kijken naar de consistentie van de nationale maatregelen, afgemeten aan het EU-doel om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering

Gezien het belang van onafhankelijk wetenschappelijk advies, en op basis van een voorstel van het Parlement, zal er een Europesen wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering worden opgericht die de voortgang zal meten en zal beoordelen of Europees beleid strookt met de doelstellingen.

Citaat

De rapporteur namens het Parlement Jytte Guteland (S&D, SE) zei: “Ik ben trots dat we eindelijk een klimaatwet hebben. We hebben gezorgd voor een netto reductiedoelstelling van ten minste 55 %, bijna 57 % tegen 2030 als gevolg van ons akkoord met de Commissie. Ik had zelf nog verder willen gaan maar dit is een goede deal, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, die een groot verschil gaat maken. De EU moet nu in het volgende decennium de uitstoot verder terugdringen dan in de vorige drie decennia samen, en we hebben nieuwe en ambitieuzere doelstellingen die ook andere landen kunnen inspireren om meer te gaan doen.”

Volgende stappen

De deal wordt naar verwachting op korte termijn door de Raad goedgekeurd. De verordening verschijnt dan in het Publicatieblad en treedt 20 dagen nadien in werking. De Commissie is van plan om op 14 juli 2021 een aantal voorstellen te presenteren die het de EU mogelijk maken om de ambitieuze doelstelling voor 2030 te halen.

Achtergrond

Het Parlement heeft een belangrijke rol gespeeld door in te zetten op een ambitieuzere EU-klimaatwetgeving en riep op 28 november 2019 de klimaatnoodtoestand uit.