EP-leden keuren hervorming van gemeenschappelijk landbouwbeleid definitief goed 

Persbericht 
 
 
  • Het nieuwe beleid bevordert de biodiversiteit en voldoet aan de EU wetgeving en verplichtingen op het gebied van het milieu en het klimaat 
  • 10 % van de rechtstreekse betalingen gaat naar kleine en middelgrote landbouwbedrijven 
  • Om schommelingen in de prijzen of op de markt op te vangen, wordt in een permanente crisisreserve voorzien 
  • Wie de arbeidsregels overtreedt, wordt bestraft 
Het nieuw Europees landbouwbeleid wordt in lijn gebracht met de Europese Green Deal © ValentinValkov / AdobeStock  

Het Parlement gaf dinsdag groen licht voor het nieuwe EU-landbouwbeleid. De hervorming beoogt het beleid groener, eerlijker, flexibeler en transparanter te maken.

Het hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) treedt in 2023 in werking. Tijdens de onderhandelingen over het wetgevingspakket benadrukten de EP‑leden dat twee zaken van cruciaal belang zijn om dit beleid uit te voeren: de versterking van de biodiversiteit en de naleving van de EU‑wetgeving en ‑verplichtingen op het gebied van het milieu en het klimaat. De Commissie zal beoordelen of de nationale strategische GLB‑plannen in overeenstemming zijn met deze verplichtingen. De boeren zullen op hun beurt klimaat‑ en milieuvriendelijke praktijken moeten naleven. De lidstaten moeten erop toezien dat ten minste 35 % van het budget voor plattelandsontwikkeling en ten minste 25 % van de rechtstreekse betalingen worden besteed aan klimaat‑ en milieumaatregelen.


Meer steun voor kleinere landbouwbedrijven en jonge landbouwers

De EP‑leden hebben ervoor gezorgd dat minstens 10 % van de rechtstreekse betalingen zal worden gebruikt om kleine en middelgrote landbouwbedrijven te ondersteunen en dat ten minste 3 % van de GLB‑middelen naar jonge landbouwers gaat. Ze hebben ook aangedrongen op een permanent beschikbare crisisreserve met een jaarlijks budget van 450 miljoen euro (huidig prijsniveau) om agrarische bedrijven te helpen in geval van prijs‑ of marktinstabiliteit.


Meer transparantie en betere naleving van de arbeidsregels

Dankzij de inspanningen van het Parlement zal de naleving van de Europese arbeidswetgeving in de landbouwsector beter worden gecontroleerd en zullen inbreuken worden bestraft. De nationale arbeidsinspecteurs en de betaalorganen van het GLB zullen hiertoe nauwer samenwerken.


Informatie over de eindbegunstigden van EU‑steun zal transparanter zijn, dankzij een EU‑instrument voor datamining. De EU‑landen zullen dit instrument kunnen gebruiken om informatie in openbare databanken te vergelijken en zo het risico op fraude detecteren


De verordening inzake strategische GLB‑plannen werd goedgekeurd met 452 stemmen voor, 178 tegen en 57 onthoudingen; de horizontale verordening met 485 stemmen voor, 142 tegen en 61 onthoudingen; en de verordening inzake een gemeenschappelijke marktordening met 487 stemmen voor, 130 tegen en 71 onthoudingen.


Citaten

Rapporteur voor de verordening inzake strategische GLB‑plannen Peter Jahr (EVP, DE) zei: “Door de goedkeuring van de GLB-hervorming garanderen we planningszekerheid, niet alleen voor lidstaten, maar eerst en vooral voor onze Europese boeren. We hebben een GLB veiliggesteld dat duurzamer, transparanter en voorspelbaarder is. Het nieuwe uitvoeringsmodel zal de administratieve rompslomp van het landbouwbeleid voor boeren verminderen. Met de stemming vandaag laten we zien dat we agrarische familiebedrijven willen beschermen en ondersteunen; het zijn de mensen die ons cultureel landschap onderhouden en conserveren.”


Rapporteur voor de horizontale verordening Ulrike Müller (Renew, DE) stelde: “Vandaag is een historische dag voor het nieuwe GLB, een dag waarop we een stap maken in de richting van een milieuvriendelijker, sociaalbewuster en resultaatgericht landbouwbeleid. Het nieuwe uitvoeringsmodel zal ervoor zorgen dat de focus van het GLB meer ligt op het bereiken van de doelen en minder op het louter naleven van de regels. We hebben ook verzekerd dat de GLB-betalingen transparanter worden en dat de financiële belangen van de EU beter beschermd zullen zijn. Dit GLB zal echt een succesverhaal worden.”


Rapporteur voor de verordening inzake een gemeenschappelijke marktordening Eric Andrieu (S&D, FR) zei: "Dankzij het deel van het GLB dat de gemeenschappelijke markordening betreft, zullen voor het eerst in meer dan 30 jaar de hervormingen die vandaag zijn aangenomen meer marktregulatie dan deregulatie betekenen. We kunnen trots zijn op hoe ver we zijn gekomen, omdat de bereikte vooruitgang belangrijk is voor boeren, voor de sector en voor consumenten. De gemeenschappelijke marktordening is absoluut een eerste stap in de goede richting”.


Volgende stappen

De huidige GLB‑regels zijn na 31 december 2020 verlengd en vervangen door overgangsregels tot eind 2022. Zodra de nieuwe regels door de Raad zijn goedgekeurd, zijn zij van toepassing vanaf 1 januari 2023.