Klimaatverandering: behaal een sterke uitkomst op COP26 door wereldwijd ambities te verhogen 

Persbericht 
 
 
  • Alle G20-landen moeten tegen 2050 klimaatneutraal zijn 
  • Minstens $100 miljard aan klimaatfinanciering per jaar voor ontwikkelingslanden 
  • Tijdsbestek van vijf jaar nodig om het tempo van klimaatactie te versnellen 
EP benadrukt de noodzaak om klimaatactie te versnellen op COP26 in Glasgow ©UKCOP26.ORG  

EP wil wereldwijd klimaatactie opvoeren en dringt aan op het behouden van EU-positie als wereldleider in de strijd tegen klimaatverandering.

Het Europees Parlement heeft met 527 stemmen voor, 134 tegen en 35 onthoudingen zijn standpunt ingenomen voor COP26, de VN-klimaatconferentie die tussen 31 oktober en 12 november in Glasgow plaatsvindt.


In de resolutie uiten de EP-leden hun bezorgdheid dat de nationale doelstellingen die in 2015 in Parijs zijn vastgesteld, tegen 2100 zouden leiden tot een opwarming van ruim boven de drie graden vergeleken met het pre-industriële niveau. Ze stellen dat de EU een wereldleider moet blijven in de strijd tegen klimaatverandering en dat de EP-leden zullen werken om ervoor te zorgen dat het "Fit for 55 in 2030"- klimaatpakket volledig in overeenstemming is met de Overeenkomst van Parijs.


Om het tempo van klimaatactie te versnellen, willen de Europarlementariërs dat de EU het huidige tienjarenplan vervangt door een tijdsbestek van vijf jaar voor alle landen. Ze pleiten ook voor de afschaffing van directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025, en roepen alle andere landen op soortgelijke maatregelen te nemen.


De EP-leden herinneren aan de cruciale rol van biodiversiteit voor de mens bij de bestrijding van en de aanpassing aan de opwarming van de aarde, en benadrukt dat natuurgebaseerde oplossingen in meerdere opzichten voordeel opleveren via het beschermen, herstellen, duurzaam beheren en verbeteren van kwetsbare ecosystemen.


G20 moet voortrekkersrol vervullen


Alle G20-landen moeten mondiaal leiderschap tonen en zich ertoe verbinden uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, aldus de Europarlementariërs. Ze roepen de Commissie ook op om met andere grote uitstoters van broeikasgassen een internationale groep op te richten, met als doel om gemeenschappelijke doelstellingen vast te stellen en de wereldwijde ambitie op te voeren, waaronder door middel van een gemeenschappelijk mechanisme voor aanpassing van de koolstofgrens.


Ze verwelkomen de terugkeer van de VS naar de Overeenkomst van Parijs en de toezegging van president Biden om de broeikasgasemissies van de VS tegen 2030 te halveren ten opzichte van het niveau van 2005. De EP-leden verwachten concrete beleidsmaatregelen en de terbeschikkingstelling van financiële middelen om dit doel te bereiken.


Hoewel de Europarlementariërs de bereidheid van China erkennen om een constructieve partner te zijn in wereldwijde klimaatonderhandelingen, maken ze zich zorgen over China’s afhankelijkheid van steenkool. Ze benadrukken hun standpunt dat China zijn ambitie moet verhogen en dat zijn klimaatdoelstellingen betrekking moeten hebben op alle broeikasgasemissies en niet alleen op de uitstoot van koolstofdioxide.


Meer klimaatfinanciering naar ontwikkelingslanden


De EP-leden wijzen erop dat ontwikkelde landen hun belofte moeten nakomen om minstens $100 miljard aan klimaatfinanciering per jaar te mobiliseren voor ontwikkelingslanden. De Europarlementariërs willen dat bedrag vanaf 2025 verhogen, wanneer opkomende economieën ook een bijdrage moeten gaan leveren. Er moet overeenstemming worden bereikt over een routekaart waarin de eerlijke bijdrage van elk ontwikkeld land aan dit financieringsplan wordt beschreven. Ze willen er ook voor zorgen dat alle ontwikkelingslanden kunnen deelnemen aan COP26 ondanks COVID-19-beperkingen.


Volgende stappen


Een delegatie van het Parlement zal onder leiding van Pascal Canfin (Renew, FR) tussen 8-13 november in Glasgow zijn. In deze delegatie nemen ook Esther de Lange (CDA, EVP), Mohammed Chahim (PvdA, S&D) en Bas Eickhout (GroenLinks, Groenen/VEA) plaats.


Achtergrond


Het Parlement dringt aan op ambitieuzere EU-wetgeving inzake klimaat en biodiversiteit en heeft op 28 november 2019 een klimaatnoodtoestand uitgeroepen. In juni 2021 is de Europese klimaatwet door het Parlement aangenomen. De wet zet de politieke belofte uit de Europese Green Deal om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, om in een bindende verplichting voor zowel de EU als de lidstaten. De wet verhoogt ook de EU-doelstelling voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 van 40% naar minstens 55% in vergelijking met het niveau van 1990. In juli 2021 presenteerde de Commissie het "Fit for 55 in 2030"-pakket om de EU in staat te stellen de ambitieuzere doelstelling voor 2030 te halen.

+