Gezondheidsunie: sterkere EU-respons op volksgezondheidscrises  

Persbericht 
 
 
  • Eerste pakket maatregelen op basis van geleerde lessen uit coronapandemie is gereed 
  • EU zal beter voorbereid zijn op gezondheidscrises en haar respons beter kunnen coördineren 
  • Duidelijkere regels voor de gezamenlijke aankoop van medicijnen en medische hulpmiddelen 
De EU zal beter voorbereid op grensoverschrijdende noodsituaties op gezondheidsgebied © fivepointsix / Adobe stock  

De EU zal beter in staat zijn de uitbraak van overdraagbare ziekten te voorkomen en beheersen en grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen aan te pakken.

De EP-leden hebben het akkoord met de Raad over de uitbreiding van het mandaat van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) formeel goedgekeurd met 542 stemmen vóór, 43 tegen en 9 onthoudingen. Dankzij de nieuwe wet moet de EU beter kunnen anticiperen op de uitbraak van overdraagbare ziekten en ze beter kunnen voorkomen en aanpakken.


Het ECDC zal samenwerken met de Europese Commissie en met nationale autoriteiten, EU-organen en internationale organisaties om ervoor te zorgen dat hun respectieve werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd en elkaar aanvullen. Het centrum zal de standaardisering van procedures voor de verzameling, validatie, analyse en verspreiding van gegevens coördineren op EU-niveau, zodat tijdig vergelijkbare gegevens kunnen worden gegenereerd.


Daarnaast zal het ECDC nauwlettend in de gaten houden of de nationale zorgstelsels de uitbraak van overdraagbare ziekten kunnen opsporen en voorkomen, en of zij in staat zijn daarop te reageren en ervan te herstellen. Verder zal het gebreken vaststellen en wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen doen.


Preventie-, paraatheids- en responsplanning


Het Parlement heeft ook formeel ingestemd met het akkoord over een reeks maatregelen die de EU in staat zullen stellen beter te anticiperen en reageren op ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. De tekst werd goedgekeurd met 544 stemmen vóór, 50 tegen en 10 onthoudingen.


In de nieuwe regels wordt voorzien in betere preventie-, paraatheids- en responsplanning op nationaal en EU-niveau. Ook zal de Europese Commissie volksgezondheidscrises formeel kunnen erkennen op EU-niveau, wat de samenwerking in de EU zou bevorderen en de tijdige ontwikkeling en opslag van medische tegenmaatregelen mogelijk zou maken.


Bovendien worden in de wet de procedures voor de gezamenlijke aankoop van medicijnen en medische hulpmiddelen verduidelijkt. Zo kunnen parallelle aankoopactiviteiten en onderhandelingen door deelnemende landen worden beperkt als een product gezamenlijk op EU-niveau wordt aangekocht.


Quotes


Rapporteur Joanna Kopcińska (ECR, PL) zei: “Het ECDC zal aanbevelingen doen om de capaciteit van de zorgstelsels te verhogen. Het zal ook helpen bij de ontwikkeling van gezondheidsindicatoren die nuttig zijn om het risico van overdraagbare ziekten en daaraan gerelateerde volksgezondheidsproblemen te beheersen en daarop te reageren. Daarnaast zal het centrum beter toegerust zijn om robuuste en onafhankelijke wetenschappelijke expertise te leveren. Tot slot zal het ECDC beter in staat zijn maatregelen te ondersteunen die grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid helpen voorkomen en helpen daarop te anticiperen en reageren.”


Rapporteur Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) verklaarde: “De wet voldoet duidelijk aan de wens van 74 % van de Europese burgers dat Europa een grotere rol toebedeeld krijgt bij de beheersing van crises. De Europese gezondheidsunie komt stapsgewijs tot stand. We zullen dit project voortzetten door middel van besprekingen over een toekomstige bijeenkomst waarop de Europese verdragen worden herzien.”


Volgende stappen


Na de eindstemming in de plenaire vergadering zullen de teksten nu formeel moeten worden goedgekeurd door de Raad. Kort daarna zullen zij in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt.


Achtergrond


De EU wil een Europese gezondheidsunie tot stand brengen. Daarom heeft de Commissie op 11 november 2020 een nieuw kader voor gezondheidsbescherming voorgesteld, op basis van de ervaringen met het coronavirus. Het pakket omvat drie wetteksten, namelijk over meer bevoegdheden voor het Europees Geneesmiddelenbureau, over de uitbreiding van het mandaat van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, en een voorstel voor een verordening inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.