Groenere fondsen voor regionale ontwikkeling en samenwerking goedgekeurd  

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Pakket fondsen met het hoogste bedrag in EU-begroting 2021-2027 
  • Bijzondere aandacht voor klimaatactie, sociale programma’s en duurzame stedelijke ontwikkeling 
  • Steun voor herstel na COVID-19-pandemie 
  • Specifieke maatregelen voor ultraperifere regio’s 
De nieuwe regionale- en cohesiefondsen zullen ondersteunen bij het herstel van de coronapandemie ©European Union 2021 - EC/Matthieu Rondel  

Het Parlement heeft woensdag drie EU-fondsen goedgekeurd, van in totaal 243 miljard euro, om de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU te versterken.

Het zogenoemde cohesiepakket omvat het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF), de doelstelling van Europese territoriale samenwerking (Interreg), en de verordening Gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening), waarin een set regels zijn opgenomen voor de regionale, sociale en cohesiefondsen van de EU voor de komende zeven jaar.


De drie verordeningen zullen op 30 juni worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU. De dag daarna worden ze van kracht.


Op grond van de nieuwe GB-verordening zal ten minste 30 % van de middelen uit Interreg en uit het EFRO en het CF moeten worden toegewezen voor klimaatactie, de circulaire economie en investeringen in duurzame groei en werkgelegenheid. Verder voorziet de GB-verordening in specifieke maatregelen voor het MKB en ultraperifere regio’s.


Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds


Het EFRO en het CF vormen samen het grootste investeringsfonds van de EU, goed voor 243 miljard euro (in prijzen van 2018). Dat is ongeveer een vierde van het meerjarig financieel kader 2021-2027


Om bij te dragen aan het herstel na de COVID-19-pandemie, zal het fonds ook cultuur, duurzaam toerisme en de digitalisering ondersteunen en helpen het publieke zorgstelsel veerkrachtiger te maken.


Voor investeringen in kernenergie of fossiele brandstoffen zal er geen steun beschikbaar zijn, met uitzondering van projecten waarbij kolen vervangen worden door aardgas. Dit geldt tot en met 31 december 2025.


Meer informatie vindt u hier.


Interreg: steun voor grensoverschrijdende projecten en samenwerking in de aangrenzende regio’s van de EU


Interreg zal een budget hebben van 8,05 miljard euro (in prijzen van 2018) voor de periode 2021-2027, met een cofinancieringspercentage van 80 % (85 % voor ultraperifere regio’s). De middelen - meer dan tijdens de vorige periode - komen uit de envelop van het Regionaal Ontwikkelingsfonds.


72,2 % van het budget zal worden toegewezen aan grensoverschrijdende samenwerking, en 18,2 %, 6,1 % en 3,5 % aan respectievelijk transnationale samenwerking, interregionale samenwerking en samenwerking tussen ultraperifere regio’s. Per Interreg-programma mag maximaal 20 % van de middelen worden toegewezen aan kleine projecten.


Meer informatie vindt u hier.


Verordening Gemeenschappelijke bepalingen


In de verordening zijn gemeenschappelijke bepalingen opgenomen voor het EFRO en het CF, het Fonds voor een rechtvaardige transitie, het Europees Sociaal Fonds Plus en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij. Al deze fondsen samen zijn goed voor in totaal 330 miljard euro (in prijzen van 2018) en vormen een derde van de totale EU-begroting voor 2021-2027.


De lidstaten zullen alleen financiering krijgen als ze het Handvest van de grondrechten van de EU, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en het klimaatakkoord van Parijs naleven. Bovendien moeten ze zich inzetten voor gendergelijkheid en discriminatie tegengaan.


Meer informatie vindt u hier.


Citaten


Citaten van de bevoegde EP-leden vindt u hier.


Achtergrond


De EU-wetgevers bereikten in december 2020 een politiek akkoord over het EFRO en het CF, Interreg en de GB-verordening. In december en maart keurde de Commissie Regionale ontwikkeling de akkoorden goed, zodat de Raad zijn standpunten in eerste lezing kon innemen op 27 mei.