Gevaarlijke stoffen op het werk: EP keurt akkoord voor strengere EU-regels goed 

Persbericht 
 
 
  • Voor het eerst bindende maximale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan reprotoxische stoffen 
  • Grenswaarden vastgesteld voor acrylonitril en nikkelverbindingen, verdere verlaging van de grenswaarde voor benzeen 
  • Betere opleiding van zorgmedewerkers voor de omgang met gevaarlijke geneesmiddelen 

Het EP geeft definitief groen licht voor een herziening van de EU-regels inzake de beperking van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen op de werkplek: EP keurt akkoord voor strengere EU-regels goed

- Voor het eerst bindende maximale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan reprotoxische stoffen

- Grenswaarden vastgesteld voor acrylonitril en nikkelverbindingen, verdere verlaging van de grenswaarde voor benzeen

- Betere opleiding van zorgmedewerkers voor de omgang met gevaarlijke geneesmiddelen

Het EP heeft definitief groen licht gegeven voor een herziening van de EU-regels inzake de beperking van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen.

Een informeel akkoord met de EU-lidstaten, dat in december 2021 werd bereikt, werd door de EP-leden goedgekeurd met 686 stemmen voor, 4 tegen en 4 onthoudingen. De bijgewerkte EU-wet heeft tot doel werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende en andere gevaarlijke stoffen, door in de hele EU grenswaarden vast te leggen voor blootstelling op het werk.

Reprotoxische stoffen in toepassingsgebied

De EP-leden zijn er voor het eerst in geslaagd reprotoxische stoffen in het toepassingsgebied van de richtlijn op te laten nemen. Reprotoxische stoffen zijn schadelijk voor de voortplanting en kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid.

De onderhandelaars van het Parlement hebben ook bereikt dat zorgmedewerkers die in aanraking komen met gevaarlijke geneesmiddelen, waarvan de helft reprotoxisch is, voldoende en passende training moeten krijgen over hoe ze daar veilig mee om kunnen gaan. In de overeengekomen tekst wordt de Commissie verzocht een definitie van en een indicatieve lijst van gevaarlijke geneesmiddelen op te stellen alsmede richtsnoeren voor de omgang met deze stoffen, met name in ziekenhuizen, uiterlijk tegen eind 2022.

Naar schatting 12,7 miljoen werknemers in Europa, waarvan 7,3 miljoen verpleegkundigen, worden mogelijk blootgesteld aan gevaarlijke geneesmiddelen.

Acrylonitril, nikkelverbindingen, benzeen en kristallijn silica stof

De herziene regels voorzien ook in grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan acrylonitril- en nikkelverbindingen en in een neerwaartse herziening van de maximumgrenswaarde voor benzeen. Bovendien moet de Commissie vóór eind 2022 wetgevingsvoorstellen indienen over grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor 25 stoffen of groepen van stoffen.

De EU-medewetgevers roepen de Europese Commissie op om in 2022 een procedure te starten om de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan kristallijn silica stof te verlagen, waarvan de blootstelling bijzonder ernstige en invaliderende gevolgen heeft, zoals longkanker en silicose.

Citaten

Rapporteur Stefania Zambelli (ID, IT) zei: "Dit is een enorm succes voor iedereen, vooral voor de 13 miljoen werknemers die rechtstreeks door deze bepalingen worden getroffen. Naast benzeen, nikkelverbindingen en acrylnitril breidt deze vierde herziening voor het eerst de regels uit tot reprotoxische stoffen, die gevaarlijk zijn voor de voortplanting, en gevaarlijke geneesmiddelen, zoals geneesmiddelen die vooral bij kankerbehandelingen worden gebruikt. Dit is zonder meer een grote prestatie in onze gezamenlijke strijd tegen kanker."

Lucia Ďuriš Nicholsonová, (Renew Europe, SK), die het onderhandelingsteam van het Parlement leidde, zei:

"Ik verwelkom de stemming van vandaag als een groot succes voor de mensen wier gezondheid we willen beschermen. Het Parlement is erin geslaagd reprotoxische stoffen in het toepassingsgebied van de CMD-richtlijn op te nemen en heeft ervoor gezorgd dat werknemers, met name in de gezondheidssector, veel beter beschermd zullen zijn wanneer zij met gevaarlijke geneesmiddelen omgaan. Deze herziene wetgeving zal elk jaar duizenden sterf -en ziektegevallen voorkomen. "

Volgende stappen

Na de goedkeuring door de Raad zal de richtlijn in werking treden op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU. De lidstaten hebben daarna twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. 

Achtergrond

Op 22 september 2020 heeft de Europese Commissie het vierde wetgevingsvoorstel ingediend tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (CMD4). Het voorstel werd aangekondigd als een van de eerste maatregelen in het kader van de verbintenis van de Commissie om kanker te bestrijden in het kader van het "Europese kankerbestrijdingsplan".