Parlement start proces om EU-verdragen te veranderen 

Persbericht 
 
 
  • Oproep aan staatshoofden en regeringsleiders om een Conventie te organiseren om de Verdragen te herzien 
  • Eerste reeks voorstellen voor een nieuwe institutionele opzet voor de EU 
  • Afschaffing van vetobevoegdheden, meer EU-bevoegdheden op het gebied van gezondheid, energie, defensie en sociaal en economisch beleid 
  • Een volledig en rechtstreeks wetgevend initiatiefrecht voor het Parlement en een betere bescherming van de fundamentele waarden 
Following the Conference on the Future of Europe, MEPs have activated the process for the revision of the Treaties © European Union 2022–EP  

Donderdag nam het EP een resolutie aan waarin de Europese Raad wordt opgeroepen te starten met het proces om de EU-verdragen te herzien.

In de context van de reeks aanhoudende en recente crises gebruikten de leden van het Europees Parlement hun recht om te vragen om de volgende verdragswijzigingen:

  • Hervorming van de stemprocedures in de Raad om het handelingsvermogen van de Europese Unie te vergroten, onder meer door over te schakelen van unanimiteit naar stemming met gekwalificeerde meerderheid, op gebieden als sancties, de zogenaamde overbruggingsclausules en in noodsituaties.
  • Aanpassing van de bevoegdheden van de EU, met name op het gebied van grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid, de energie-unie gebaseerd op efficiëntie en duurzaamheid in lijn met de internationale klimaatakkoorden, defensie en op het gebied van sociaal en economisch beleid.
  • Verzekeren dat de Europese pijler van sociale rechten volledig wordt doorgevoerd en dat sociale vooruitgang, aan de hand van de Protocol voor Sociale Vooruitgang, in de Verdragen wordt geïntegreerd.
  • Het robuuster maken van de Europese economie, met een focus op kleine en middelgrote ondernemingen, concurrentiecontroles voor beleid en de bevordering van investeringen die gericht zijn op rechtvaardige, groene en digitale transities.
  • Het Parlement het recht te geven om wetgeving te initiëren, te wijzigen of in te trekken, en met volledige rechten als medewetgever van de EU-begroting.
  • Versterking van de procedure ter bescherming van de fundamentele waarden van de EU en verduidelijking van de vaststelling en gevolgen van inbreuken daarop ( 7 VEU en het Handvest van de grondrechten).

Na een debat op dezelfde dag, werd de motie aangenomen met 355 stemmen voor, 154 tegen en 48 onthoudingen.

Volgende stappen

Het is aan de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten tijdens een Europese Raad om een Conventie op te zetten, middels een gewone meerderheid. Veel leden riepen op dit bij de eerstvolgende mogelijkheid te doen, wat tijdens de EU-op van 23 en 24 juni zou zijn. Zo wordt zo snel mogelijk aan de verwachtingen van de burgers voldaan en wordt het resultaat van de Conferentie over de toekomst van Europa goed gebruikt. De Conventie zou moeten bestaan uit leden van het Europees Parlement, Eurocommissarissen, parlementsleden van de lidstaten en EU-leiders.

De Commissie zal naar verwachting medio juni aankondigen hoe zij van plan is gevolg te geven aan de conferentie. De parlementaire Commissie constitutionele zaken zal blijven werken aan de wijzigingen die het Parlement wil aanbrengen in de Verdragen, in afwachting van een Conventie.

Achtergrond

Op 9 mei in Straatsburg ontvingen EP-voorzitter Roberta Metsola, de Franse President Emmanuel Macron namens het voorzitterschap van de Raad, en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen van de covoorzitters van de raad van bestuur van de Conferentie hun eindverslag. Dit omvat 49 voorstellen met meer dan 300 maatregelen over 9 thema's, gebaseerd op 178 aanbevelingen van de Europese burgerpanels, input van de nationale panels en evenementen, ideeën van het European Youth Event en 43,734 bijdragen over 16,274 ideeën die zijn vastgelegd op de meertalig digitaal platform.