Dieren moeten beter beschermd worden tijdens vervoer 

Persbericht 
 
 
  • EU-regels voor diertransporten zijn verouderd, misleidend en worden slecht gehandhaafd 
  • Nieuwe actualisering en meer politieke wil zijn noodzakelijk 
  • Beperk de transporttijd, vergroot het comfort van de dieren en controleer de export strenger 

Na 18 maanden onderzoek roepen Europarlementsleden op om dierenwelzijn tijdens transport te respecteren en vlees in plaats van levende dieren te vervoeren.

Elk jaar worden miljoenen levende dieren over de weg, over zee, per spoor en door de lucht binnen en buiten de EU vervoerd om te worden geslacht, vetgemest of gefokt. Hun welzijn tijdens deze reizen zou gewaarborgd moeten zijn door speciale EU-regels, die sinds 2005 van kracht zijn; deze blijken echter niet te worden gerespecteerd.

Het onderzoek van het Parlement, dat in juni 2020 is ingesteld om vermeende schendingen van de EU-regels voor het vervoer van dieren te onderzoeken, concludeerde dat de EU-voorschriften op dit gebied niet altijd worden nageleefd in de lidstaten en niet ten volle rekening houden met de verschillende behoeften van de dieren. De meest in het oog springende overtredingen zijn gebrek aan stahoogte, water- of voedselvoorziening voor vervoerde dieren, dieren die worden vervoerd terwijl ze niet geschikt zijn voor vervoer, en teveel dieren opeengepakt. Er worden ongeschikte voertuigen gebruikt en het vervoer vindt soms plaats onder extreme temperaturen en met lange reistijden.

Om de situatie te verhelpen, hebben de leden van het Europees Parlement donderdag aanbevelingen aangenomen met 557 stemmen voor en 55 stemmen tegen, bij 78 onthoudingen. Zij roepen de Commissie en de EU-landen op zich meer in te spannen om het welzijn van dieren tijdens het vervoer te respecteren, de EU-regels aan te passen en een EU-commissaris voor dierenwelzijn te benoemen.

Beperk de reistijd en zorg voor voldoende comfort

De reistijd van slachthuisdieren mag niet meer dan acht uur bedragen, zo vragen leden van het Europees Parlement, en drachtige dieren in het laatste derde periode van de draagtijd zouden niet langer dan vier uur vervoerd mogen worden. Niet-gespeende kalveren van minder dan vier weken zouden niet mogen worden vervoerd, zeggen zij, behalve door landbouwers en over een afstand van minder dan 50 km.

Europarlementariërs willen CCTV-camera's op transportvoertuigen, vooral voor het laden en lossen. Nationale autoriteiten hoeven de reisplannen voor dieren alleen goedkeuren als de temperatuur naar verwachting tussen 5ºC en 30ºC zal liggen. Temperatuur, vochtigheid en ammoniakniveaus in voertuigen moeten worden geregistreerd, zo vinden de Europarlementariërs.

Stop de export van levende dieren

Europarlementariërs bekritiseren het feit dat er geen controlesysteem bestaat voor het vervoer van dieren naar niet-EU-landen. Ze eisen dat lidstaten alle diertransporten naar niet-EU-landen inspecteren, om ervoor te zorgen dat dieren gevoederd en gehydrateerd worden, dat drinkvoorzieningen goed functioneren, en dat ze genoeg ruimte en stahoogte hebben. Export van levende dieren mag alleen worden goedgekeurd als het voldoet aan de Europese normen voor dierenwelzijn.

Vervoer vlees in plaats van levende dieren

Europarlementariërs pleiten voor een overgang naar een efficiënter en ethischer systeem waarbij het vervoer van sperma of embryo's de voorkeur krijgt boven het vervoer van fokdieren, en vervoer van karkassen en vlees de voorkeur krijgen boven het vervoer van slachtdieren. Zij roepen de Commissie op om uiterlijk in 2023 met een actieplan te komen om deze overgang te ondersteunen, inclusief een voorstel voor een specifiek fonds om de sociaaleconomische gevolgen van de door te voeren veranderingen zoveel mogelijk te beperken.

Citaten van de co-rapporteurs

EP-co-rapporteur Daniel Buda (EVP, RO) zei: "Dierenwelzijn tijdens transport is een niet-onderhandelbaar punt en moet worden gerespecteerd totdat de dieren hun eindbestemming bereiken. Het vervoer van levende dieren moet doorgang kunnen vinden, zowel in de lidstaten als in derde landen, met inachtneming van de hoogste normen voor dierenwelzijn. Het is belangrijk voor de economie van de EU en voor het financiële overleven van onze boeren."

Co-rapporteur Isabel Carvalhais (S&D, PT) voegde daaraan toe: "Dierenwelzijn is een van de speerpunten van deze instelling. Het vervoer van levende dieren is een onlosmakelijk onderdeel van het dierenwelzijn in de EU, dat we in deze enquêtecommissie grondig en met grote inzet hebben geëvalueerd. We moeten investeren in meer en betere oplossingen om de noodzaak van het vervoer van levende dieren te verminderen. We moeten echter de sociale dimensie van wat we voorstellen en hoe dit mensen zal beïnvloeden, niet uit het oog verliezen."